Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geografia - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod NOZ_GEO_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek studiów Geografia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 38
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 2D

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin

Tel. 81-537-68-20

Godziny: 9:00 - 14:00


Studia na kierunku geografia pozwalają zdobyć wiedzę kluczową dla rozumienia problemów współczesnego świata i rozwijać pasje poznawcze studentów. Są interesujące, bo dotykają zagadnień na czasie, takich jak zmiany klimatu, podbój kosmosu, migracje ludności, czy megamiasta. Są bardzo przydatne, bo rozwijają wiele cennych umiejętności, począwszy od wnioskowania, aż po profesjonalną analizę zjawisk i ich modelowanie. Uczą przy tym wykorzystywania nowoczesnych narzędzi pomiarowych i analitycznych, w tym programów GIS, stosowanych powszechnie w przedsiębiorstwach i instytucjach pracujących w oparciu o dane przestrzenne. Są też przyjazne studentowi, bo dużą część zajęć na każdym roku stanowią ćwiczenia terenowe, pozwalające poznawać ciekawe miejsca i badać zjawiska w sposób bezpośredni, w oparciu o samodzielne pomiary i obserwacje, z użyciem specjalistycznych metod i narzędzi. Podczas studiów można zdobyć uprawnienia nauczycielskie do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich.
 
Program studiów jest bardzo elastyczny, daje dużą swobodę wyboru. Znajdują się w nim przedmioty obowiązkowe, dające podstawy wiedzy z poszczególnych dyscyplin geografii oraz zaplanowany został szeroki zestaw modułów wybieralnych, pozwalających na poszerzenie kompetencji pod kątem rynku pracy, a jednocześnie na realizację szczegółowych zainteresowań studentów.
 
Wykaz modułów wybieralnych do realizacji na 2 i 3 roku studiów (każdy w wymiarze 120 h):
globalne zmiany środowiska
• naturalne zdarzenia ekstremalne
monitoring środowiska
hydrometeorologia
geoturystyka
opracowanie cyfrowych map tematycznych
systemy informacji geograficznej (GIS)
geopomiary w teorii i praktyce
geografia w administracji publicznej
geografia zasobów
geografia granic
miasta przyszłości
 
Student realizuje 4 wybrane przez siebie z 12 bloków fakultatywnych, projektując w ten sposób swoją ścieżkę kształcenia.
 
Wybór określonego zestawu bloków daje podstawę do uzyskania jednej z trzech specjalności:
• monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska,
• organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej,
• geografia stosowana.
 
Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwenci kierunku geografia mają szeroki zakres kompetencji i potrafią dokonywać złożonych analiz przestrzennych, z uwzględnieniem różnych elementów środowiska i ich uwarunkowań. W szczególności, osoba kończąca studia:
posiada kompleksową wiedzę o funkcjonowaniu środowiska geograficznego
wykonuje pomiary i obserwacje elementów środowiska geograficznego z użyciem profesjonalnego sprzętu i oprogramowania dla różnych celów
analizuje i interpretuje zjawiska przyrodnicze, gospodarcze i społeczne
wyjaśnia, ocenia i prognozuje zjawiska i procesy, które mają miejsce w przestrzeni geograficznej
posługuje się programami z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS) dla celów pozyskiwania danych o przestrzeni geograficznej, ich analizy i obrazowania cyfrowego.
 
Co po studiach?
 
Absolwent geografii ze względu na znajomość złożonych mechanizmów funkcjonowania środowiska geograficznego i umiejętności dokonywania analiz przestrzennych będzie mógł podejmować pracę m.in. w:
• instytucjach zajmujących się ochroną lub monitoringiem środowiska,
• instytucjach krajowych i zagranicznych analizujących zmiany klimatyczne,
• parkach narodowych i krajobrazowych,
• urzędach i instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym,
• agencjach rozwoju regionalnego,
• wydawnictwach kartograficznych,
• jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
• edukacji.
 
Możliwości rozwoju
 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego.
• Prężnie działa tu samorząd studentów, skupiający młodzież wszystkich kierunków studiów. Podejmuje wiele inicjatyw na rzecz własnego rozwoju ale również środowiska zewnętrznego.
• Funkcjonuje pięć różnych kół naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji, Geoinformatyków, Planistów), które pod okiem opiekunów naukowych realizują własne projekty badawcze i edukacyjnie.
• Prace dyplomowe studentów dotyczą istotnych problemów środowiskowych lub społeczno-gospodarczych i często wykonywane są na potrzeby podmiotów zewnętrznych.
• Studenci poza realizacją programu studiów, mają możliwość uczestnictwa w projektach edukacyjnych, które umożliwiają zdobywanie dodatkowych kompetencji zawodowych, potwierdzonych certyfikatami.
• Studenci aktywnie pracują w zespole programowym kierunku geografia oraz w zespole ds. jakości kształcenia. Mają realny wpływ na charakter programu studiów oraz sposób realizacji zajęć.
• Dość często studenci włączani są w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich. Uczestniczą w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie.
• Znakomite okoliczności rozwoju stwarza organizacja wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne. Studenci uczestniczą w ich przygotowywaniu i prowadzeniu, realizują własne pomysły dydaktyczne, przygotowują materiały promocyjne, nawiązują kontakt z podmiotami zewnętrznymi.
• Studenci kierunku otrzymują wsparcie w realizacji każdej inicjatywy, która przynosi korzyści im samym albo szerszej społeczności wydziałowej lub środowisku zewnętrznemu.
Dlaczego warto studiować geografię na wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?
• Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami Daje to możliwość wdrażania studenckich projektów i nawiązania relacji z przyszłymi pracodawcami.
• Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
• Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w różnych branżach gospodarki. Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
• Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
• Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.
 
 Ponadto zapewniamy udział w:
• certyfikowanych szkoleniach,
• programach edukacyjnych i badawczych,
• projektach wspomagających rozwój osobowy,
• praktykach u liczących się pracodawców,
• wyjazdach zagranicznych (do tej pory nasi studenci odwiedzili: Cypr, Kretę, Sardynię, Bałkany, Tajlandię),
• debatach i forach z uczestnictwem przedstawicieli społeczności lokalnych władz miasta i ekspertów,
• wymianie międzynarodowej i krajowej w ramach programu MOST i ERASMUS+.
 
Więcej informacjiwww.wnozigp.umcs.lublin.pl 
 
 
Plan studiów: 
 
Film promocyjny:

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny.