Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Gospodarka przestrzenna - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie

Szczegóły
Kod NOZ_GOP_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 48
Czas trwania 3,5 roku
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 2D

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin

 

Tel. 81-537-68-20

 

Godziny: 9:00 - 14:00


Podstawowym celem studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowanie kadr do racjonalnego zarządzania przestrzenią, zgodnie z aktualnymi potrzebami społeczeństwa i gospodarki oraz w dostosowaniu do warunków środowiska przyrodniczego. Studenci uzyskują wiedzę o organizacji przestrzeni oraz o sposobach i narzędziach jej kształtowania. Poznają konflikty towarzyszące rozwojowi przestrzennemu i metody ich rozwiązywania. Uczą się zasad konstruowania koncepcji urbanistycznych oraz planów i studiów zagospodarowania przestrzennego. Poznają przepisy prawa z dziedziny gospodarki przestrzennej. Uczą się metod gromadzenia i interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej. Poznają programy graficzne przydatne w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym. Dużą część zajęć stanowią zajęcia terenowe i warsztatowe, dedykowane ćwiczeniu sprawności posługiwania się profesjonalnymi narzędziami i metodami planistycznymi oraz realizacji konkretnych zadań o charakterze praktycznym. Ponadto część zajęć realizowana jest przez ekspertów posiadających doświadczenie praktyczne w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Prace dyplomowe mają charakter projektów, a ich tematy są ściśle powiązane z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
Absolwent studiów uzyskuje tytuł inżyniera oraz prawo do wykonywania zawodu planisty przestrzennego.
 
Wybrane przedmioty:
• grafika projektowa
• podstawy architektury
• marketing i negocjacje
• projektowanie urbanistyczne
• miejscowe planowanie przestrzenne
• programowanie procesów rewitalizacji
• projektowanie infrastruktury technicznej i drogowej
• projektowanie krajobrazu
• geodezja, topografia i kartografia
• programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
• ćwiczenia terenowe
 
Specjalności
 
Na tym kierunku student może wybrac jedną z dwóch specjalności:
 
• planowanie przestrzenne
Specjalność daje przygotowanie do wykonywania projektów dokumentów planowania przestrzennego (decyzje o warunkach zabudowy, koncepcje urbanistyczno-architektoniczne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia zagospodarowania przestrzennego gmin, plany zagospodarowania przestrzennego województw).
 
• strategiczne zarządzanie przestrzenią
Specjalność ukierunkowana jest na problematykę kształtowania rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym przekształcania obszarów problemowych, zdegradowanych, wymagających przystosowania do nowych warunków społeczno-ekonomicznych.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent posiada szerokie kompetencje, zwłaszcza w zakresie:
• analizy przestrzennej i identyfikowania problemów rozwoju przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej,
• przygotowywania projektów koncepcji, planów i studiów zagospodarowania przestrzennego,
• obsługi oprogramowania do projektowania inżynierskiego (AutoCad), oprogramowania graficznego (CorelDraw, Sketchup) i programów środowiska GIS,
• znajomości procedur prawno-administracyjnych,
• negocjowania i dyskusji z administracją rządową i samorządową oraz społeczeństwem nad przyjętymi rozwiązaniami.
 
Co postudiach?
 
Absolwent gospodarki przestrzennej może pracować jako specjalista z zakresu polityki i planowania przestrzennego  oraz  gospodarowania nieruchomościami w:
• biurach planistycznych, projektowych i konsultingowych,
• jednostkach samorządu terytorialnego i ich strukturach branżowych związanych z gospodarką przestrzenną,
• jednostkach administracji rządowej zajmujących się planowaniem rozwoju i zagospodarowaniem przestrzennym,
• przedsiębiorstwach i korporacjach wykorzystujących zasoby przestrzeni,
• organizacjach pozarządowych (NGO) aktywizujących mieszkańców do większej troski o przestrzeń.
 
 Możliwości rozwoju
 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego:
• działalność w samorządzie studentów,
• działalność w kołach naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji,  Geoinformatyków, Planistów),
• wykonanie prac  dyplomowych na potrzeby  podmiotów zewnętrznych,
• uczestnictwo w projektach edukacyjnych potwierdzonych certyfikatami,
• praca w zespole programowym ds. kierunku gospodarka przestrzenna oraz w zespole ds. jakości kształcenia,
• udział w wymianie międzynarodowej i krajowej w ramach programu MOST i ERASMUS+,
• udział w certyfikowanych szkoleniach i projektach wspomagających rozwój osobowy oraz programach badawczych i edukacyjnych,
• udział w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich oraz w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie,
• organizacja wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne.
 
Dlaczego warto studiować geoinformatykę na wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?
 
• Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami.
• Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
• Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w różnych branżach gospodarki.
• Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz  doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
• Organizujemy praktyki zawodowe u liczących się pracodawców.
• Umożliwiamy udział w debatach i forach z uczestnictwem przedstawicieli społeczności lokalnych władz miasta i ekspertów.
• Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
• Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.  
 
Szczegółowy program studiów
 
 
Więcej informacjiwww.wnozigp.umcs.lublin.pl
 
 
Film promocyjny:

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny (jednym z wybranych przedmiotów musi być geografia albo matematyka).