Chemia, specjalność: chemia materiałowa - zaoczne drugiego stopnia


W mocy od: 17 marca 2023

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich ocen końcowych w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 330 godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych: matematyka – 30, fizyka - 20, chemia – 280.
Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.