Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Podyplomowe

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych - podyplomowe

Szczegóły
Kod POD_PDT_SP
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (25.05.2023 13:30 – 30.09.2023 23:59)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa dokumenty zgodnie z art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z poźn. zm.).

UWAGA! Po dokonaniu internetowej rejestracji należy niezwłocznie złożyć komplet dokumentów. Kwalifikacja na studia odbywa się po analizie dokumentów papierowych.

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do otwarcia studiów: 20 osób.
Limit miejsc: 40.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby kandydatów istnieje możliwość otworzenia grupy na życzenie potencjalnych słuchaczy, lecz koszt kształcenia wzrósłby proporcjonalnie do liczebności grupy.

Opłata za studia:
- I semestr: 2400 zł
- II semestr: 2400 zł
- Całkowity koszt studiów: 4800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:
- I semestr: 2160 zł
- II semestr: 2160 zł
- Całkowity koszt studiów: 4320 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:
- I semestr: 2.280 zł
- II semestr: 2.280 zł
- Całkowity koszt studiów: 4.560 zł

Nr konta do wpłat czesnego za studia zostanie podany w późniejszym terminie. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w Systemie dokonać można do 30 września 2023 r. 
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 3 października 2023 r. 

Dokumenty należy przesłać na adres:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego
Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Planowany termin uruchomienia studiów:
październik 2023 r.

Zajęcia odbywać się będą w formie kształcenia zdalnego z wykorzystaniem technik e-learningowych oraz w formie webinariów i wideokonferencji (za pośrednictwem platformy MS Teams). Sesje zdalne odbywać się będą w systemie weekendowym (soboty i niedziele) w godz. 8:30-15:30.

Program studiów obejmuje dodatkowo 4h praktyk w formie udziału w rozprawie sądowej oraz wizyty w zakładzie karnym, które zorganizowane będą (jednorazowo) w semestrze letnim 2023/2024 na terenie miasta Lublin.  

Organizator:
Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy.

Kierownik studiów podyplomowych (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie):
dr Olga Krokowska
e-mail: olga.krokowska@mail.umcs.pl 

Opiekun merytoryczny (Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy):
mgr Irmina Daniłowska
http://lst-lublin.org.pl/
e-mail: lst@lst-lublin.org.pl

Informacji udziela:
mgr Małgorzata Zalewska-Warpas  
tel. 81 537 28 86
e-mail: malgorzata.zalewska-warpas@mail.umcs.pl


OPIS

Liczba godzin dydaktycznych: 208
- w tym praktyki: 4
Liczba semestrów: 2

Celem studiów jest:

• przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa: konstytucyjnego, cywilnego, spółek, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, karnego, podatkowego i celnego, administracyjnego, unijnego, istotnej w wykonywaniu zawodu tłumacza oraz prawa dotyczącego wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

• doskonalenie kompetencji związanych z analizą dyskursu prawniczego oraz redagowaniem wzorcowych pism i dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem kanonów prawniczych i poprawnej polszczyzny;

• przygotowanie tłumaczy na wyzwania przyszłości związane z pracami komitetów normalizacyjnych w kierunku standaryzacji wymogów względem tłumaczy prawniczych.

Grupa docelowa:

Studia skierowane są do tłumaczy przysięgłych, kandydatów na tłumaczy przysięgłych, tłumaczy specjalizujących się w wykonywaniu tłumaczeń prawnych i prawniczych oraz wszystkich tych, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę prawniczą na potrzeby wykonywanej pracy zawodowej związanej z tłumaczeniami.

Studia umożliwiają poszerzenie wiedzy z zakresu najważniejszych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wybranych aspektów wiedzy prawniczej, istotnej z perspektywy tłumaczy sądowych, przysięgłych i specjalistycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent ma rozszerzoną wiedzę w zakresie podstawowych instytucji prawa, specjalistycznej terminologii z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego krajowego i wspólnotowego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego, zna i rozumie relacje pomiędzy prawem Unii Europejskiej a prawem krajowym, ma wiedzę dotyczącą aspektów prawnych wykonywania zawodu tłumacza, zna i rozumie terminologię prawniczą oraz potrafi ją zastosować w praktyce, posiada umiejętność posługiwania się dyskursem prawniczym i posiada wiedzę na temat podstawowych zasad redagowania pism procesowych, umów oraz innych dokumentów sporządzanych w języku prawniczym.

Dzięki ukończeniu studiów absolwent rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa, jest w stanie samodzielnie analizować przepisy prawa i poprawnie stosować terminologią prawniczą, staje się aktywnym uczestnikiem dyskusji dotyczących ogólnie pojętego prawa i posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemów prawa innych państw.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program studiów jest unikatowy, ponieważ został skrojony na miarę potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. W jego tworzeniu uczestniczyli prawnicy i tłumacze z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Proporcje godzin, szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych zajęć zostały dostosowane do częstotliwości występowania poszczególnych dziedzin prawa w praktyce tłumacza.

Zajęcia prowadzone są przez prawników (w tym praktyków), radców prawnych oraz tłumaczy przysięgłych. Językiem wykładowym jest język polski.

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowego egzaminu pisemnego w formie testu wiedzy pozyskanej w trakcie studiów.


x