Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod ART_EAM_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Artystyczny
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 17.09.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów dla kandydatów ISP i IM: 

Instytut Sztuk Pięknych 

Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

Pok. nr. 111

tel. 81 537-69-45


Studia magisterskie o profilu muzyczno-edukacyjnym, realizowane w specjalności prowadzenie zespołów, kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Na program studiów składają się przedmioty poszerzające wiedzę muzyczną i pedagogiczną, nabytą na studiach I stopnia; pogłębiające umiejętności wykonawcze; rozwijające umiejętności związane z organizacją życia muzycznego i promocją kultury.

Specjalności

  • prowadzenie zespołów
  • animacja kultury muzycznej

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia  posiada umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi oraz prowadzenia zajęć muzycznych; jest przygotowany do podejmowania inicjatyw twórczych w obszarze kultury muzycznej. Posiada wiedzę muzyczną i pedagogiczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu muzyka, zajęć artystycznych, chórów i zespołów muzycznych w ramach szkolnej edukacji muzycznej; chórów amatorskich, zespołów wokalnych, instrumentalnych, zespołów rozrywkowych, kościelnych; różnorodnych warsztatów muzycznych; działalności animatora muzyki w instytucjach kultury i mediach; działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez kulturalnych.

Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne w zakresie edukacji muzycznej uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela muzyki i zajęć muzycznych w szkole podstawowej, szkole średniej i placówkach edukacji pozaszkolnej.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia w dyscyplinie sztuki muzyczne w celu uzyskania stopnia doktora sztuki.

Możliwości w trakcie studiów: 

• studenckie koncerty chóralne, wokalne i instrumentalne oraz warsztaty muzyczne,
• dobrze wyposażone specjalistyczne pracownie muzyczne,
• współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami życia artystycznego, kulturalnego i naukowego,
• możliwość realizacji kreatywnych projektów w trakcie studiów, 
• działalność w Samorządzie Studentów,
• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
• programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST).


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku z obszaru edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, którzy w ramach tego kierunku odbyli kształcenie nauczycielskie dotyczące edukacji muzycznej. Absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ukończonego na innych uczelniach po podjęciu studiów mogą być zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych z zakresu kształcenia nauczycielskiego.

Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie dyrygowania. W ramach sprawdzianu kandydat zobowiązany jest do zadyrygowania utworem na chór mieszany a cappella oraz utworem wokalno–instrumentalnym lub jego częścią (prezentacja na tle wersji fortepianowej). Sprawdzian podlega ocenie w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba oznaczająca pozytywny wynik wynosi 11 punktów.