Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Podyplomowe

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zamówienia publiczne - podyplomowe

Szczegóły
Kod POD_ZPU_SP
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Zamówienia publiczne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! ZAPRASZAMY!

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Opłata za studia:
- I semestr: 2450 zł
- II semestr: 2450 zł
- Całkowity koszt studiów: 4900 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:
- I semestr: 2205 zł
- II semestr: 2205 zł
- Całkowity koszt studiów: 4410 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:
- I semestr: 2328 zł
- II semestr: 2327 zł
- Całkowity koszt studiów: 4655 zł

Nr konta do wpłat czesnego: 23 1030 1999 2406 0270 0015 8201

Termin przyjmowania dokumentów:

Zakończenie rejestracji w systemie: 24 października 2023 r.
Przyjmowanie dokumentów: do 27 października 2023 r.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Planowany termin uruchomienia studiów:

28-29.10.203 r.

Harmonogram zjazdów dostępny jest na stronie: https://www.umcs.pl/pl/plany-zajec,10795.htm

Informacji udziela:

dr Tomasz Budzyński
tel.: 509 240 910
e-mail: tomasz.budzynski@umcs.lublin.pl 

mgr Paulina Turyło-Nowak
tel.: 81 537 51 82
e-mail: paulina.turylo-nowak@mail.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych: 
dr Tomasz Budzyński

Katedra Finansów Publicznych
Wydział Ekonomiczny UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 403
20-031 Lublin

OPIS

Liczba godzin dydaktycznych: 228
w tym praktyki: brak

Liczba semestrów: 2

Studia pod Patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (edycja XIII).

Grupa docelowa:

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub lekarza). W sposób szczególny zapraszamy absolwentów kierunków prawno-administracyjnych, ekonomicznych, technicznych (m. in. budownictwa).

Studia umożliwiają zdobycie i ugruntowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce, zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomiczno-finansowym.

Absolwenci studiów uzyskują umiejętnosci przydatne do:

 • pracy na stanowisku specjalisty/kierownika w Działach Zamówień Publicznych w jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • pracy w instytucjach kontrolnych i audytowych zajmujących się weryfikacją procedur udzielania zamówień publicznych;
 • pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz u pozostałych zamawiających;
 • pracy na stanowiskach związanych w uczestnictwem w postępowaniu o zamówienie publiczne po stronie wykonawcy;
 • prawidłowego wykonywania zawodów prawniczych (m. in. radcy prawnego) w obszarze zamówień publicznych. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • System zamówień publicznych w Polsce
 • Rynek zamówień publicznych
 • System zamówień publicznych w UE
 • Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych
 • Zakres i tryby udzielania zamówień publicznych
 • Prawo cywilne i gospodarcze
 • Postępowanie o zamówienie
 • Przygotowanie postępowania (warsztaty)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (warsztaty)
 • Przeprowadzenie postępowania (warsztaty)
 • Sprawozdawczość oraz zamówienia publiczne poza ustawą
 • Warsztaty komputerowe (moduł ogłoszeniowy oraz moduł elektronizacji postępowań i aukcji elektronicznej)
 • Umowy w zamówieniach publicznych
 • Kontrola zamówień publicznych
 • Środki ochrony prawnej
 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane
 • Zamówienia publiczne a środki UE
 • Audyt zamówień publicznych
 • Zamówienia sektorowe
 • Ryzyko w zamówieniach publicznych
 • Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw
 • Analiza ekonomiczno-finansowa wykonawcy
 • Seminarium dyplomowe

Program studiów jest zgodny z Wzorcowym programem studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych określonym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Program studiów realizowany w oparciu o aktualną ustawę Prawo zamówień publicznych.

Kadra dydaktyczna:

stanowią ją eksperci-praktycy mający bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych przy wsparciu kadry akademickiej.  Zajęcia prowadzą między innymi:

 • mgr Jacek Sadowy – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • mgr  Małgorzata Stręciwilk – Zastępca Kanclerza UMCS, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UMCS; była Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;  była Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
 • mgr inż. Zbigniew Leszczyński - Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie; były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; Członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; członek Izby Inżynierów Budownictwa; biegły sądowy z zakresu budownictwa;
 • mgr inż. Ryszard Sołowiej – Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa UZP z 1997 r., Konsultant zamówień publicznych – członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, posiada uprawnienia audytorskie, trener MF.
 • mgr inż. Katarzyna Wójtowicz – pełniła funkcje Głównego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w UMCS, obecnie Kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych
 • dr Marzena Świstak – radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń z przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat podpisany przez Prezesa UZP.


-