Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Germanistyka - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_GER_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Germanistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 22.09.2023 12:00)

budynek Wydziału Filologicznego, sala 30 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00 

 


Germanistyka II stopnia, studia stacjonarne, jest kierunkiem studiów językowych o profilu ogólnoakademickim opartym na innowacyjnym programie studiów pozwalającym z jednej strony na rozwinięcie umiejętności badawczych, a z drugiej strony odpowiadającym na potrzeby rynku pracy, szybkiego rozwoju branży BPO (Business Process Outsourcing) oraz szeregu inwestycji w sferze biurowo-usługowej w regionie, gdzie poszukiwani są pracownicy z doskonałą znajomością języka obcego, poszerzaną i pogłębioną o znajomość języka specjalistycznego (prawniczego, ekonomicznego, medycznego). Innowacyjny program studiów umożliwia również kształcenie nauczycieli języka niemieckiego.
W programie studiów znajdują się m.in. bloki przedmiotów obowiązkowych (zajęcia z dyscypliny literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i psycholingwistyka oraz blok praktycznej nauki języka niemieckiego), wybieralnych (lektorat drugiego języka nowożytnego oraz seminaria magisterskie) oraz specjalnościowych (przedmioty umożliwiające zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych niezbędnych do pracy zawodowej).
Jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, można sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów. 
 
Specjalności
 
Na tym kierunku można wybrać specjalność:
 
• nauczycielską: 
program specjalności obejmuje zagadnienia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki języka niemieckiego, określone w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela na wszystkich etapach nauczania. Program specjalności umożliwia zarówno kontynuację kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zdobytego na studiach I stopnia, jak również umożliwia kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela bez kontynuacji (od podstaw). 
 
• specjalistyczny język niemiecki: 
program specjalności obejmuje zagadnienia teoretyczne i warsztaty praktyczne dotyczące komunikacji interkulturowej przy pomocy języka specjalistycznego oraz tekstologii i leksykologii specjalistycznej. 
Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.
 
Co po studiach?
 
Absolwent kierunku germanistyka II stopnia będzie mógł podejmować pracę m.in. w:
• we wszystkich typach szkół i placówkach,
• w placówkach edukacyjnych różnego typu np. szkołach językowych,
• w firmie Concentix (dawniej Convergys), pod patronatem której został przygotowany program kształcenia zawodowego,
• w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO (ang. Business Process Outsourcing) specjalizujących się zarządzaniem relacjami z klientami, np. ABC Work,
• w organizacjach pozarządowych, mediach, instytucjach administracji publicznej oraz instytucjach kulturalnych, które współpracują z krajami niemieckojęzycznymi,
• jako tłumacz lub w branży turystycznej,
• w ramach studiów III stopnia w szkole doktorskiej
 
Możliwości w trakcie studiów:
• działalność w Kole Naukowym Germanistów (grupa teatralna, badawcza i edukacyjna,realizująca projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi
• działalność w Samorządzie Studentów,
• studenckie konferencje naukowe i sympozja,
• krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),
• pobyty stypendialne w ramach wymiany studenckiej DAAD,
• kursy językowe organizowane przez DAAD, Instytut Goethego oraz Institut für Deutsche Sprache,
• wyjazdy stypendialne fundowane przez niemieckie, austriackie i szwajcarskie uniwersytety,
• doradztwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzone przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej, 
• nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratorium tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu oraz Centrum Badań Gier Wideo.
 

Język wykładowy: polski/niemiecki


Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc, najpóźniej do dnia 22 września 2023 r. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych w zakresie germanistyki, filologii germańskiej lub języka niemieckiego, a także absolwenci innych kierunków, którzy przedłożą dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 z oceną wyższą niż dopuszczająca (ausreichend), czyli od 70 %. W odniesieniu do kandydatów legitymujących się certyfikatem znajomości języka niemieckiego stosuje się następujące przeliczniki: - poziom B2 – 3 - poziomy C1 – 4 - poziom C2 – 5