Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Spis treści:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w procesie rekrutacji na studia jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 w Lublinie, zwany dalej Uniwersytetem.
 2. Z administratorem można kontaktować się: listownie (na adres Uniwersytetu i wskazaniem jednostki organizacyjnej, do której kierowana jest korespondencja), telefonicznie (81 537 51 00) lub poprzez korespondencję elektroniczną na adres Inspektor Ochrony Danych.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.
 4. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji nt. procesu rekrutacji na studia, przyjmowanie wniosków i innych dokumentów związanych z rekrutacją na studia, udzielanie informacji nt. oferty edukacyjnej Uniwersytetu.
 6. Państwa dane osobowe, w tym dane osobowe w postaci nagrań rejestrujących przebieg egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzanych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację (w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rejestrację egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia na Uniwersytecie .
 7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, jakie spoczywają na Uniwersytecie w związku z realizacją zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wewnętrznych aktów wykonawczych obowiązujących na Uniwersytecie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy powierzonej administratorowi).
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu zawarcia umowy o organizację studiów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 9. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prawo do ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. Wszystkie inne Państwa dane osobowe, które nie są wymagane do powyższych celów, mogą być przetwarzane na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. dokonując zmian w systemie rekrutacji lub wysyłając wiadomość poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 11. Przetwarzane dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na mocy przepisów prawa, w tym takich, z którymi Uniwersytet zawrze stosowne umowy.
 12. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji na studia, a po jego zakończeniu przez okres 6 miesięcy. W przypadku, gdy ma to zastosowanie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. W przypadku wyrażania zgody przez Państwa na informowanie o przyszłych rekrutacjach, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w tym celu do momentu odwołania zgody.
 13. Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Uniwersytetu, w tym członkowie komisji rekrutacyjnych, którzy przetwarzają Państwa dane w związku z procesem rekrutacji na studia.
 14. Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in. w zakresie IT. W celu zapewnienia możliwie najwyższego standardu ochrony danych osobowych powierzenie przetwarzania danych osobowych z tymi podmiotami może nastąpić jedynie na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet.
 15. Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską. Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 16. Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo do:
  1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. przenoszenia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych i dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego.
  7. do odwołania zgody wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania, w sytuacji uczestniczenia w trakcie studiów w dobrowolnych inicjatywach wymagających zgody studenta.
 17. Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji na studia. Podanie innych danych, które nie są niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji na studia jest dobrowolne.

Regulamin systemu internetowej rejestracji kandydatów w UMCS

 1. Kandydat (kandydatka) zakłada konto w systemie internetowej rejestracji określanym jako System Obsługi Rekrutacji (dalej zwanym systemem lub SOR) tylko raz (jedno konto), bez względu na liczbę i rodzaj kierunków, na które zamierza dokonać rejestracji.
 2. Doręczanie pism i decyzji administracyjnych utrwalonych w postaci elektronicznej następuje na konto SOR będącego systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 358a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (Dz.U. 2022.574 t.j.) w zw. z art. 39 § 1 k.p.a.
 3. Po założeniu konta kandydat uzyskuje możliwość wielokrotnego logowania się wskazaną po   utworzeniu   konta   nazwą   użytkownika   (adres   email   podany   przy   rejestracji) i ustanowionym hasłem.
 4. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez kandydata loginu i hasła osobom trzecim i uzyskanie dostępu do konta kandydata w systemie przez osobę inną niż kandydat (osoba nieuprawniona). Każda zmiana danych na indywidualnym koncie kandydata dokonana przez osobę nieuprawnioną jest traktowana jako zmiana dokonana przez kandydata i na jego rzecz.
 5. Dla prawidłowego założenia konta kandydata niezbędne jest wpisanie wszystkich wymaganych danych i informacji oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól (rubryk). Rejestracja na poszczególne kierunki może wymagać podania dodatkowych danych (informacji).
 6. Brak podania wszystkich wymaganych informacji uniemożliwia udział w rekrutacji. Błędne podanie wymaganych informacji, za które odpowiedzialny jest kandydat, obciąża kandydata i może być przyczyną dokonania niewłaściwej kwalifikacji lub odmowy przyjęcia na studia.
 7. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za brak podania lub błędne podanie wymaganych   informacji   (danych)   przez   kandydata.   Korekta   danych   uzyskanych z Krajowego Rejestru Matur (KReM) możliwa jest jedynie w przypadku ich zmiany potwierdzonej w trybie wynikającym z obowiązujących przepisów.
 8. Korekta błędnie podanych przez kandydata informacji na indywidualnym koncie kandydata, za których edycję odpowiedzialny jest kandydat, możliwa jest do terminu zakończenia rejestracji na wybrany kierunek studiów. W przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów, korekta możliwa jest pod warunkiem, że nie wpłynie to na zmiany w kwalifikacji na kierunki, których korekta nie dotyczy.
 9. Po założeniu konta kandydat wybiera poziom studiów, tryb i kierunek, na który aplikuje. Następnie kandydat zobowiązany jest dokonać płatności opłaty rekrutacyjnej poprzez system płatności online za każdy kierunek na który kandydat wnosi o przyjęcie.
 10. Wypełnienie (wpisanie) przez kandydata wszystkich wymaganych danych (informacji) oraz wniesienie i zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej jest warunkiem uczestniczenia w rekrutacji na wybrany kierunek studiów.
 11. Opłata rekrutacyjna powinna być dokonana przed terminem zakończenia rejestracji na wybrany przez kandydata kierunek studiów wyłącznie poprzez system płatności elektronicznych udostępniony w systemie. Brak dokonania opłaty, jak i brak rejestracji na dany kierunek, uniemożliwia uczestnictwo kandydata w rekrutacji na wybrany kierunek studiów.
