Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod ART_EAP_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Artystyczny
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów dla kandydatów ISP i IM: 

Instytut Sztuk Pięknych 

Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

Pok. nr. 111

tel. 81 537-69-45


Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz napisaniem pracy licencjackiej.
Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia, prowadzone jest kształcenie w zakresie tradycyjnych sztuk pięknych oraz nowych mediów obejmujące większość dyscyplin sztuk plastycznych: rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, projektowanie graficzne, fotografię, multimedia, intermedia. Uzupełnia je wiedza z zakresu historii i teorii sztuki, filozofii i estetyki, marketingu i rynku sztuki, pozwalająca na projektowanie i realizację działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki, organizowanie imprez kulturalnych i wystaw.
 
Studia pierwszego stopnia obejmują kształcenie pedagogiczne w zakresie plastyki i edukacji plastycznej (do prowadzenia plastyki w szkołach podstawowych oraz zajęć plastycznych w placówkach pozaszkolnych i przedszkolach) będące częścią 5-letniego cyklu kształcenia nauczycielskiego, kontynuowanego na studiach II stopnia, 2-letnich magisterskich. Dopiero po ukończeniu studiów II stopnia absolwent uzyska kwalifikacje nauczyciela. 
 
Specjalności 
 
Dla dwóch grup przyjętych na studia, po I roku studiów uruchomione zostaną dwie specjalności, na które zapisze się najwięcej osób chętnych, spośród:
1) rzeźba i formy przestrzenne,
2) grafika,
3) malarstwo,
4) fotografia.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent specjalności rzeźba i formy przestrzenne posiada poszerzone umiejętności w zakresie rzeźby, form przestrzennych i ceramiki. Potrafi tworzyć obiekty rzeźbiarskie w różnych technikach i tworzywach. Jest zdolny do realizacji angażujących przestrzeń form rzeźbiarskich.
 
Absolwent specjalności grafika potrafi swobodnie posługiwać się wybranymi warsztatowymi technikami graficznymi. W zakresie projektowania potrafi opracować materiały reklamowe, plakat, znak graficzny, wykonać edycję obrazu w programie Adobe Photoshop. 
 
Absolwent specjalności malarstwo potrafi stosować tradycyjne i współczesne metody kreacji obrazu malarskiego. Posiada umiejętności w zakresie technik malarskich i pozłotniczych. 
 
Absolwent specjalności fotografia potrafi stosować analogowe i cyfrowe techniki rejestracji i przetwarzania obrazu. Jest zdolny do posługiwania się indywidualnym językiem wizualnym i autorską ekspresją komunikatu o cechach uniwersalnych.
 
Co po studiach?
 
Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Wydział Artystyczny UMCS zapewnia kontynuację nauki na tym samym kierunku na studiach drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra. Absolwent może przystąpić także do rekrutacji na studia drugiego stopnia na inny kierunek plastyczny zgodny z ukończoną specjalnością. 
 
Możliwości zatrudnienia - profile zawodowe absolwentów:
• artysta plastyk prowadzący własną indywidualną twórczość,
• animator działań twórczych w dziedzinie kultury,
• kurator i promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki – w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych i marketingowych,
• projektant – w graficznych pracowniach projektowych, agencjach reklamowych,
• nauczyciel w zakresie edukacji plastycznej – po ukończeniu wymaganego cyklu kształcenia nauczycielskiego obejmującego studia I stopnia oraz studia II stopnia.
 
Możliwości w trakcie studiów: 
• infrastruktura i wyposażenie pracowni zapewniające odpowiednie warunki kształcenia w zakresie sztuk plastycznych,
• galerie i przestrzenie wystawiennicze umożliwiające organizację wystaw studenckich,
• cykliczne imprezy artystyczne i kulturalne, 
• możliwość realizacji kreatywnych projektów w trakcie studiów,  
• działalność w Samorządzie Studentów,
• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowo-artystycznych,
• współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami życia artystycznego, kulturalnego i naukowego,
• współpraca z domami kultury i szkołami w zakresie praktyk i prowadzenia warsztatów,
• programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST).

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji są egzaminy praktyczne z:
1) rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci rysują postać na formacie papieru 100x70 cm; papier brystol zapewnia uczelnia; przybory rysunkowe należy mieć własne,
2) malarstwa – studium martwej natury (obraz wykonany w technice akryl, olej lub tempera); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci malują martwą naturę na podobraziu o formacie od 70x50 cm do 100x70 cm; podobrazie (zagruntowane płótno, deska lub karton) oraz farby i pędzle należy mieć własne, lub rzeźby – studium postaci (rzeźba wykonana w glinie, wysokość ok. 30 - 40 cm); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; glinę zapewnia uczelnia; narzędzia rzeźbiarskie należy mieć własne.
Oba egzaminy oceniane są niezależnie w skali punktowej od 2,0 do 5,0 z dokładnością do dziesiątych. Do dalszego postępowania zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają w każdym z egzaminów wynik co najmniej 3,0. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią oceny punktowej z rysunku i oceny punktowej z malarstwa lub rzeźby i jest obliczany z dokładnością do setnych. W=[R+M]:2