Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod EKO_MSG_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 33
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 19.09.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Ekonomiczny UMCS

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

sala A2

tel. 81 537-78-62

Godziny przyjmowania dokumentów:

 

9:00 - 14:00


Procesy zachodzące w sferze społeczno-gospodarczej w ostatnich latach wyraźnie wskazują na konieczność uwzględniania perspektywy międzynarodowej w działalności niemal wszystkich podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, organizacji, pracowników, etc.). Coraz silniejsze oddziaływanie czynników zewnętrznych na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw musi znajdować odzwierciedlenie w codziennym funkcjonowaniu firm. Dlatego kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, oferowany na poziomie magisterskim, jest swego rodzaju odpowiedzią na wyzwania współczesności. W zależności od wybranej specjalności, absolwenci kierunku będą ekspertami w zakresie finansów międzynarodowych, handlu zagranicznego bądź menedżerami, przygotowanymi do pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Jeśli interesują Cię zagadnienia międzynarodowe na poziomie makro- lub mikro-, a swoją przyszłość wiążesz z aktywnością podejmowaną w środowisku międzynarodowym, te studia powinny spełnić Twoje oczekiwania. Program studiów został tak skonstruowany, że umożliwia uzyskanie nowej i rozszerzenie już posiadanej wiedzy ekonomicznej oraz zdobycie praktycznych umiejętności. Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia drugiego stopnia, przygotuje Cię do pracy m. in. w charakterze samodzielnego przedsiębiorcy działającego z sukcesem w biznesie międzynarodowym, specjalisty w zakresie handlu zagranicznego z dobrą znajomością języka angielskiego, analityka gospodarki światowej, jej segmentów oraz rynków międzynarodowych lub specjalisty w korporacjach transnarodowych czy organizacjach międzynarodowych.

Specjalności w roku akademickim 2023/2024:

  • Finanse międzynarodowe
  • Enterprises in the Global Market
  • Międzynardowa ekonomia menedżerska

 

 


Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Ekonomia ukończonego na Wydziale Ekonomicznym UMCS, na który dokonują rejestracji, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o polityce i administracji), ścisłych i przyrodniczych (matematyka) i humanistycznych (filozofia, historia) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

Od kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w języku polskim wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym ich aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia, poświadczona w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- oceną z przedmiotu język polski na świadectwie maturalnym,
- certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydawanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7.10.1999 r o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
- uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub;
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną Szkołę Językową.