Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kreatywność i projektowanie społeczne - stacjonarne drugiego stopnia - dodatkowa rekrutacja

Szczegóły
Kod FIS_KPS_S4
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Socjologii
Kierunek studiów Kreatywność i projektowanie społeczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.07.2023 00:00 – 21.09.2023 23:59)

Terminarz

 • 20 lipca - 21 września - internetowa rejestracja Kandydatów
 • 26 lipca - 22 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób*

Terminy przyjmowania dokumentów:

 • 26 - 28.07.2023 w godz. 9.00-14.00
 • 7.08, 14.08, 21.08, 28.08 godz. 9.00-11.00
 • 19 - 21.09 godz. 9.00-14.00 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

pokój 234

tel. +48 81 537 28 83, e-mail: wkr.fis@mail.umcs.pl

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór*).

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

Kierunek Kreatywności i projektowania społecznego (ang.Creativity and Social Design) wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom rozwojowym współczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, innowacji oraz kreatywności.

Celem planowanych studiów jest wykształcenie absolwentów dysponujących poszerzoną wiedzą społeczną i humanistyczną w zakresie kreatywności oraz projektowania społecznego, wyposażonych wpraktyczne umiejętności i techniki kreatywnego działania niezbędne w procesie zarządzania projektami biznesowymi i społecznymi w różnych obszarach gospodarki i rynku pracy.Posiadanie takiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych jest warunkiem kreatywnego inicjowania oraz zaangażowanej i efektywnej partycypacji wróżnorodnych działaniach społecznych w dziedzinie gospodarki, polityki oraz kultury.

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.

Możliwości w trakcie studiów

 • programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+),
 • treningi z doświadczonymi trenerami oraz coachami,
 • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych (m.in., KreaTyVni oraz Holon),
 • udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”),
 • praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów,
 • udział studentów w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach,
 • spotkania z przedstawicielami biznesu,
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych,
 • warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne,
 • wydarzenia organizowane przez ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubator Medialny,
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, Szkoła Liderów dla dzieci i Młodzieży „Profesus dr Lato”

Mocne strony

Kierunek Kreatywność i projektowanie społeczne:

 • przygotowuje do pracy w gospodarce opartej na wiedzy, kreatywności i innowacjach orazprojektach;
 • zapewnia możliwość przystąpienia i uzyskania certyfikatu International Project Management Association Polska z zakresu zarządzania projektami i menadżera projektów;
 • oferuje przygotowanie (szkolenie podstawowe) do dalszego kształcenia w zakresie mediacji inegocjacji w Polskim Centrum Mediacji;
 • oferuje udział w wybranych fakultetach sprecyzowanych na konkretne umiejętność w zakresie zarządzania projektami oraz komunikacji;
 • umożliwia rozwój umiejętności pracy w zespołach, kompetencji biznesowych, komunikacyjnych,marketingowych i diagnostycznych;
 • umożliwia przygotowanie pracy magisterskiej w połączeniu ze środowiskiem biznesowym;
 • oferuje możliwości współpracy z innymi podmiotami i ośrodkami szkoleniowymi, gospodarczymi i publicznymi zarówno w trakcie studiów jak i po ich ukończeniu np.: Urząd Marszałkowski, Polskie Centrum Mediacji, Centrum Transferu Wiedzy, Inkubatory Przedsiębiorczości

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Kreatywność i projektowanie społeczne posiada interdyscyplinarną wiedzę humanistyczno-społecznąw zakresie rozwoju kreatywności, projektowania oraz komunikowania społecznego. Na podstawie pozyskanej wiedzy potrafi wyjaśniać oraz prognozować zjawiska i procesy społeczne powiązane zrozwojem społeczności, w szczególności lokalnych i regionalnych. Zna równieżwspółczesne koncepcje człowieka jako podmiotu kreatywnego działania oraz istotneuwarunkowania kreatywności indywidualnej i społecznej. Wykorzystuje pozyskaną wiedzę oraz umiejętności wzarządzaniu kapitałem społecznym. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu efektywne kreowanie oraz podwyższanie jakości życia publicznego.Potrafi zaaplikować zdobytą wiedzę humanistyczno-społeczną w procesie rozwijania własnej aktywności organizacyjnej i społecznej. Dzięki znajomości zagadnień ekonomicznych oraz prawnych dokonuje odpowiedniego wyboru modelu oraz formy przedsiębiorczości z uwzględnieniem potrzeb własnych i społeczności, w której funkcjonuje.Potrafi w sposób innowacyjny i kreatywny projektować oraz realizować działania angażujące społeczności. W pracy projektowej posługuje się pogłębioną diagnozą społeczną z wykorzystaniem nowych technologii. Umiejętnie planujeoraz realizuje projekty strategiczne, pełniąc w zespołach projektowych różnorodne funkcje:kierownika projektu, menadżera, lidera, realizatora, uczestnika lub ewaluatora. Potrafi również inicjować, utrzymywać i rozwijać sieci społeczne, mając na uwadze dobro i zmieniające się potrzeby społeczeństwa. Posiada umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, a także zarządzania firmą i marką firmy. Potrafi skutecznie i kreatywnie budować przewagę konkurencyjną firmy.

Co po studiach?

Po studiach absolwent kierunku Kreatywność i projektowanie społeczne jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w:

 • administracji rządowej
 • instytucjach samorządu lokalnego i władz lokalnych
 • instytucjachzajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia
 • podmiotach gospodarczych i usługowych
 • sektorze pozarządowym(stowarzyszenia, fundacje)
 • jako menedżer własnej firmy lub innej organizacji czy przedsiębiorstwa