 12. Wysokość opłaty rekrutacyjnej jest uzależniona od rodzaju kierunku, na który następuje rejestracja oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego.
 13. Kandydat dokonujący rejestracji na wiele kierunków studiów wnosi odrębne opłaty na każdy z nich. Łączna wysokość opłaty rekrutacyjnej stanowi sumę opłat, które kandydat zobowiązany jest ponieść z uwagi na dokonanie rejestracji na wybrane kierunki studiów.
 14. Opłata rekrutacyjna na kierunki studiów, na które nie przeprowadza się egzaminów wstępnych wynosi 85 zł za rejestrację na wybrany kierunek. W przypadku kierunków, na których przeprowadzany jest egzamin wstępny lub rozmowa kwalifikacyjna, opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł. Na kierunki studiów, na który przeprowadzane jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych, opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł.
 15. Egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez komisje rekrutacyjne, mające na celu wyłącznie sprawdzenie znajomości języka polskiego nie wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty i odbywa się w ramach procedury kwalifikacyjnej na wybrany kierunek studiów.
 16. Kandydat dokonuje wpłaty w walucie PLN. W przypadku płatności w innej walucie zostanie ona automatycznie przeliczona na walutę polską przez system automatycznych płatności online.
 17. Po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawi się potwierdzenie dokonania wpłaty. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej oraz po dokonaniu innych czynności związanych z rejestracją kandydat uzyskuje status „rejestracja kompletna”.
 18. Kandydat, który nie uzyska statusu „rejestracja kompletna” na wybrany kierunek nie będzie brany pod uwagę przy kwalifikacji. W każdym etapie wynikającym z kalendarium rekrutacji kwalifikowani są tylko kandydaci, którzy posiadają status „rejestracja kompletna”.
 19. Kandydat ma obowiązek sprawdzenia prawidłowości wniesienia opłaty i ustawienia priorytetów oraz przypisania opłaty rekrutacyjnej do wybranego/wybranych kierunku studiów. W przypadku wniesienia opłaty w wysokości mniejszej niż liczba dokonanych rejestracji na studia opłata rekrutacyjna będzie zaliczana zgodnie z wyborem dokonanym przez kandydata. Przypisanie opłaty do innego kierunku na wniosek kandydata może nastąpić do zakończenia terminu rejestracji.
 20. Wyrejestrowanie z kierunku studiów, na którym kwalifikacja odbywa się na podstawie rankingu kandydatów możliwe jest do terminu zakończenia rejestracji podanego w kalendarium rekrutacji. W przypadku kierunku, na którym przyjęcie odbywa się na podstawie kompletu złożonych dokumentów wyrejestrowanie możliwe jest do momentu uzyskania przez kandydata statusu „przyjęty” lub zakończenia rejestracji na ten kierunek.
 21. Opłaty rekrutacyjne wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem nieuruchomienia kierunku studiów spowodowanego niewystarczającą liczbą kandydatów lub wystąpienia nadpłaty na koncie kandydata, w tym dokonania rejestracji na mniejszą liczbę kierunków niż wynika to z wysokości dokonanej wpłaty.
 22. W przypadku wystąpienia nadpłaty opłaty rekrutacyjnej może być ona zaliczona na poczet należnej opłaty za czynności rekrutacyjne na kierunku, na który kandydat dokonał rejestracji po wystąpieniu nadpłaty.
 23. Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje Prorektor właściwy ds. rekrutacji po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania, przesłanego pocztą tradycyjną na adres Biura Rekrutacji lub poprzez wysłanie wiadomości z osobistego konta rejestracyjnego w SOR z tytułem „Zwrot opłaty rekrutacyjnej”. Istnieje także możliwość złożenia przedmiotowego podania bezpośrednio w Biurze Rekrutacji lub przesłania pocztą elektroniczną na adres mailowy Biura (rekrutacja@umcs.pl). W podaniu, oprócz numeru identyfikacyjnego kandydata, musi zostać podany nr konta do przelewu zwrotu opłaty oraz imię i nazwisko posiadacza rachunku wskazanego do zwrotu. Zwrot zostanie wykonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
 24. W przypadku niezakwalifikowania kandydata na wybrany kierunek studiów w kwalifikacji podstawowej (I tura rekrutacji – pierwsza lista osób zakwalifikowanych), kandydat może brać udział w kwalifikacji uzupełniającej (kolejne tury rekrutacji). Udział w kolejnych etapach kwalifikacji uzupełniającej odbywa się w ramach wniesionej opłaty rekrutacyjnej. Każda zmiana kierunku studiów w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz udział w rekrutacji dodatkowej wymaga wniesienia odrębnej opłaty rekrutacyjnej.
 25. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia, który nie dostarczy wymaganych dokumentów w terminie wynikającym z kalendarium rekrutacji traktowany jest jak osoba, która zrezygnowała z przyjęcia na studia.
 26. Kandydat, który zrezygnował z rekrutacji nie jest brany pod uwagę w kwalifikacji/ach uzupełniającej/ych. W takim wypadku kandydatowi nie przysługuje również zwrot opłaty rekrutacyjnej.
 27. Ze względów bezpieczeństwa trzykrotne wpisanie błędnych danych do logowania powoduje zablokowanie indywidualnego konta kandydata. Hasło do logowania w SOR (zapomniane lub zgubione) kandydat może odzyskać samodzielnie poprzez opcję „odzyskiwanie utraconego hasła”. Ustanowienie nowego hasła wymaga podania informacji wymaganych przez system.