Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Grafika - stacjonarne jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod ART_GRA_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Artystyczny
Kierunek studiów Grafika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 34
Czas trwania 5 lat
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów dla kandydatów ISP i IM: 

Instytut Sztuk Pięknych 

Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

Pok. nr. 111

tel. 81 537-69-45


Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku grafika trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w zakresie dyscyplin graficznych oraz napisaniem pracy magisterskiej.
 
Absolwent jednolitych studiów 5-letnich na kierunku grafika posiada wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatowych technik grafiki artystycznej, graficznych programów komputerowych, między innymi ADOBE Photoshop, Illustrator, InDesign oraz liternictwa i typografii, grafiki wydawniczej i projektowania grafiki dla internetu, projektowania UI/UX, grafiki 3D, a także multimediów i animacji komputerowej. Jego kwalifikacje obejmują przygotowanie zawodowe grafika komputerowego oraz doświadczenie pracy w wydawnictwie lub agencji reklamowej w trakcie praktyki zawodowej.
 
Absolwent posiada umiejętności w dziedzinie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz fotografii. Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii grafiki, filozofii i estetyki, teorii i historii kultury, marketingu i rynku sztuki. W swojej pracy wykorzystuje znajomość psychologii twórczości i psychologii reklamy. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki.
 
Zaawansowane kształcenie kierunkowe obejmuje posługiwanie się warsztatowymi technikami grafiki artystycznej: linorytu, suchorytu, akwaforty, akwatinty, litografii, serigrafii; łączenie technik klasycznych z drukiem cyfrowym i technikami unikatowymi. W zakresie grafiki projektowej – zdobycie profesjonalnych umiejętności w zakresie projektowania plakatu, znaków graficznych, liternictwa, książki, ilustracji, grafiki wydawniczej, grafiki wystawienniczej, stron internetowych, materiałów reklamowych. Kształcenie w zakresie multimediów i grafiki cyfrowej obejmuje animację cyfrową i projekty artystyczne oparte na montażu obrazu i dźwięku.
 
Absolwent kierunku grafika uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze sztuk plastycznych i nauk o sztuce.
 
Profile zawodowe absolwentów:
• artysta grafik, profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej,
• dyrektor kreatywny w agencji reklamowej,
• projektant grafiki użytkowej - w pracowniach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych,
• grafik komputerowy – posługujący się programami do tworzenia grafiki i animacji oraz grafiki na potrzeby stron internetowych,
• grafik w produkcji gier komputerowych,
• projektant multimediów – w studiach filmowych,
• kurator wystaw,
• animator kultury, organizujący imprezy i wydarzenia kulturalne,
• promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.
 
Możliwości w trakcie studiów: 
• infrastruktura i wyposażenie pracowni zapewniające odpowiednie warunki kształcenia w zakresie sztuk plastycznych,
• galerie i przestrzenie wystawiennicze umożliwiające organizację wystaw studenckich,
• cykliczne imprezy artystyczne i kulturalne, 
• możliwość realizacji kreatywnych projektów w trakcie studiów,  
• działalność w Samorządzie Studentów,
• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowo-artystycznych,
• współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami życia artystycznego, kulturalnego i naukowego,
• współpraca z domami kultury i szkołami w zakresie praktyk i prowadzenia warsztatów,
• programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST).

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji są egzaminy praktyczne z:
1) rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci rysują postać na formacie papieru 100x70 cm; papier brystol zapewnia uczelnia; przybory rysunkowe należy mieć własne,
2) malarstwa – studium martwej natury (obraz wykonany w technice akryl, olej lub tempera); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci malują martwą naturę na podobraziu o formacie od 70x50 cm do 100x70 cm; podobrazie (zagruntowane płótno, deska lub karton) oraz farby i pędzle należy mieć własne.
Oba egzaminy oceniane są niezależnie w skali punktowej od 2,0 do 5,0 z dokładnością do dziesiątych. Do dalszego postępowania zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają w każdym z egzaminów wynik co najmniej 3,0. Na kierunku grafika ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną oceny punktowej z rysunku o wadze 2/3 i oceny punktowej z malarstwa o wadze 1/3 i jest obliczany z dokładnością do setnych. W=[R*2/3+M*1/3]