Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geowizualizacja historyczna i archeologiczna - stacjonarne pierwszego stopnia - dodatkowa rekrutacja

Szczegóły
Kod HIA_GHA_S3
Jednostka organizacyjna Wydział Historii i Archeologii
Kierunek studiów Geowizualizacja historyczna i archeologiczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (18.07.2023 00:00 – 13.09.2023 23:59)

Szanowni Kandydaci

Z przykrością informujemy, że w związku ze zbyt małym zainteresowaniem kierunkiem studiów, nie zostanie on uruchomiony.

Terminarz rekrutacji

 • 18 lipca - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 21 września - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 26 lipca - 22 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Historii i Archeologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

tel +48 81 537 52 98, e-mail: wkr.hia@mail.umcs.pl

sala 1 (Nowa Humanistyka), godz. 9-14

 • 26-28.07.2023
 • 11-15.09.2023
 • 18-22.09.2023

pokój nr 038-  Dziekanat Wydziału Historii i Archeologii, godz. 9.00-14.00

 • 31.07-4.08.2023
 • 16-18.08.2023
 • 21-25.08.2023
 • 28.08-1.09.2023
 • 4-8.09.2023

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór).

Lista wymaganych dokumentów

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

Kierunek Geowizualizacja historyczna i archeologiczna ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w sektorze administracji państwowej, samorządowej oraz w instytucjach kultury i firmach, działających w sferach przestrzeni nasyconej substancją kulturowo – historyczną. W firmach zajmujących się przetwarzaniem i udostępnianiem danych o przestrzeni historycznej i zaistniałych w niej skomplikowanych procesach, w formie wizualnej. Absolwent kierunku będzie posiadał szeroką, interdyscyplinarną wiedzą łączącą kompetencje archeologa, geografa i historyka oraz umiejętności aplikacji tej wiedzy w wybranych, specjalistycznych programach komputerowych (graficznych i innych). Absolwent kierunku będzie potrafił pozyskiwać dane historyczne i geograficzne w celu sporządzania w sposób nowoczesny specjalistycznych map, wykonywać wizualizacje trójwymiarowe, animacje w kartografii, mapy w środowisku GIS, a także przygotowywać projekty promujące dziedzictwo kulturowe w sposób odpowiadający potrzebom współczesnego społeczeństwa.

Mocne strony

Bardzo mocną stroną kierunku Geowizualizacja historyczna i archeologiczna jest połączenie w programie studiów przedmiotów dających wiedzę i umiejętności z zakresu historii i archeologii z przedmiotami technicznymi, przygotowującymi do posługiwania się najnowszą techniką, również kartograficzną. Dużą wartością proponowanego kierunku studiów jest też merytoryczne i praktyczne przygotowanie jego Absolwentów do pracy, jako specjaliści zajmujący się sferą bardzo zaniedbaną w naszym kraju, a mianowicie zagadnieniami na styku przeszłości i nowoczesności. Dojrzewające świadomościowo i bogacące się społeczeństwo dostrzega coraz bardziej potrzebę połączenia wymogów jak najszybszego rozwoju z potrzebą korzystania z materialnego, autentycznego dziedzictwa swojej przeszłości, również w jego komercyjnym wykorzystaniu. Nie znamy przypadków istnienia na uczelniach polskich kierunku studiów podobnego do proponowanego w naszej ofercie.

Co po studiach?

Absolwent kierunku będzie posiadał kompetencje dające możliwość kontynuowania nauki na II stopniu studiów, w szczególności na: historii, geografii i archeologii. Posiadane kwalifikacje umożliwią Absolwentowi podjęcie pracy w gospodarce i administracji publicznej, na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzeni, odtwarzaniem krajobrazu historycznego, promocją dziedzictwa. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w wydawnictwach historycznych, edukacyjnych, oraz w instytucjach kultury udostępniających wiedzę o przeszłości. Dodatkowo Absolwent uzyska kompetencje miękkie, tj. przygotowanie do pracy w zespole, opracowywania projektów grupowych, umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Ponadto, odpowiednio duży zasób wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozyskanych w trakcie studiów daje Absolwentowi podstawę do prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. "wolny nabór").