Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ekobiznes - zaoczne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod EKO_EBI_Z1
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Ekobiznes
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 19.09.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Ekonomiczny UMCS

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

sala A2

tel. 81 537-78-62, wkr.eko@mail.umcs.pl 

Godziny przyjmowania dokumentów: 9:00-14:00

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór).

Lista wymaganych dokumentów

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

 


Troska o środowisko staje się coraz ważniejsza, dlatego umiejętność zarządzania biznesem przybiera nową formę, a ekonomiści znający zagadnienia dotyczące ochrony środowiska są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Ekobiznes pozwoli Ci na zgłębienie wiedzy związanej z ekologicznym podejściem do zarządzania w przedsiębiorstwie. Wybierając ten kierunek dowiesz się jak wygląda zarządzanie gospodarką niskoemisyjną, poznasz metody finansowania działalności ekologicznej, a także zdobędziesz wiedzę dotyczącą tajemnic marketingu ekologicznego. Dzięki studiom zdobędziesz umiejętności z zakresu wizualizacji i prezentacji danych oraz tworzenia projektów doradczych. Dodatkowym atutem kierunku są także zajęcia terenowe, które w praktyce pozwolą Ci zapoznać się z tym, jak działają poszczególne aspekty gospodarki wpływające na środowisko. Hybrydowe podejście łączące ekonomię, zarządzanie i ekologię pozwoli na zdobycie wiedzy umożliwiającej stworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa, przyjaznego dla środowiska.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w katalogu kierunków.

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności, ale oferowane są przedmioty do wyboru. Zwracamy uwagę, że nie wszystkie przedmioty muszą zostać  uruchomione. Do uruchomienia przedmiotu wymagana jest minimalna liczba studentów zainteresowanych wykładem (nie mniej niż  20  osób). Liczba dostępnych miejsc na każdym  przedmiocie do wyboru może zostać graniczona. W przypadku liczby chętnych większej, niż liczba dostępnych miejsc ustalany będzie ranking studentów, według ocen uzyskanych do zakończenia semestru, poprzedzającego wybór przedmiotu.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku Ekobiznes absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach realizujących zadania związane z zarządzaniem, pełniąc rolę specjalisty z zakresu zagadnień związanych z ochroną środowiska, realizowanych w różnych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstw i organów administracji publicznej (państwowych i samorządowych). Uzyska odpowiedni poziom kompetencji wymaganych od profesjonalistów i będzie mógł prowadzić działalność organizacji różnego typu w myśl zasad “zielonej gospodarki”, z poszanowaniem dla przyrody i jej zasobów. Absolwent posiada szeroko pojętą wiedzę ekonomiczną, ze szczególnym ukierunkowaniem na problematykę ekonomii ochrony środowiska.

Co po studiach? 

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na kierunkach pokrewnych w ramach studiów II stopnia. Możesz też zdecydować się na podjęcie pracy i zostać specjalistą w zakresie zarządzania środowiskiem czy monitoringu jego stanu. Z powodzeniem odnajdziesz się jako pracownik administracji państwowej i samorządowej lub instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Nabyte umiejętności praktyczne oraz wiedza teoretyczna pozwolą Ci także na założenie własnego biznesu działającego w oparciu o poszanowanie środowiska naturalnego. Po ukończeniu studiów otwiera się przez Tobą ścieżka kariery także w korporacjach międzynarodowych.

 

Możliwości w trakcie studiów:

 • nauka przez działanie w praktyce (learning-by-doing) i udział w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, w trakcie których analizowane i rozwiązywane są konkretne problemy występujące w praktyce gospodarczej,
 • udział studentów w strategicznych grach decyzyjnych, symulacjach zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeniach praktycznych,
 • udział w licznych konferencjach oraz szkoleniach,
 • publikacje artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach,
 • duży wybór kół naukowych: Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, ale też uczelnianych organizacji studenckich: AZS UMCS, AIESEC, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” i wielu innych,
 • działalność w Samorządzie Studenckim, 
 • programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST),
 • wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej i społecznej studentów.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów według kolejności ich składania, do wyczerpania limitu miejsc. 

Od kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w języku polskim wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym ich aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia, poświadczona w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- oceną z przedmiotu język polski na świadectwie maturalnym,
- certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydawanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7.10.1999 r o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
- uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub;
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną Szkołę Językową.