Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod EKO_MSG_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 34
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Ekonomiczny UMCS

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

sala A2

tel. 81 537-78-62

Godziny przyjmowania dokumentów: 9:00-14:00


Globalizacja wsparła proces otwierania się na nowe kultury, a co za tym idzie, także rozwój biznesu w ujęciu międzynarodowym. Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy dotyczące specjalistów posiadających ugruntowaną wiedzę w zakresie organizowania i obsługi handlu zagranicznego, znajomości zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na ponadnarodowym jednolitym rynku europejskim oraz na coraz bardziej atrakcyjnym rynku azjatyckim. Jeżeli swoją przyszłość wiążesz z aktywnością międzynarodową, to kierunek z pewnością spełni Twoje oczekiwania.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w katalogu kierunków.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z trzech specjalności: 

 • handel zagraniczny,
 • przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej,
 • gospodarka i rynki azjatyckie.

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie specjalności muszą zostać uruchomione. Do uruchomienia specjalności wymagana jest minimalna liczba  studentów zainteresowanych specjalnością (nie mniej niż 20 osób). Liczba miejsc na każdej specjalności może zostać ograniczona. W przypadku liczby chętnych większej, niż liczba dostępnych miejsc ustalany będzie ranking studentów, według ocen uzyskanych do zakończenia semestru, poprzedzającego wybór specjalności.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze posiada wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne pozwalające na założenie i prowadzenie własnego biznesu w wymiarze międzynarodowym lub na podjęcie zatrudnienia w już istniejących podmiotach gospodarczych oraz instytucjach, w tym międzynarodowych. Dysponuje on szczegółową wiedzą z zakresu ekonomii i finansów oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Rozumie i interpretuje procesy zachodzące w gospodarce światowej oraz w jej poszczególnych segmentach, a także miejsce i rolę podmiotów funkcjonujących w ramach międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m. in. zasady działania struktur i instytucji Unii Europejskiej w jej wymiarze gospodarczym. Absolwent potrafi także posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii, a w ramach umiędzynarodowienienia programu studiów zna dodatkowy język obcy.

Co po studiach? 

Program kierunku został skonstruowany w sposób umożliwiający absolwentowi przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej lub kontynuacji studiów na kierunkach pokrewnych. Jeżeli jednak zdecydujesz się na rozpoczęcie kariery zawodowej, studia licencjackie na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze przygotują Cię do pracy m. in. w charakterze samodzielnego przedsiębiorcy działającego w biznesie międzynarodowym czy specjalisty w zakresie handlu zagranicznego. Możesz zostać także analitykiem specjalizującym się w gospodarce światowej, Unii Europejskiej i regionu Azji, w tym również doskonale orientować się w rynkach towarowych i rynkach usług. Studia przygotują Cię również do roli specjalisty w przedsiębiorstwach doradczo-konsultingowych, korporacjach transnarodowych czy różnego rodzaju organizacjach międzynarodowych.

Możliwości w trakcie studiów:

 • nauka przez działanie w praktyce (learning-by-doing) i udział w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, w trakcie których analizowane i rozwiązywane są konkretne problemy występujące w praktyce gospodarczej,
 • udział studentów w strategicznych grach decyzyjnych, symulacjach zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeniach praktycznych,
 • udział w licznych konferencjach oraz szkoleniach,
 • publikacje artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, 
 • duży wybór kół naukowych: Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, ale też uczelnianych organizacji studenckich: AZS UMCS, AIESEC, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” i wielu innych,
 • działalność w Samorządzie Studenckim,
 • programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST),
 • wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej i społecznej studentów.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia;
- język obcy nowożytny.

Od kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w języku polskim wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym ich aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia, poświadczona w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- oceną z przedmiotu język polski na świadectwie maturalnym,
- certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydawanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7.10.1999 r o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
- uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub;
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną Szkołę Językową.