Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Finanse i rachunkowość - zaoczne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod EKO_FIR_Z2
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 90
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 19.09.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Ekonomiczny UMCS

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

sala A1

tel. 81 537-78-59

Godziny przyjmowania dokumentów:

 

9:00 - 14:00


Lubisz zajmować się kwestiami finansowymi, jesteś osobą skrupulatną, a oprócz tego masz też dużą wyobraźnię, która pozwala Ci planować najbardziej śmiałe inwestycje i w pomysłowy sposób podchodzić do biznesu? Na tym kierunku zdobędziesz pogłębioną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nauczysz się analizować podstawowe zjawiska gospodarcze i sytuację ekonomiczno-finansową różnych jednostek gospodarczych. Poznasz też zasady etyki stosowane w branży finansowej. Zrozumiesz występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz nauczysz się nim zarządzać. Dzięki studiom zdobędziesz umiejętność przeprowadzania analiz finansowych oraz fundamentalnych i wyciągania z nich właściwych wniosków. Przygotujesz się również do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na UMCS otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co gwarantuje Ci zdobycie najlepszego wykształcenia.  

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w katalogu kierunków.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z czterech specjalności:

 • doradztwo podatkowe,
 • controlling i rewizja finansowa,
 • finanse zrównoważone,
 • FinTech.

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie specjalności muszą zostać uruchomione. Do uruchomienia specjalności wymagana jest minimalna liczba  studentów zainteresowanych specjalnością (nie mniej niż 20 osób). Liczba miejsc na każdej specjalności może zostać ograniczona. W przypadku liczby chętnych większej, niż liczba dostępnych miejsc ustalany będzie ranking studentów, według ocen uzyskanych do zakończenia semestru, poprzedzającego wybór specjalności.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość (II stopnia) absolwent wie, jak wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej rozróżnia i charakteryzuje wybrane instytucje finansowe. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. Zna wybrane metody statystyczne i narzędzia gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych. Umie prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i formułować działania naprawcze. Posiada pogłębioną wiedzę o działaniu mechanizmu rynkowego i jest w stanie przeprowadzić ocenę efektywności wybranych projektów gospodarczych. Absolwent potrafi także posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii.

Co po studiach?

Jako specjalista od finansów i rachunkowości pracę znajdziesz w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, biurach rachunkowych i księgowych, bankach czy zakładach ubezpieczeń. Otwarte dla Ciebie będą też rozmaite instytucje administracji publicznej czy służby finansowe różnych branż. Jeśli zechcesz dalej poszerzać swoją wiedzę, możesz zdecydować się także na studia w szkole doktorskiej i karierę naukową. Oczywiście jedną z opcji jest też realizacja własnych pomysłów w prowadzeniu firmy. Zdobyta na tym kierunku wiedza na pewno Ci w tym pomoże.  

Możliwości w trakcie studiów:

 • nauka przez działanie w praktyce (learning-by-doing) i udział w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, w trakcie których analizowane i rozwiązywane są konkretne problemy występujące w praktyce gospodarczej,
 • udział studentów w strategicznych grach decyzyjnych, symulacjach zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeniach praktycznych,
 • udział w licznych konferencjach oraz szkoleniach,
 • publikacje artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach,
 • duży wybór kół naukowych: Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, ale też uczelnianych organizacji studenckich: AZS UMCS, AIESEC, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” i wielu innych,
 • działalność w Samorządzie Studenckim, 
 • programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST),
 • wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej i społecznej studentów.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), ścisłych i przyrodniczych (matematyka) i humanistycznych (filozofia, historia) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

Od kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w języku polskim wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym ich aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia, poświadczona w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- oceną z przedmiotu język polski na świadectwie maturalnym,
- certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydawanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7.10.1999 r o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
- uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub;
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną Szkołę Językową.