Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Podyplomowe

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logopedia - studia podyplomowe

Szczegóły
Kod POD_LOG_SP
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Logopedia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 4 semestry
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (05.06.2023 12:14 – 30.09.2023 23:59)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji, złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów oraz uzyskanie pozytywnej oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu Systemu obsługi rekrutacji, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich; w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Nie będą rejestrowane niekompletne dokumenty!

Osoby, które zarejestrują się w systemie, proszone są o niezwłoczne dostarczenie kompletu dokumentów w formie papierowej lub ich przesłanie na adres:

Wydział Filologiczny UMCS

PL. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

20-031 Lublin

p. 039

Rozmowa kwalifikacyjna:

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena wymowy i sprawności komunikacyjnej kandydata. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po zakończeniu rekrutacji. 

Opłata za studia:

- I semestr: 2500 zł 

- II semestr: 2500 zł

- III semestr: 2500 zł

- IV semestr: 2500 zł

- Całkowity koszt studiów: 10 000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

- I semestr: 2250 zł

- II semestr: 2250 zł

- III semestr: 2250 zł

- IV semestr: 2250 zł

- Całkowity koszt studiów: 9 000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

- I semestr: 2375 zł

- II semestr: 2375 zł

- III semestr: 2375 zł

- IV semestr: 2375 zł

- Całkowity koszt studiów: 9 500 zł

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie obsługi rekrutacji dokonać można do 30 września 2023 roku.

Dokumenty należy przesłać do 3 października 2023 roku na adres:

Dziekanat Wydziału Filologiczny

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

20-031 Lublin

pok. 036

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2023 r.

Informacji udziela:

mgr inż. Tomasz Kosa

Dziekanat Wydziału Filologicznego, pok. 039

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

20-031 Lublin 

tel.: 81 537 27 59

e-mail: tomasz.kosa@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr Wojciech Lipski

e-mail: wojciech.lipski@mail.umcs.pl

 liczba godzin dydaktycznych: 600

w tym praktyki: 60

liczba semestrów: 4

Grupa docelowa: Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie.

Absolwenci studiów otrzymują kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych (w przypadku posiadania kwalifikacji pedagogicznych), w placówkach ochrony zdrowia oraz innych placówkach, w których zatrudniani są logopedzi.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

1. Przedmioty medyczne: anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, neurologia i psychiatria.

2. Przedmioty lingwistyczne: nauka o języku, fonologia, fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, wizualna i audytywna), zasady kultury żywego słowa, rozwój mowy dziecka.

3. Przedmioty psychologiczne: psychologia rozwojowa, neuropsychologia.

4. Przedmioty dotyczące zaburzeń mowy: teoria zaburzeń mowy, audiofonologia, surdologopedia, dyslalia, jąkanie, oligofazja, trudności w czytaniu i pisaniu, afazja, alalia, dyzartria, zaburzenia mowy w demencji.

5. Zajęcia z terapii logopedycznej i praktyki logopedyczne (słuchacze indywidualnie dokonują wyboru miejsca praktyk, uzyskując zgodę logopedy na nieodpłatne ich odbycie).

W każdym roku akademickim odbywa się 12 zjazdów, w tym 11 weekendowych (od piątku do niedzieli) i 1 tygodniowy (od poniedziałku do piątku). Na zjeździe tygodniowym studenci dzieleni są na grupy laboratoryjne i realizowane są przede wszystkim zajęcia praktyczne z Terapii logopedycznej. Liczba godzin terapii w pierwszym roku studiów to 25 godzin, a w drugim to 30 godzin dydaktycznych. Zjazd tygodniowy organizowany jest w lutym, w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej i/lub przerwy międzysemestralnej na studiach dziennych, w zależności od harmonogramu roku akademickiego. Taka forma zjazdu wynika z dużej liczby godzin dydaktycznych, dyspozycyjności pracowników prowadzących Terapię logopedyczną oraz z tego, iż w tym okresie dostępne są sale dydaktyczne.

Ocena końcowa: Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.


X