Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja publiczna - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod POL_ADP_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Administracja publiczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 21.09.2023 12:00)

Terminarz rekrutacji

  • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 17-21 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
  • 26-28 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób 
  • 14-15 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
  • 19-21 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
  • 21 września, do godz. 12:00 - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

sala A.2.04

tel. +48 81 537 60 25, e-mail: wkr.pd@mail.umcs.pl 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór).

 

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

 

 

 


Widzisz duży potencjał w instytucjach publicznych, rządowych i samorządowych. Wiesz, że można się tam piąć po szczeblach kariery równie skutecznie jak w korporacji. Świetnie czujesz się, załatwiając różne ważne sprawy. Nie przeraża Cię ani praca z dokumentami i przepisami, ani z ludźmi. Masz w sobie dużo cierpliwości, ale potrafisz też działać w sprawny sposób, wykorzystując dobrą znajomość prawa. Masz pewność, że na każdym stopniu urzędowym świetnie sobie poradzisz i chcesz poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowoczesnej i sprawnej administracji. Na kierunku administracja publiczna zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy lubelskich urzędów i instytucji (urzędu miasta, wojewódzkiego czy marszałkowskiego). W ramach studiów odbędziesz też ciekawe i spersonalizowane praktyki w instytucjach publicznych i pozarządowych, które zapewnią Ci wartościowe doświadczenie zawodowe.
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów
 
Specjalności
 
Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku administracja publiczna (II stopnia) zna teorie wyjaśniające interakcje i zależności występujące w systemie administracji publicznej, rolę administracji publicznej i jej kadr w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, mechanizmy determinujące kształt prawa i zasady techniki prawodawczej oraz modele administracji publicznej we współczesnych państwach demokratycznych. Wie, jakie są powiązania i zależności organizacyjno-funkcjonalne występujące między interesariuszami administracji publicznej oraz zasady kreowania wizerunku administracji publicznej. Zna specjalistyczną terminologię związaną z funkcjonowaniem administracji publicznej i metody i techniki pracy oraz sposoby pozyskiwania danych dotyczących administracji publicznej. Wie również, jakie istnieją możliwości praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w działalności zawodowej. Zna zasady finansowania administracji publicznej. Absolwent potrafi w sposób innowacyjny rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu administracji publicznej, dostosowywać sposób wykonywania zadań do zmieniających się – zewnętrznych i wewnętrznych – uwarunkowań. Umie dobierać i stosować odpowiednie metody, narzędzia i techniki informacyjno-komunikacyjne do wyszukiwania informacji dotyczących administracji publicznej, jak również przetwarzać informacje oraz prezentować własne ustalenia. Wie, jak przygotować dokumentację związaną z pracą w administracji publicznej. Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać etyczne problemy związane z zatrudnieniem w administracji publicznej, a także należycie posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu administracji publicznej oraz komunikować się, stosując język urzędniczy, w tym redagować pisma o charakterze formalnym. Absolwent posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz operuje specjalistyczną terminologią w tymże języku. Jest przygotowany, aby pełnić różne role w zespole, w tym kierować jego pracą oraz współdziałać w grupie.
 
Co po studiach?
 
Po ukończeniu tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, tj. administracji rządowej, administracji rządowej terenowej, administracji samorządowej, służbie cywilnej, a także w administracji gospodarczej. Znajdziesz też pracę w różnych instytucjach kultury, instytucjach pozarządowych, organizacjach społecznych i sektorze NGO, ale także w przedsiębiorstwach prywatnych.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• zajęcia z naukowcami z całego świata (visiting professors),
• survival, wyjazdy studyjne do instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych, redakcji czasopism,
• praktyczne zajęcia, m.in. z podstaw strzelectwa, produkcji telewizyjnej i radiowej, fotografii,
• możliwość dołączenia do Legii Akademickiej,
• działalność w mediach studenckich (m.in. w czasopismach „Polformance”i „Consensus” oraz TV UMCS i Akademickie Radio Centrum),
• spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi polityki, mediów i kultury, 
• atrakcyjne praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne,
• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
• działalność Samorządzie Studenckim,
• szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• rozwijanie swoich pomysłów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości,
• programy wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST).

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.