Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logistyka - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod EKO_LOG_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Logistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 84
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Ekonomiczny UMCS

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

sala A3

tel. 81 537-78-60

Godziny przyjmowania dokumentów: 9:00-14:00


Planowanie to Twoje drugie imię, więc świetnie się w tym odnajdujesz. Oprócz tego potrafisz myśleć logicznie, umiesz się skoncentrować oraz szybko podejmujesz decyzje? Z dużym prawdopodobieństwem odnajdziesz się na kierunku logistyka, którego głównym celem jest kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki stawiającej rosnące wymagania w zakresie mobilności osób i towarów. Mobilność ta z jednej strony wymaga dynamicznego wdrażania różnorodnych innowacji w obszarze transportu i łączności. Z drugiej zaś, wymaga tworzenia zdolności do fizycznego, efektywnego przemieszczania zarówno nowych produktów, pojawiających się z wysoką częstotliwością na rynku, jak i osób prowadzących mobilne życie w globalizującym się społeczeństwie. Na studiach logistycznych poznasz m.in. podstawy ekonomii, towaroznawstwo, statystykę oraz podstawy zarządzania i oczywiście języki obce. Wszystko to jest niezbędne do sprawnego i profesjonalnego projektowania nowoczesnego transportu. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w katalogu kierunków.

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności, ale oferowane są przedmioty do wyboru. Zwracamy uwagę, że nie wszystkie przedmioty muszą zostać uruchomione. Do uruchomienia przedmiotu wymagana jest minimalna liczba studentów zainteresowanych wykładem (nie mniej niż 20 osób). Liczba dostępnych miejsc na każdym  przedmiocie do wyboru może zostać graniczona. W przypadku liczby chętnych większej, niż liczba dostępnych miejsc ustalany będzie ranking studentów, według ocen uzyskanych do zakończenia semestru, poprzedzającego wybór przedmiotu.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku logistyka absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów logistycznych w organizacji i jej otoczeniu rynkowym. Umie właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, w szczególności w branży TSL, a także wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w projektowaniu procesów logistycznych. Wie, jak przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym, identyfikuje również zasady i kryteria służące rozwiązaniu problemów logistycznych organizacji. Dodatkowo absolwent posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Co po studiach?

Z dyplomem i wiedzą logistyczną możesz pracować w firmach transportowych, spedycyjnych, centrach usług logistycznych, a także w firmach komunikacyjnych oraz internetowych (w tym sklepach online). Pracę znajdziesz też w instytucjach rządowych i samorządowych zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL. Możesz też poszerzać swoją wiedzę na studiach logistycznych II stopnia lub podyplomowych. 

Możliwości w trakcie studiów:

 • nauka przez działanie w praktyce (learning-by-doing) i udział w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, w trakcie których analizowane i rozwiązywane są konkretne problemy występujące w praktyce gospodarczej,
 • udział studentów w strategicznych grach decyzyjnych, symulacjach zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeniach praktycznych,
 • udział w licznych konferencjach oraz szkoleniach,
 • publikacje artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach,
 • duży wybór kół naukowych: Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, ale też uczelnianych organizacji studenckich: AZS UMCS, AIESEC, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” i wielu innych,
 • działalność w Samorządzie Studenckim, 
 • programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST),
 • wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej i społecznej studentów.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia;
- język obcy nowożytny.

Od kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w języku polskim wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym ich aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia, poświadczona w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- oceną z przedmiotu język polski na świadectwie maturalnym,
- certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydawanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7.10.1999 r o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
- uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub;
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną Szkołę Językową.