Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kognitywistyka - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIS_KOG_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Socjologii
Kierunek studiów Kognitywistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 82
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 234, w godzinach 9:00-14:00.

telefon (czynny w godzinach pracy Komisji): 81 537-28-83


Kognitywistyka to interdyscyplinarna dziedzina odpowiadająca na pytanie: czym jest i jak działa umysł. Studenci kognitywistyki zdobywają wiedzę o psychologicznych mechanizmach ludzkiego umysłu (poznania), ich neurobiologicznych podstawach, języku naturalnym rozumianym jako zdolność umysłowa oraz narzędzie komunikacji i manipulacji, komputerowych środkach symulacji umysłu. Studenci poznają metody poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych (m.in.: jak badać procesy psychiczne, jak je modelować komputerowo, jak bada się aktywność mózgu, jak modelować działanie mózgu, jak wykorzystywać statystykę w badaniach). Studenci uczą się również wykorzystywać wiedzę w tworzeniu przekazów językowych i analizie szeroko rozumianej komunikacji. Ostatecznie studenci poznają współczesne kontrowersje i dyskusje dotyczące umysłu, jego natury i funkcjonowania, jak: problem świadomości, emocji i motywacji, roli ciała w poznaniu, relacji między umysłem a światem. W ostatnim semestrze studenci realizują jeden z trzech przedmiotów praktycznych: Big Data, Design lub Media.

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim (wybrane zajęcia prowadzone są w języku angielskim):

Program studiów przewiduje m.in: kursy wprowadzające (I semestr), kursy obowiązkowe (II-VI semestr), kursów do wyboru z 6 bloków: poznanie i wiedza, psychologia-neuronauka, IT, sztuczna inteligencja, język i działanie, logika i metodologia; kursy praktyczne.

W ramach studiów kognitywistycznych student wybiera (w porozumieniu z tutorem) tzw. ścieżkę kształcenia – zestaw kursów realizowanych w ciągu 3 lat studiów.

Zajęcia prowadzą pracownicy: Instytutu Filozofii, Instytutu Informatyki, Instytutu Neofilologii, Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Szpitala Wojewódzkiego oraz naukowcy z Department of Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Możesz również zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej poświęconej temu kierunkowi studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku kognitywistyka zna przedmiot badań dyscyplin kognitywistycznych (filozofii umysłu, psychologii poznawczej, neuronauki poznawczej, semiotyki poznawczej, językoznawstwa kognitywnego), tj. umysł i mózg jako naturalne systemy poznawcze oraz zachodzące w nich procesy poznawcze. Zna i definiuje (w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w angielskim) elementarną terminologię z zakresu dyscyplin tworzących kognitywistykę; zna zależności między terminologią służącą do opisu systemów poznawczych w ramach poszczególnych dyscyplin. Zna i rozumie filozoficzne koncepcje umysłu, charakterystyki systemów poznawczych w kategoriach reprezentacji i procesów psychologicznych oraz neuronalnych; zna podstawowe teorie psychologiczne i neuronaukowe ujmujące systemy poznawcze, ujęcia umysłu jako systemu poznawczego posługującego się znakami. Jest świadomy roli języka zarówno jako narzędzia i procesu poznawczego, jak i jego wpływ na kształtowanie obrazu świata. Zna i rozumie charakterystyki systemów poznawczych w kategoriach obliczeniowych; zna metody sztucznej inteligencji umożliwiające modelowanie struktur i procesów poznawczych. Wie, jakie są podstawowe nurty badań kognitywistycznych, stopień ich zaawansowania, osiągnięcia i zastosowania. Zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej związanej ze studiami kognitywistycznymi; zna prawo autorskie i zasady ochrony własności intelektualnej. Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod. Wykorzystuje modele komputerowe do opisu, analizy i symulacji systemów poznawczych. Umie wyciągać wnioski z wyników uzyskanych przy zastosowaniu odpowiednich metod badawczych kognitywistyki. Sprawnie posługuje się wybranymi technologiami informatycznymi: na poziomie aplikacji użytkowych i narzędzi sieciowych. Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii kognitywistycznej w języku polskim i – w ograniczonym zakresie - angielskim. Posługuje się językiem angielskim w zakresie kognitywistyki na poziomie B2. Współpracuje zespole specjalistów z różnych dyscyplin kognitywistycznych, podejmując się różnych ról. Ma świadomość społecznych konsekwencji wdrażania technologicznych rozwiązań wspomagających czynności poznawcze i aktywności komunikacyjne. Jest przygotowany do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach kognitywistyki oraz korzyściach i zagrożeniach związanych z aplikacją badań nad poznaniem. Jest gotowy do wykorzystywania zdobytej wiedzy kognitywistycznej w działaniach na rzecz interesu publicznego i rozwoju przedsiębiorczości.

Co po studiach?

Kolejnym etapem Twojej drogi naukowej może być podjęcie studiów na II stopniu kognitywistyki. W zależności od ścieżki kształcenia, którą zrealizujesz na studiach, pracę znajdziesz w takich branżach, jak np. sektor IT (jako programista czy projektant elementów systemów sztucznej inteligencji), edukacja (np. w instytutach naukowych), reklama i media (w agencjach reklamowych, public relations, mass mediach). Możesz też pracować w ośrodkach przetwarzania danych (zajmujących się ich automatyczną analizą) czy serwisach internetowych (zarówno jako ich administrator, projektant, jak i redaktor). Możliwości są naprawdę duże, tak jak zdolności poznawcze ludzkiego umysłu. Wszystko zależy od tego, jak je wykorzystasz. 

Możliwości w trakcie studiów:

 • programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+), 
 • atrakcyjne praktyki w instytucjach kultury, organizacjach samorządowych i rządowych oraz III sektora,
 • treningi z doświadczonymi trenerami oraz coachami,
 • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych (m.in. Koło Kognitywistyki, Koło Estetyków, Koło KreaTyVni), 
 • udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”),
 • praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów,
 • udział studentów w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach, 
 • spotkania z przedstawicielami biznesu, 
 • szeroka oferta zajęć wybieranych, 
 • warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne,
 • wydarzenia organizowane przez ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubator Medialny,
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry czy Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”).

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- język angielski;
- dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomią, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (inny niż angielski).