Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kognitywistyka - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod FIS_KOG_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Socjologii
Kierunek studiów Kognitywistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 17
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 07.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 234, w godzinach 9:00-14:00.

telefon (czynny w godzinach pracy Komisji): 81 537-28-83


Kognitywistyka to dziedzina odpowiadająca na pytanie: czym jest i jak działa ludzkie poznanie (umysł), łącząca elementy psychologii, neuronauki, informatyki, językoznawstwa i filozofii. Głównym celem studiów kognitywistycznych II stopnia jest wykształcenie specjalistów w zakresie analizy, kształtowania i wspomagania działań człowieka we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i technologicznym. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem człowieka w trzech wymiarach:
- (neuro)psychologii, m.in studenci poznają neurologiczne i psychologiczne podstawy świadomości, języka i komunikacji czy zaburzeń umysłowych);
- sztucznej inteligencji, m.in studenci są przygotowywani do projektowania sztucznych systemów wspomagających człowieka (np. chatbotów, systemów automatycznej analizy danych), oraz układów opartych o sztuczne sieci neuronowe;
- językoznawstwa, m.in. zapoznają się z poznawczymi podstawami funkcjonowania języka, komputerowymi technikami modelowania języka, warsztatem dziennikarza; poznają też językowe techniki retoryczno – manipulacyjne.
 
Program studiów obejmuje kursy realizowane w języku angielskim, dzięki czemu studenci nabywają praktycznych umiejętności językowych oraz są przygotowani do pracy w instytucjach międzynarodowych, w tym w zagranicznych jednostkach badawczych.
 
Program realizowany jest przez Instytut Filozofii we współpracy z Instytutem Informatyki, Instytutem Neofilologii, Instytutem Psychologii oraz Katedrą Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego.
 
Program kognitywistyki II stopnia obejmuje:
przedmioty obowiązkowe takie jak: Human Problem Solving, Psychologia rozwojowa, Teorie badania świadomości, Neuropsychologia, Neuro - i psycholingwistyka, Filozofia kognitywistyki, Neuroestetyka, Neuromodelowanie, Mindreading, czy Kognitywne teorie decyzji, oraz
przedmioty wybieralne w ramach dwóch bloków tematycznych: „informatycznego” i „językowego” 
- blok „informatyczny”: Wprowadzenie do technik programowania, Elementy sztucznej inteligencji, Natural Language Processing, Systemy eksperckie, Virtual Reality in Applications, Neuromodeling
- blok „językowy”: Język w działaniu, Semiotyka reklamy, Semiotyka mediów społecznościowych czy Language Evolution and Development, Cognitive Semantics.
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Możesz również zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej poświęconej temu kierunkowi studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku kognitywistyka (II stopnia) ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej kognitywistyki wymagającej inter- i multidyscyplinarnego podejścia, a także rozszerzoną wiedzę na temat zależności pomiędzy wybranymi dyscyplinami kognitywistycznymi. Zna na poziomie rozszerzonym ogólną terminologię kognitywistyczną oraz specjalistyczną terminologię podstawowych dyscyplin tworzących kognitywistykę – w języku polskim i angielskim. Wie, jakie są metody formalnego opisu języka w kategoriach logicznych, lingwistycznych i obliczeniowych.  Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę obejmującą wybrane teorie wyjaśniające systemy poznawcze w kategoriach filozoficznych, fizycznych, neuronaukowych, psychologicznych i obliczeniowych; rozumie ich konsekwencje dla kognitywistyki. Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną obejmującą teoretyczne podstawy metod sztucznej inteligencji stosowanych w modelowaniu procesów poznawczych oraz zaawansowaną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranych problemów kognitywistyki; zna jej aktualne kierunki rozwoju i najnowsze osiągnięcia. Zna i rozumie konsekwencje usytuowania człowieka jako naturalnego systemu poznawczego w środowisku, społeczności, kulturze. Ma wiedzę o języku naturalnym jako zjawisku społecznym i kulturowym; rozumie rolę języka jako środka kształtowania przekonań i opinii. Zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej związanej ze studiami kognitywistycznymi; posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego i zasad ochrony własności intelektualnej. Zna podstawowe zasady przedsiębiorczego działania. Potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, analizować i integrować informacje (w języku polskim i angielskim) pod kątem ich przydatności dla założonych celów korzystając ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych. Umie sformułować problem i hipotezę naukową, dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze w zakresie wybranej perspektywy badania procesów poznawczych; potrafi rozwiązać problem i sformułować wnioski.  Potrafi zaplanować i przeprowadzić podstawowe badania dotyczące mechanizmów poznawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej; samodzielnie poszerza umiejętności badawcze w tym zakresie.  Jest w stanie dokonać pogłębionej analizy logicznej, językowej i semiotycznej wybranych komunikatów i tekstów.  Potrafi analizować zachowania systemów poznawczych w kategoriach wybranych struktur i procesów poznawczych; wykorzystuje te analizy w rozwiązywaniu złożonych i nietypowych problemów związanych z poznaniem. Potrafi posługiwać się językiem angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Oceny Kompetencji Językowych w zakresie kognitywistyki. Rozwija swoje zdolności organizacyjne, współpracuje w zespołach interdyscyplinarnych, potrafi kierować pracą zespołu, a także samodzielnie planować i realizować proces zdobywania wiedzy i umiejętności; wspiera innych w tym procesie. Absolwent jest gotów do podejmowania i organizacji działań na rzecz społeczności (akademickiej, lokalnej etc.) z uwzględnieniem społecznych konsekwencji wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności. Jest przygotowany do popularyzacji kognitywistyki i upowszechniania jej osiągnięć; inicjuje i inspiruje tego typu działania.  Docenia rolę wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobywanych w toku studiów oraz i wykorzystuje je w sposób przedsiębiorczy w działalności praktycznej (w tym: zawodowej); rozwija je w kontekście aktywności zawodowej.
 
Co po studiach?
 
W zależności od ścieżki kształcenia, którą zrealizujesz na studiach, pracę znajdziesz w takich branżach, jak np. sektor IT (jako programista czy projektant elementów systemów sztucznej inteligencji), edukacja (np. w instytutach naukowych), reklama i media (w agencjach reklamowych, public relations, mass mediach). Możesz też pracować w ośrodkach przetwarzania danych (zajmujących się ich automatyczną analizą) czy serwisach internetowych (zarówno jako ich administrator, projektant, jak i redaktor). Możesz także kontynuować naukę i pogłębiać wiedzę na studiach w szkole doktorskiej. Możliwości są naprawdę duże, tak jak zdolności poznawcze ludzkiego umysłu. Wszystko zależy od tego, jak je wykorzystasz. 
 
Możliwości w trakcie studiów:
 
• programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+), 
• atrakcyjne praktyki w instytucjach kultury, organizacjach samorządowych i rządowych oraz III sektora,
• treningi z doświadczonymi trenerami oraz coachami,
• rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych (m.in. Koło Kognitywistyki, Koło Estetyków, Koło KreaTyVni), 
• udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”),
• praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów,
• udział studentów w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach, 
• spotkania z przedstawicielami biznesu, 
• szeroka oferta zajęć wybieralnych, 
• warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne,
• wydarzenia organizowane przez ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubator Medialny,
• współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry czy Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”)

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych. Dla absolwentów innych kierunków studiów niż kognitywistyka warunkiem przyjęcia będzie uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji kandydata na podjęcie studiów kognitywistycznych oraz powiązań dotychczas studiowanego kierunku z kognitywistyką. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali ocen od 2,0 do 5,0.