Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Analityka gospodarcza - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod EKO_AGO_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Analityka gospodarcza
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 59
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 19.09.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Ekonomiczny UMCS

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

sala A2

tel. 81 537-78-62

Godziny przyjmowania dokumentów:

9:00 - 14:00

 


W obecnych czasach umiejętność korzystania z danych, ich analizy oraz zasobów wiedzy jest prawdziwym kapitałem. Na tym kierunku nauczysz się, jak z niego korzystać. Oprócz teorii na analityce gospodarczej czeka Cię dużo praktyki przekazywanej przez  najlepszych. Nacisk kładziony jest na naukę przez działanie w praktyce (learning-by-doing), więc już na studiach będziesz realizować ciekawe projekty badawcze i konsultingowe na zlecenie różnych firm i instytucji. Będziesz analizować i rozwiązywać konkretne problemy występujące w praktyce gospodarczej i biznesiepodczas gier strategicznych, symulacji zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeń praktycznych. Na specjalnych szkoleniach dowiesz się, jak założyć i z powodzeniem rozwijać własny biznes. Jako absolwent analityki gospodarczej nie tylko znajdziesz pracę w branży finansowej, ale będziesz też wiedzieć, jak samodzielnie stworzyć miejsce pracy.

Studia na kierunku analityka gospodarcza otrzymały certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością”, który gwarantuje Ci zdobycie najlepszego wykształcenia spełniającego oczekiwania współczesnego rynku pracy.  

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w katalogu kierunków.

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności, ale oferowane są przedmioty do wyboru. Zwracamy uwagę, że nie wszystkie przedmioty muszą zostać  uruchomione. Do uruchomienia przedmiotu wymagana jest minimalna liczba studentów zainteresowanych wykładem (nie mniej niż  20  osób). Liczba dostępnych miejsc na każdym  przedmiocie do wyboru może zostać graniczona. W przypadku liczby chętnych większej, niż liczba dostępnych miejsc ustalany będzie ranking studentów, według ocen uzyskanych do zakończenia semestru, poprzedzającego wybór przedmiotu.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunki analityka gospodarcza (II stopnia) absolwent ma możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w dowolnym sektorze gospodarki, z racji uniwersalnych kompetencji analitycznych i coraz większego popytu na specjalistów w zakresie analityki danych. Absolwent kierunku rozpoczynający karierę zawodową jako analityk wraz z nabywaniem doświadczenia i rozwijaniem kompetencji w zakresie zarządzania zespołem i organizacją pracy obejmować może stanowiska menedżerskie, zarządzać zespołami analityków, pionami planowania i zarządzania finansowego, pełnić funkcje dyrektora finansowego czy dyrektora zarządzającego przedsiębiorstw. Absolwent posiadający wiedzę na temat specyfiki konkretnej branży jest cennym pracownikiem poszukiwanym przez instytucje rynku finansowego (banki, ubezpieczycieli, sektor doradztwa i pośrednictwa inwestycyjnego), gwarantując wyczucie w analizach branżowych, analizach kredytowych, analizach ryzyka czy opracowywaniu raportów analitycznych i rekomendacji giełdowych. Jest przygotowany do podejmowania własnej działalności gospodarczej bezpośrednio po zakończeniu studiów – profil studiów i nastawienie praktyczne na kształcenie postaw i kompetencji przedsiębiorczych będzie dla studentów kierunku motywatorem do podejmowania tego rodzaju wyzwań w zakresie świadczenia wyspecjalizowanych usług doradczych, wpisujących się w trendy outsourcingu specjalistycznej wiedzy i usług. Absolwent ma możliwość poszukiwania zatrudnienia nie tylko na krajowym rynku pracy, ale wraz odpowiednimi kompetencjami językowymi także na arenie międzynarodowej.

Co po studiach?

Możesz pracować, m.in. na stanowiskach analityka finansowego, biznesowego, specjalisty ds. analiz i sprawozdawczości czy specjalisty ds. analiz rynkowych w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, biurach rachunkowych, bankach czy zakładach ubezpieczeń. Zatrudnienie znajdziesz także w instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż. Nabytą na studiach wiedzę możesz także wykorzystać do założenia własnego biznesu. Możesz także podjąć naukę Szkole Doktorskiej.

Możliwości w trakcie studiów:

 • nauka przez działanie w praktyce (learning-by-doing) i udział w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, w trakcie których analizowane i rozwiązywane są konkretne problemy występujące w praktyce gospodarczej,
 • udział studentów w strategicznych grach decyzyjnych, symulacjach zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeniach praktycznych,
 • udział w licznych konferencjach oraz szkoleniach,
 • publikacje artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, 
 • duży wybór kół naukowych: Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, ale też uczelnianych organizacji studenckich: AZS UMCS, AIESEC, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” i wielu innych,
 • działalność w Samorządzie Studenckim, 
 • programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST),
 • wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej i społecznej studentów.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku analityka gospodarcza na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), ścisłych i przyrodniczych (matematyka) i inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport, inżyniera mechaniczna), realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów. 

Od kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w języku polskim wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym ich aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia, poświadczona w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- oceną z przedmiotu język polski na świadectwie maturalnym,
- certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydawanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7.10.1999 r o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
- uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub;
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną Szkołę Językową.