Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Podyplomowe

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym - podyplomowe

Szczegóły
Kod POD_PED_SP
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym - podyplomowe
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 3 semestry
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Logo Ministerstwa Edukacji i NaukiLogo Ministra Edukacji i Nauki

Studia finansowane są ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Finansowanie obejmuje zajęcia dydaktyczne objęte programem studiów, nie obejmuje kosztów m.in.: podróży, noclegów, wyżywienia.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz przesłanie skanu kompletu dokumentów zgłoszeniowych na adres psychologia.edukacyjna@mail.umcs.pl 

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia na kierunku psychologia.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych zawiera:

  1. Podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu Obsługi Rekrutacji.
  2. Dyplom ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. 

Limit miejsc: 50 osób

Decyduje kolejność otrzymania skanów kompletnych dokumentów zgłoszeniowych (data i godzina wpływu). Niekompletne skany dokumentów nie będą rejestrowane. 

O wynikach rekrutacji, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową na adres podany w kwestionariuszu osobowym.

Z zakwalifikowanymi kandydatami podpisana zostanie umowa o świadczenie usług edukacyjnych – WZÓR.

Zostanie utworzona lista rezerwowa spośród kandydatów, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w studiach, przy zachowaniu kolejności zgłoszeń. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem udziału w studiach lub w przypadku rozpoczęcia zajęć w początkowej fazie ich realizacji.

Termin rekrutacji: 
5 kwietnia 2023 r. – otworzenie rejestracji w systemie
do 23 maja 2023 r. - zakończenie rejestracji w systemie i przyjmowania skanów dokumentów

W przypadku niezebrania się odpowiedniej liczby osób niezbędnych do uruchomienia kierunku, istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji.

Informacji udziela:
Zespół ds. studiów podyplomowych i innych form kształcenia

tel. 81 537 58 45
e-mail: psychologia.edukacyjna@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Małgorzata Kostka-Szymańska

e-mail: malgorzata.kostka-szymanska@mail.umcs.pl

OPIS

  • liczba godzin dydaktycznych:  405
    • w tym praktyki: 120
  • liczba semestrów: trzy

Grupa docelowa: Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunku psychologia, którzy ukończyli studia w trybie jednolitym pięcioletnim lub w systemie 3+2 (studia 1. i 2. stopnia na kierunku psychologia) i zawodowo są już związani (lub planują się związać) z systemem oświaty.

Studia pozwalają nabyć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa, określonych w przepisach wydanych na art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.).

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w najnowszą wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej oraz rozwinięcie umiejętności kompleksowego wspierania osób uczących się na każdym etapie rozwoju oraz uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

Studia pozwalają nabyć kompetencje służące realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w  przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ponadto studia podyplomowe przygotowują do pełnienia roli eksperta ds. wspierania rozwoju człowieka w toku edukacji formalnej i pozaformalnej z uwzględnieniem wdrażanych przez MEiN zasad edukacji włączającej, oceny funkcjonalnej oraz uniwersalnego projektowania.

Program studiów i jego realizacja oparta jest na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kooperatywnego uczenia się i grupowego rozwiązywania problemów. Istotnym celem kształcenia jest również wymiana doświadczeń słuchaczy oraz przeprowadzenie grupowych projektów o charakterze diagnostycznym i wspomagającym pokazujących w działaniu zespołowy charakter pracy psychologa w edukacji.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Planowany harmonogram zjazdów. 

Zajęcia na studiach prowadzone będą w siedzibie Uczelni.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

• Wprowadzenie do pedagogiki
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami współczesnej pedagogiki.

• Praca z dzieckiem z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami pracy z uczniami w sposób uwzględniający zróżnicowanie ich potrzeb edukacyjnych.

• Prawo oświatowe dla psychologa
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z regulacjami dotyczącymi obowiązującego prawa oświatowego .

• Pomiar osiągnieć edukacyjnych
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia pomiaru szkolnych osiągnięć ucznia.

• Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z metodami stosowanymi w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

• Etyka i rozwój zawodowy nauczyciela psychologa
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami etyki z uwzględnieniem rozwoju zawodowego  nauczyciela psychologa.

• Dydaktyka ogólna
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z ogólną teorią kształcenia, obejmującą wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej.

• Projektowanie uniwersalne w edukacji
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z celami i metodyką uniwersalnego projektowania zajęć a także nauczenie ich przygotowywania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

• Metodyka udzielania pomocy psychologicznej w edukacji
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z metodami i zasadami udzielania pomocy psychologicznej w edukacji.

• Wspomaganie nauczycieli i rodziców w działaniach edukacyjnych
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z metodami i zasadami organizacji wspomagania nauczycieli i rodziców w działaniach edukacyjnych.

• Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży – inspiratorium psychologa
Celem przedmiotu jest szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących  wspomagania rozwoju  dzieci i młodzieży, a przede wszystkim zapoznanie słuchaczy podczas spotkań doradczo – konsultacyjnych z możliwościami dotyczącymi rozwijania umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności.

• Diagnoza psychologiczna w edukacji
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z celami i zasadami prowadzenia diagnozy psychologicznej dzieci i działań wspierających rozwój dziecka.

• Poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne i psychoedukacja
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z metodami i zasadami organizacji poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego i psychoedukacji  w grupie zróżnicowanej.

• Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z założeniami profilaktyki i promocji w zakresie zdrowia psychicznego.

• Ocena funkcjonalna- zadania i instrumenty
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami i instrumentami  przeprowadzania   diagnozy funkcjonalnej , podczas której oceniany jest rozwój dziecka. Dokładne rozpoznanie środowiska oraz funkcjonowania ucznia w różnych sytuacjach.

• Techniki uczenia się
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z  procesem uczenia się oraz  technikami uczenia się.

• Interwencja kryzysowa i mediacje
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z  formami pomocy psychologicznej umożliwiającymi przetrwanie sytuacji kryzysowych i odnalezienie się w nowej sytuacji oraz zapoznanie z zasadami mediacji.

Ocena końcowa: ocena końcowa ze studiów zostanie wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej w oparciu o oceny z wszystkich przedmiotów ujętych w planie studiów (kończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną). W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, nie uwzględnia się oceny z ćwiczeń.


Decyduje kolejność otrzymania skanów kompletnych dokumentów zgłoszeniowych (data i godzina wpływu).