Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Jazz i muzyka estradowa - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod ART_JAZ_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Artystyczny
Kierunek studiów Jazz i muzyka estradowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 10 - 13 lipca - egzaminy wstępne na kierunkach, na których szczegółowe zasady je przewidują
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów dla kandydatów ISP i IM: 

Instytut Sztuk Pięknych 

Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

Pok. nr. 111

 

tel. 81 537-69-45


Na program studiów składają się zajęcia kierunkowe: harmonia jazzowa i pop music, fortepian jazzowy, historia jazzu, home recording, propedeutyka instrumentacji i aranżacji, współpraca wokalistów z zespołem muzycznym oraz zajęcia kształcenia ogólnego, np. promocja i marketing dóbr kultury.

Na specjalności wykonawstwo instrumentalne: instrument, zespoły instrumentalne, improwizacja instrumentalna, podstawy produkcji muzycznej.

Na specjalności wykonawstwo wokalne: śpiew z improwizacją, zespół wokalny, chór jazzowy, interpretacja tekstów utworów wokalnych, ruch sceniczny w małych formach wokalnych.

Studia pierwszego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata. 

Specjalności:

 • wykonawstwo instrumentalne
 • wykonawstwo wokalne

 Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa zna i rozumie zagadnienia i kierunki rozwoju w historii muzyki jazzowej i rozrywkowej, w tym reprezentatywne dzieła i podstawowy repertuar z nimi związany. Zna treści publikacji dotyczące sztuk muzycznych, style i gatunki muzyczne oraz związane z nimi tradycje wykonawcze, problematykę technologii stosowanych w muzyce,  kwestie dotyczące budowy i higieny aparatu głosowego oraz budowy instrumentów, sposoby tworzenia, wykonywania, analizowania i interpretowania utworów muzycznych, w tym sposoby improwizowania, a także powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami ujętymi w programie studiów. Znane mu są zagadnienia dotyczące współczesnego życia muzycznego, zasady ochrony własności intelektualnej oraz etyczne, rynkowe i prawne aspekty związane z wykonywaniem zawodu artysty muzyka.

Absolwent potrafi opracować utwór do wykonania solowego i zespołowego, budować własną wizję artystyczną w oparciu o posiadaną wiedzę i technikę, świadomie wykorzystywać swą emocjonalność w celu przekazania przemyślanej i konsekwentnej koncepcji artystycznej. Jest w stanie odczytywać i interpretować utwory muzyki jazzowej i gatunków pokrewnych oraz je rozpoznawać i zapamiętywać, współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów muzycznych, organizować pracę własną i zespołową. Potrafi w oparciu o wiedzę, kontekst stylistyczny i intuicję, tworzyć własną treść muzyczną, w swych pracach artystycznych dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym posługiwać się sprzętem służącym do rejestrowania dźwięku, samodzielnie planować oraz efektywnie ćwiczyć i rozwijać umiejętności warsztatowe w obszarze interpretacji utworów stylistycznie sprofilowanych w sposób właściwy dla muzyki jazzowej. Potrafi dokonywać analizy i interpretacji zjawisk muzycznych, komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii muzycznej, przedstawiać i oceniać różne opinie w dyskusji i debacie. Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz stosowania specjalistycznego słownictwa w zakresie muzyki w wybranym języku obcym. Jest zdolny prawidłowo prezentować własną twórczość podczas publicznych wystąpień.

Absolwent jest gotów do stałego doskonalenia warsztatu muzycznego w zakresie jazzu, muzyki rozrywkowej i gatunków pokrewnych, podejmowania samodzielnych działań i inicjatyw z poczuciem odpowiedzialności za autokreację artystyczną, dokonywania właściwego doboru źródeł, analizy i syntezy ich treści w ramach swojej pracy artystycznej, uznawania znaczenia profesjonalizmu i przestrzegania zasad etyki zawodowej, podejmowania inicjatyw artystycznych opatrzonych kontekstem społecznym i związanych z misją artysty w świecie współczesnym.

Co po studiach?

Możesz prowadzić własną działalność artystyczną jako artysta muzyk mający kompetencje w poruszaniu się w różnorodnej stylistyce jazzowo-rozrywkowej. Posiądziesz umiejętności wykonawcze z zakresu swojej specjalności (wykonawstwo wokalne lub instrumentalne), zarówno w grze zespołowej jak i jako solista. Ukończenie studiów I stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa przyniesie ci świadomość wyboru dalszej muzycznej drogi. Zostaniesz przygotowany do działalności estradowej i podejmowania pracy we wszelkich projektach muzycznych, do prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych w charakterze instruktora oraz do działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową. Pracę znajdziesz też w różnych instytucjach jako animator kultury. Zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 Możliwości w trakcie studiów: 

• infrastruktura i wyposażenie zapewniające odpowiednie warunki kształcenia w zakresie sztuk muzycznych,

• studenckie koncerty jazzowe, wokalne i instrumentalne oraz warsztaty muzyczne,

• cykliczne imprezy artystyczne i kulturalne, 

• możliwość realizacji kreatywnych projektów w trakcie studiów,  

• działalność w Samorządzie Studentów,

• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowo-artystycznych,

• współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami życia artystycznego, kulturalnego i naukowego,

• programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST). 

 


Zasady kwalifikacji

Kwalifikacja odbywa się w dwóch etapach:
I etap - sprawdzian umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:
1) śpiew solowy (dla kandydatów na specjalność wykonawstwo wokalne),
dwa utwory - dowolny standard jazzowy w języku angielskim oraz utwór dowolny utrzymany w stylistyce jazzowej lub rozrywkowej w języku polskim (w przypadku obcokrajowców w wybranym języku). Utwory muszą być wykonane z akompaniamentem. Dopuszczalne jest użycie akompaniamentu z płyty CD, pendrive’a lub aplikacji komputerowej (np. iReal).
2) gra na wybranym instrumencie - trąbka, puzon, saksofon, skrzypce, fortepian, gitara, kontrabas, gitara basowa, perkusja, akordeon (dla kandydatów na specjalność wykonawstwo instrumentalne),
dwa utwory - dowolny standard jazzowy oraz utwór dowolny utrzymany w stylistyce jazzowej lub rozrywkowej. Pianiści i gitarzyści utwór dowolny mogą wykonać solo, standard musi być wykonany z akompaniamentem sekcji rytmicznej. W przypadku basistów standard musi zawierać walking bass i improwizację basisty. W przypadku perkusistów jeden z utworów musi zawierać improwizowane solo wykonane “in time” (wymagane jest solo na 3 bazie standardu jazzowego z uwzględnieniem jego formy). Dopuszczalne jest użycie akompaniamentu z płyty CD, pendrive’a lub aplikacji komputerowej (np. iReal).
Sprawdzian w zakresie przedmiotu kierunkowego podlega ocenie w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik wynosi 16 pkt. Kandydaci, którzy nie otrzymają w pierwszym etapie minimalnej liczby punktów nie przystępują do II etapu.

II etap - sprawdzian predyspozycji słuchowych: rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków dur, moll; rozpoznawanie i śpiewanie interwałów; powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych Sprawdzian w zakresie predyspozycji słuchowych podlega ocenie w skali od 0 do 15 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik wynosi 9 pkt.
Przy jednakowej sumie punktów o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego.