Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Stosunki międzynarodowe - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod POL_STO_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 33
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 21.09.2023 12:00)

Terminarz rekrutacji

  • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 17-21 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
  • 26-28 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób 
  • 14-15 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
  • 19-21 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
  • 21 września, do godz. 12:00 - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

sala A.2.04

godziny: 9:00-14:00

tel. +48 81 537 60 25, wkr.pd@mail.umcs.pl

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór).

Lista wymaganych dokumentów

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

25


Współczesny świat zmienia się coraz szybciej, jest coraz bardziej złożony i nieprzewidywalny. Jego cechą jest występowanie przeciwstawnych procesów, tendencji, zjawisk. Z jednej strony, pandemia Covid-19, a następnie agresja Rosji na Ukrainę przyspieszyły zmianę przestrzeni geopolitycznej globu, wyłaniania się ładu międzynarodowego w trudnym do przewidzenia kierunku. Z drugiej strony, procesy globalizacji sprawiają, że odległości geograficzne nie mają znaczenia dla wielu zjawisk międzynarodowych. W przeciwieństwie do minionych epok dystans i czas przestały być barierą kontaktów społecznych. Potwierdza to w szczególności specyficzna przestrzeń życia społecznego zwana cyberprzestrzenią.  W tym zmieniającym się świecie, narastających zmianach klimatu, państwa i społeczeństwa stają się coraz bardziej współzależne, warunkując wzajemnie swoje funkcjonowanie, a to co globalne bezpośredni łączy się z tym co lokalne, wpływając nie tylko na „wielką politykę” ale i indywidualne losy każdego z nas. Rozumienie” świata, wiedza o nim i umiejętność zachowania w nim jest dzisiaj niezbędna dla funkcjonowania państw, regionów, społeczności lokalnych i każdego z nas. 

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe na UMCS dostarczają wiedzy i umiejętności „rozumienia” świata, relacji pomiędzy państwami, organizacjami międzynarodowymi, aktorami pozapaństwowymi, a także fundamentalnych procesów zachodzących na arenie międzynarodowej. Kształceniu na tym kierunku nadajemy unikalną, wyróżniającą nas w Polsce tożsamość z koncentracja na jakościowych zmianach we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Umiędzynarodowiamy kształcenie, angażując wykładowców zagranicznych, dajemy możliwość wyboru licznych przedmiotów fakultatywnych także w językach obcych. Jesteśmy dumni z tego, że kierunek ten jako jedyny w Polsce wśród uczelni publicznych ma ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Gwarantuje to zdobycie najlepszego wykształcenia. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na UMCS otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Akademii Akredytacyjnej, co gwarantuje Ci zdobycie najlepszego wykształcenia. 

 Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z czterech specjalności:

      pozaeuropejskie studia regionalne,

      projekty międzynarodowe,

      dyplomacja ekonomiczna,

      międzynarodowy marketing terytorialny.

 Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe (II stopnia) w pogłębionym stopniu zna struktury i instytucje międzynarodowe funkcjonujące w skali regionalnej i globalnej oraz procesy współpracy, integracji i rywalizacji w środowisku międzynarodowym w płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i ekologicznej. Zna funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych i przebieg transgranicznych transakcji gospodarczych, ewolucję i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa międzynarodowego, szkoły myślenia oraz debaty interparadygmatyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych. Zna uwarunkowania działalności zawodowej jako pracownika instytucji związanych ze stosunkami międzynarodowymi oraz podstawowe zasady kreowania transgranicznych form przedsiębiorczości oraz funkcjonowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Potrafi wykorzystać posiadaną nową wiedzę oraz dokonać właściwego doboru metod i narzędzi do rozwiązywania problemów oraz innowacyjnego wykonywania zadań praktycznych z zakresu stosunków międzynarodowych. Umie dokonać krytycznej analizy i oceny oraz sformułować własne opinie na temat zjawisk i procesów międzynarodowych. Potrafi formułować i weryfikować hipotezy badawcze w odniesieniu do analizowanej rzeczywistości międzynarodowej, komunikować się, w tym: prowadzić debatę na tematy specjalistyczne z dziedziny stosunków międzynarodowych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (w tym w środowisku wielokulturowym), przygotowywać wystąpienia publiczne oraz prace pisemne na te tematy. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi kierować pracą zespołu w celu rozwiązywania problemów i wykonywania zadań praktycznych w zakresie stosunków międzynarodowych oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych. Absolwent jest przygotowany do odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, w tym na rzecz społeczności międzynarodowej, a także inicjowania i organizowania działań na rzecz interesu publicznego, w tym na rzecz edukacji obywatelskiej z zakresu problematyki międzynarodowej, na rzecz organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

 Co po studiach?

Zdobytą na tym kierunku wiedzę możesz wykorzystać w dyplomacji, na wszystkich szczeblach administracji państwowej, w różnych organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, ale także w mediach, szkolnictwie wyższym czy biznesie. Nasi absolwenci pracują m.in. w MSZ oraz innych ministerstwach, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawicielstwach dyplomatycznych RP, NATO, OBWE, Komisji Europejskiej, służbach mundurowych i specjalnych czy placówkach naukowo-badawczych. Wielu z nich znajduje też zatrudnienie w mediach, administracji lokalnej i regionalnej, organizacjach pozarządowych lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Po ukończeniu tego kierunku możesz też kontynuować kształcenie w szkole doktorskiej lub zdobyć nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych, 

 Możliwości w trakcie studiów:

      zajęcia z naukowcami z całego świata (visiting professors),

      programy wymiany studenckiej (Erasmus+,

       wyjazdy studyjne do instytucji państwowych zajmujących się polityką zagraniczną, organizacji międzynarodowych,

      spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi polityki, mediów i kultury, 

      atrakcyjne praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne,

      rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,

      działalność w Samorządzie Studenckim,

      szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,

      rozwijanie swoich pomysłów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości,


Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.