Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod ART_EAM_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Artystyczny
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów dla kandydatów ISP i IM: 

Instytut Sztuk Pięknych 

Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

Pok. nr. 111

tel. 81 537-69-45


Trzyletnie studia stacjonarne kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się zajęcia kierunkowe: m. in. kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, instrumentacja, fortepian, drugi instrument, dyrygowanie z czytaniem partytur, emisja głosu oraz zajęcia kształcenia nauczycielskiego: psychologia, pedagogika, metodyka przedmiotowa, praktyki pedagogiczne i zajęcia kształcenia ogólnego: filozofia, język obcy, technologia informacyjna, historia kultury, etnomuzykologia, promocja i marketing dóbr kultury. Indywidualny tok nauczania niektórych zajęć muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.
 
Studia pierwszego stopnia obejmują kształcenia pedagogiczne w zakresie edukacji muzycznej (prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie muzyki w szkołach podstawowych, prowadzenie chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych w szkołach, placówkach pozaszkolnych i amatorskim ruchu muzycznym, prowadzenie zajęć umuzykalniających i rytmiki w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych) będące częścią 5-letniego cyklu kształcenia nauczycielskiego, kontynuowanego na studiach II stopnia, 2-letnich magisterskich. Dopiero po ukończeniu studiów II stopnia absolwent uzyska kwalifikacje nauczyciela. 
 
Specjalności
  • prowadzenie zespołów
  • muzyka rozrywkowa
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zna i rozumie zagadnienia muzyki tradycyjnej, sposoby jej tworzenia, analizowania, wykonywania, interpretowania oraz improwizowania. Wie, jakie są tendencje rozwojowe w ramach dyscyplin muzycznych i edukacji muzycznej, kierunki w rozwoju historii muzyki, w tym reprezentatywne dzieła i podstawowy repertuar związany z kierunkiem studiów. Zapoznał się z literaturą dotyczącą edukacji muzycznej i sztuki muzycznej. Zna style i gatunki muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze, zagadnienia współczesnego życia muzycznego, a także finansowe, marketingowe, prawne i etyczne aspekty związane z wykonywaniem zawodu artysty muzyka i nauczyciela oraz przepisy ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w zakresie sztuki i działalności muzycznej. Zapoznał się z zagadnieniami z psychologii i pedagogiki pozwalającymi na analizę i interpretację procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, kształcenia i samokształcenia. Zna zakres dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania muzyki i projektowania działań edukacyjnych w odniesieniu do poszczególnych etapów edukacyjnych. 
 
Absolwent potrafi dokonać wyboru i opracować utwór do wykonania solowego i zespołowego, wykonywać utwory muzyczne związane z wybraną dyscypliną muzyczną, posługiwać się prawidłową techniką wokalną, prezentować prawidłową postawę ciała podczas gry na instrumencie i dyrygowania. Umie odczytywać, interpretować i wykonywać zapis materiału muzycznego; rozpoznać materiał muzyczny, zapamiętać go i operować nim, a także wykorzystywać wyobraźnię, intuicję i emocjonalność w trakcie realizacji działań muzycznych, tworzyć improwizowany akompaniament do wybranego materiału muzycznego. Potrafi stosować techniki ćwiczenia i korzystania z umiejętności warsztatowych w obszarze ekspresji artystycznej i interpretacji. Jest w stanie planować i organizować indywidualną pracę twórczą oraz współdziałać z innymi w ramach prac i projektów o charakterze artystycznym lub edukacyjnym. W działaniach twórczych i edukacyjnych umie formułować problemy, dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne. Posiada umiejętności dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły oraz dostosowania programów do indywidualnych możliwości uczniów. Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii muzycznej oraz pedagogicznej, a w czasie debaty przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich. Prezentuje formy zachowań właściwe dla różnorodnych występów publicznych. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną nomenklaturą związaną z edukacją i sztukami muzycznymi. 
 
Absolwent jest gotów do nieustannego doskonalenia warsztatu nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej i właściwej organizacji pracy, podejmowania samodzielnych projektów w poczuciu odpowiedzialności za działalność dydaktyczną oraz artystyczną, analizy i świadomej interpretacji informacji dotyczących podjętych zadań, a także działania na rzecz podnoszenia jakości pracy własnej, szkoły lub placówki pozaszkolnej. Jest gotowy również do projektowania i realizacji zajęć takich jak chór, warsztaty, zajęcia muzyczno-ruchowe, zespoły muzyczne, podejmowania inicjatyw artystycznych lub działań społecznych, prezentowania działalności artystycznej w sposób świadomy i komunikatywny z wykorzystaniem technologii informacyjnych oraz prowadzenia chórów i zespołów wokalnych w ruchu amatorskim.
 
Co po studiach?
 
Możesz prowadzić własną działalność artystyczną jako artysta muzyk. Pracę znajdziesz też w różnych instytucjach jako animator kultury. Po ukończeniu dodatkowo 2-letnich studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uzyskasz uprawnienia nauczycielskie do prowadzenia przedmiotu muzyka w szkołach podstawowych i średnich oraz zajęć z zakresu edukacji muzycznej i rytmiki w przedszkolach, klasach I-III oraz placówkach pozaszkolnych. Uprawnienia nauczycielskie obejmują też kwalifikacje do prowadzenia chórów, zespołów wokalnych czy instrumentalnych zarówno w szkołach, jak i placówkach oświatowych czy amatorskim ruchu muzycznym.
 
Możliwości w trakcie studiów: 
• infrastruktura i wyposażenie zapewniające odpowiednie warunki kształcenia w zakresie sztuk muzycznych,
• studenckie koncerty chóralne, wokalne i instrumentalne oraz warsztaty muzyczne,
• cykliczne imprezy artystyczne i kulturalne, 
• możliwość realizacji kreatywnych projektów w trakcie studiów,  
• działalność w Samorządzie Studentów,
• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowo-artystycznych,
• współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami życia artystycznego, kulturalnego i naukowego,
• programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST).

Zasady kwalifikacji

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym. Egzamin praktyczny obowiązuje wszystkich kandydatów i obejmuje trzy sprawdziany:
1. Predyspozycji manualnych i wokalnych. Kandydata obowiązuje wykazanie się umiejętnością taktowania na 2, 3, 4, oraz wykonanie pieśni artystycznej lub piosenki z repertuaru szkolnego, popularnego.
2. Słuchu muzycznego. Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów: czytanie nut głosem (solfeż J.K. Lasocki); rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków dur, moll, zwiększonych, zmniejszonych; określanie zmian w zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powtarzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.
3. Umiejętności gry na wybranym instrumencie. Kandydat powinien wykonać dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym utwór techniczny. Uczelnia zapewnia akompaniatora pod warunkiem posiadania przez kandydata materiałów nutowych.
Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik każdego sprawdzianu wynosi 11 punktów. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego ze sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego.