Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Germanistyka - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_GER_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Germanistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 40
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 30 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00 

 


Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, jest wyjątkowym kierunkiem studiów językowych o profilu praktycznym. Konkurencyjność germanistyki wynika z wprowadzenia programu studiów, który łączy zagadnienia teoretyczne stanowiące podstawę wszystkich studiów neofilologicznych z umiejętnościami praktycznymi ukierunkowanymi na wykształcenie kompetencji twardych (znajomość niemieckiego języka standardowego i języka specjalistycznego) oraz kompetencji miękkich (kreatywność, zdolność logicznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, łatwość w realizowaniu zadań i skupienie na celu, zdolności perswazyjne i in.). Program studiów i praktyk zawodowych został przygotowany we współpracy z lubelskimi pracodawcami. Atrakcyjność germanistyki wynika z faktu zapewnienia zatrudnienia wszystkim absolwentom tego kierunku przez instytucje zajmujące się obsługą biznesową firm niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami. Innowacyjność germanistyki polega na interdyscyplinarnym i interkulturowym charakterze kierunku, gdzie język niemiecki, literatura i kultura niemieckiego obszaru językowego badane są w odniesieniu do innych języków, literatur i kultur, co kształtuje kulturowe wzorce zachowań i jest podstawą komunikacji interkulturowej.

Program studiów został przygotowany zarówno dla kandydatów z doskonałą znajomością języka niemieckiego, jak i dla początkujących. W programie studiów znajdują się bloki przedmiotów obowiązkowych (literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i realioznawstwo, zajęcia  z praktycznej nauki języka niemieckiego, zajęcia z obszarów nauk humanistycznych i społecznych,  technologia informacyjna i zajęcia z wychowania fizycznego), wybieralnych (zajęcia z nauki drugiego języka nowożytnego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu dyplomowego) i specjalnościowych (przedmioty umożliwiające zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych niezbędnych do pracy zawodowej).
Studia I stopnia na kierunku germanistyka kończą się egzaminem dyplomowym (ustnym) z wybranej przez studenta dyscypliny: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo lub językoznawstwo, do którego przygotowuje się 4 semestry na zajęciach projektowych i seminaryjnych z wybranej dyscypliny.
 
Wykaz przedmiotów w programie studiów można sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Program studiów obejmuje dwie specjalności:
 
• specjalistyczny język niemiecki:
program specjalności obejmuje zagadnienia dotyczące języka ekonomii i finansów, języka prawniczego, języka nauki i techniki oraz języka medycyny. Zajęcia z języków branżowych poprzedzone są wprowadzeniem do problematyki biznesu, gospodarki i języków specjalistycznych oraz są uzupełnione zajęciami tłumaczeniowymi. Wszystkie zajęcia mają charakter konwersatoryjny łączący zagadnienia teoretyczne z praktycznymi. Program zajęć specjalnościowych jest uzupełniony językowymi warsztatami zawodowymi pozwalającymi na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w konkretnych sytuacjach zawodowych. Zajęcia te prowadzone są również przy udziale specjalistów z zewnątrz oraz native speakerów. Program specjalności uzupełniony jest o program praktyk w wymiarze 720 godzin dydaktycznych realizowanych łącznie lub z przerwami u jednego lub wielu pracodawców w Polsce lub krajach niemieckiego obszaru językowego (praktyka zaliczana w semestrze 3 i 5) oraz jako tłumaczeniowa praktyka śródroczna (zaliczana w semestrze 4 i 6).
 
• nauczycielska:
program specjalności obejmuje zagadnienia z psychologii i pedagogiki przygotowujące do pracy nauczyciela na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, jak również emisji głosu. Program specjalności uzupełniony jest o program praktyk pedagogicznych i metodyczno-przedmiotowych w wymiarze 150 godzin. Ukończenie studiów I stopnia ze specjalnością nauczycielską nie daje uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (patrz: Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Możliwości zatrudnienia we wszystkich placówkach edukacyjnych i typach szkół oraz nabycie pełnych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wymaga podjęcia studiów II stopnia na kierunku Germanistyka, specjalność nauczycielska, i uzyskania tytułu zawodowego magistra.  
 
Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.
 
Co po studiach?
 
Absolwent kierunku germanistyka I stopnia może kontynuować naukę na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych lub podjąć pracę np. w firmie Concentix Lublin, pod patronatem której został przygotowany program kształcenia zawodowego; w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO (ang. Business Process Outsourcing) specjalizujących się w zarządzaniu relacjami z klientami; w przedsiębiorstwach krajowych obsługujących klientów niemieckojęzycznych, np. firmie ABC Work, GENPACT; w instytucjach administracji publicznej lub w sektorze usług, gdzie wymagana jest zaawansowana znajomość języków i kultur; w charakterze tłumacza, pracownika wydawnictw i środków masowego przekazu; w instytucjach kulturalnych zajmujących się współpracą z krajami niemieckojęzycznymi; w zakładach szkoleniowych wymagających znajomości języka obcego.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• działalność w Kole Naukowym Germanistów (grupa teatralna, badawcza i edukacyjna,realizująca projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi
• działalność w Samorządzie Studentów,
• studenckie konferencje naukowe i sympozja,
• krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),
• pobytów stypendialnych w ramach wymiany studenckiej DAAD,
kursy językowe organizowane przez DAAD, Instytut Goethego oraz Institut für Deutsche Sprache,
• wyjazdy stypendialne fundowane przez niemieckie, austriackie i szwajcarskie uniwersytety,
• poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej, 
• nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratorium tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu oraz Centrum Badań Gier Wideo.
 

Język wykładowy: polski/niemiecki


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- język niemiecki = waga 2,0 lub inny język nowożytny = waga 1,0;
- język polski (poziom rozszerzony = waga 1,0, poziom podstawowy = waga 0,5).