Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod EKO_ZAR_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 58
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 19.09.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Ekonomiczny UMCS

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

sala A3

tel. 81 537-78-60

Godziny przyjmowania dokumentów:

 

9:00 - 14:00


Myśląc o swojej przyszłości, widzisz siebie na stanowisku kierowniczym? Nie obawiasz się wyzwań i związanej z tym odpowiedzialności – to dla Ciebie tylko dodatkowa motywacja do pracy. Na zarządzaniu pogłębisz teoretyczną i praktyczną wiedzę o tym, jak powinna funkcjonować sprawna organizacja – niezależnie od tego, czy będzie to firma prywatna, instytucja publiczna czy struktura bezpieczeństwa państwa. Zasady dobrego zarządzania można z powodzeniem wykorzystać w każdej z nich. Poznasz lepiej sposoby diagnozowania i rozwiązywania problemów takich organizacji (np. tych dotyczących gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi czy informacjami). Wiedza ta prędzej czy później zapewni Ci kierownicze stanowisko w wybranej przez Ciebie branży. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w katalogu kierunków.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z czterech specjalności: 

 • systemy informacyjne w administracji i biznesie,
 • zarządzanie marką i wizerunkiem firmy,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi II,
 • menedżerska,
 • zarządzanie e-bizensem. 

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie specjalności muszą zostać uruchomione. Do uruchomienia specjalności wymagana jest minimalna liczba  studentów zainteresowanych specjalnością (nie mniej niż 20 osób). Liczba miejsc na każdej specjalności może zostać ograniczona. W przypadku liczby chętnych większej, niż liczba dostępnych miejsc ustalany będzie ranking studentów, według ocen uzyskanych do zakończenia semestru, poprzedzającego wybór specjalności.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie (II stopnia) absolwent potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych oraz stawiać proste hipotezy badawcze i dokonywać ich weryfikacji. Wie, jak wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu złożonych procesów społeczno-gospodarczych. Potrafi także stosować metody zarządzania strategicznego i audytu do doskonalenia organizacji. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do skutecznego zarządzania funkcjonalnymi obszarami przedsiębiorstwa, samodzielnie identyfikuje problemy i diagnozuje ich przyczyny w organizacji oraz wskazuje możliwości ich rozwiązania. Potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii.

Co po studiach?

Pracę znajdziesz w firmach różnych branż, zarówno konsultingowych, jak i agencjach marketingowych czy reklamowych. Swoją wiedzę możesz wykorzystać w działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży czy public relations. Możesz pracować jako menedżer lub kierownik średniego szczebla zarządzania, specjalista ds. analiz i sprawozdawczości, ale też kierownik zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa czy organach administracyjnych. Będziesz także przygotowany do pracy w charakterze doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym oraz do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Możesz też oczywiście uzupełniać wiedzę i zdobywać kolejne kwalifikacje, np. na studiach podyplomowych.

 

Możliwości w trakcie studiów:

 • nauka przez działanie w praktyce (learning-by-doing) i udział w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, w trakcie których analizowane i rozwiązywane są konkretne problemy występujące w praktyce gospodarczej,
 • udział studentów w strategicznych grach decyzyjnych, symulacjach zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeniach praktycznych,
 • udział w licznych konferencjach oraz szkoleniach,
 • publikacje artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, 
 • duży wybór kół naukowych: Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, ale też uczelnianych organizacji studenckich: AZS UMCS, AIESEC, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” i wielu innych,
 • działalność w Samorządzie Studenckim, 
 • programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST),
 • wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej i społecznej studentów.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku: zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne,), ścisłych i przyrodniczych (matematyka) i humanistycznych (filozofia, historia) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

Od kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w języku polskim wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym ich aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia, poświadczona w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- oceną z przedmiotu język polski na świadectwie maturalnym,
- certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydawanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7.10.1999 r o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
- uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub;
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną Szkołę Językową.