Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filozofia - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIS_FIL_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Socjologii
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 234, w godzinach 9:00-14:00.

telefon (czynny w godzinach pracy Komisji): 81 537-28-83


Studia filozoficzne pierwszego stopnia zapewniają nabycie uporządkowanej, zaawansowanej  wiedzy ogólnej z zakresu kanonu filozoficznego, w tym m.in. propedeutyki filozofii, logiki formalnej i pragmatycznej, ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej, ponadto psychologii i socjologii. Program studiów oferuje też bogatą listę zajęć fakultatywnych, obejmujących różnorodną tematykę, związaną zarówno z filozofią, jak i z naukami pokrewnymi (zajęcia prowadzone są także w językach obcych)  – dzięki czemu studenci  mogą dostosować program własnych studiów do swoich indywidualnych zainteresowań.

Ze szczegółowymi informacjami możesz również zapoznać się na stronie internetowej kierunku filozofia.

W obrębie zajęć fakultatywnych, oprócz zajęć dostępnych dla innych kierunków studiów prowadzonych na WFiS, są też zajęcia dedykowane dla kierunku filozofia, tworzące trzy tematyczne segmenty: filozofia teoretyczna; kultury azjatyckie; doradztwo i komunikacja w biznesie. Na każdym roku studiów studenci kierunku filozofia wybierają dwa zajęcia fakultatywne z tych segmentów, również w ten sposób indywidualizując program swoich studiów. Studentom oferujemy możliwość wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu ERASMUS+, możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST), jak też możliwość aktywności w kołach studenckich. Studia trwają trzy lata, kończą się obroną pracy licencjackiej i nadaniem tytułu zawodowego licencjata. 

Szczegółowy program studiów można znaleźć na stronie:

https://www.umcs.pl/pl/filozofia,804.htm 

Specjalności

Na tym kierunku nie ma specjalności.

Sylwetka absolwenta

Absolwent/ka studiów filozoficznych I stopnia zna miejsce i znaczenie filozofii w systemie nauk, jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną, a także podstawową terminologię filozoficzną. Wie jakie są główne kierunki oraz najważniejsze stanowiska filozoficzne. Zna również z podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury. Rozumie rolę idei filozoficznych w powstawaniu i funkcjonowaniu zarówno dzieł jak i instytucji kultury.

Absolwent/ka potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych. Analizuje teksty z zakresu filozofii, stosuje terminologię filozoficzną oraz adekwatnie definiuje pojęcia. Potrafi formułować i analizować podstawowe problemy filozoficzne, a następnie opracować i zaprezentować wyniki badań. Umie komunikować i przekazywać innym swoją wiedzę z dziedziny filozofii, zwracając uwagę na jej ścisły związek z problemami człowieka, społeczeństwa czy kultury. Potrafi merytorycznie dyskutować na tematy filozoficzne. Jest w stanie planować i organizować pracę indywidualną i zespołową także w ramach zespołów interdyscyplinarnych.

Co po studiach?

Zdolności analityczne, krytycznej oceny czy spojrzenia na problem z różnych perspektyw są bardzo cenione w wielu branżach i dużych, międzynarodowych firmach. Po tych studiach można pracować np. w sektorach publicznych relacji i kontaktów z otoczeniem (public relations), działach personalnych i zarządzania kadrami (human resources). Można też znaleźć zatrudnienie jako specjalista ds. rekrutacji, wdrożenia, oceniania efektów pracy i szkolenia pracowników, ale także w instytucjach społecznych, w działach promocji, strategii i rozwoju miasta lub prywatnych firm. Zdobyta wiedza przyda się także przy koordynacji różnych projektów interdyscyplinarnych. Po uzyskaniu uprawień nauczycielskich, można też uczyć etyki i filozofii. Absolwenci i absolwentki mogą poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę na studiach II stopnia, zarówno na kierunku filozofia, jak i na innym pokrewnym kierunku.

Możliwości w trakcie studiów:

 • programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+), 
 • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych (m.in.  Koło Estetyków, Badania Religii, Kognitywistyki czy KreaTyVni), 
 • udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”),
 • praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów,
 • udział studentów w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach, 
 • spotkania z przedstawicielami biznesu, 
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych, 
 • warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne,
 • wydarzenia organizowane przez Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka oraz Inkubator Medialny,
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry czy Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”).

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- język polski;
- dwa przedmioty spośród: język obcy nowożytny, matematyka, historia, biologia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna.