Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kreatywność społeczna - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIS_KRS_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Socjologii
Kierunek studiów Kreatywność społeczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 62
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 234, w godzinach 9:00-14:00.

telefon (czynny w godzinach pracy Komisji): 81 537-28-83


Kreatywność i wyobraźnia są tym, czego nie może zastąpić żadna technologia. Nawet najnowocześniejszy sprzęt jedynie realizuje lub odwzorowuje najbardziej śmiałe pomysły, które powstały wcześniej w głowie człowieka. Dlatego kreatywność jest tą cechą, którą warto w sobie rozwijać w czasach szybkiego rozwoju techniki. Kierunek kreatywność społeczna łączy w sobie wiedzę humanistyczno-społeczną z umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do odnalezienia się w warunkach szybko zmieniającej się rzeczywistości. Studia te pomagają wykształcić takie cechy, jak nieszablonowość myślenia, innowacyjność w działaniu, ale też przedsiębiorczość, skuteczność i efektywne poszerzenie swojej wiedzy. Są to kompetencje niezbędne na współczesnym runku pracy, nie tylko w branży kreatywnej.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Możesz również zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej poświęconej temu kierunkowi studiów.

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku kreatywność społeczna w zaawansowanym stopniu zna terminologię, stanowiska i specyfikę metodologiczną filozofii, socjologii, psychologii i innych dyscyplin ważnych dla rozumienia zjawisk społeczno-kulturowych i różnych form kreatywności, a także historyczne i współczesne koncepcje człowieka jako podmiotu kreatywnego – formułowane w filozofii, socjologii i psychologii, jak również filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne koncepcje kreatywności indywidualnej i społecznej. Wie, jakie są najważniejsze elementy życia społeczno-kulturowego i sfery publicznej, takie jak: polityka, prawo, religia, moralność, sztuka, zwyczaje, nauka, światopoglądy, świadomość historyczna, tradycja – w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym – jak również zna formułowane na ich temat teorie filozoficzne, socjologiczne i inne. Absolwent zna najważniejsze przemiany historyczne w procesie rozwoju zachodniego rozumienia sfery publicznej oraz jej prawidłowości, a także jest świadomy różnych psychologicznych uwarunkowań kreatywności, psychologicznych zasad inspirowania i rozwijania różnych form aktywności indywidualnej i społecznej. Wie, jakie są najważniejsze praktyczne wyzwania współczesności (w skali polskiej, europejskiej i globalnej), związane z przemianami politycznymi, demograficznymi, moralnymi, obyczajowymi i rozwojem naukowo-technicznym, jak również formułowane na ich temat teorie (filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne i inne). Poznał podstawowe aksjologiczne i moralne uwarunkowania różnych form kreatywności indywidualnej i społecznej, jak i inne reguły, które kształtują sferę publiczną i działanie, w szczególności działanie kreatywne, w tym zasady prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Zna także podstawowe funkcje języka (komunikacyjne, deskryptywne, perswazyjne), jak również podstawowe zasady budowania skutecznych argumentacji perswazji werbalnych i pozawerbalnych oraz zasady planowania i przeprowadzania wystąpień publicznych. Wie, jaka jest specyfika środowisk lokalnych, zna zasady partycypacji społecznej oraz inne zasady i formy inicjowania, wspierania i rozwijania różnych form aktywności indywidulnej i grupowej w różnych typach tych środowisk. Zna również podstawowe zasady prakseologii, współpracy w grupie oraz kreatywności w biznesie, a także podstawowe zasady efektywnego używania najnowszych technologii informatycznych w inicjowaniu, rozwijaniu i wspieraniu różnych form kreatywności. Potrafi formułować, analizować, syntetyzować oraz rozwiązywać złożone problemy życia społecznego, w różnych jego obszarach, posługując się narzędziami z zakresu filozofii, socjologii, psychologii oraz właściwie dobierać i oceniać informacje, metody, narzędzia ich rozwiązywania, także w warunkach nietypowych i nie w pełni przewidywalnych. Jest w stanie rozpoznawać złożone uwarunkowania idei, kontekstów, problemów, dylematów współczesnej cywilizacji oraz samodzielnie dokonywać ich krytycznej analizy z zastosowaniem odpowiednich metod i strategii, a także zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. Sprawnie komunikuje się w języku specjalistycznym w obszarze zagadnień dotyczących różnych form kreatywności indywidualnej i społecznej. Potrafi brać efektywny udział w debatach, przedstawiać różne stanowiska i poglądy, spójnie i logicznie argumentować, wyciągać wnioski oraz oceniać różne koncepcje i rozwiązania dotyczące różnych form kreatywności indywidualnej i społecznej. Jest w stanie skutecznie porozumiewać się w języku obcym nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi samodzielnie planować i organizować pracę, zarówno indywidualną, jak i zespołową, a także współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role. Absolwent jest przygotowany do stosowania uznanych naukowych teorii i procedur w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie diagnozowania problemów społecznych i rozwijania różnych form kreatywności, zwłaszcza kreatywności społecznej, w odniesieniu do środowisk lokalnych i ponadlokalnych. Jest zdolny do aktywnego udziału w różnego zakresu oddolnych inicjatywach społecznych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teoretycznych i praktycznych, a także do partycypacji w innych działaniach służących rozpoznaniu i realizacji różnych form interesu publicznego. 

Co po studiach? 

Ze zdobytą wiedzą możesz pracować we wszelkich branżach kreatywnych (media, agencje reklamowe, instytucje kulturalne), ale też np. jako trener kreatywności, specjalista ds. wizerunku (w tym politycznego), doradca w przemyśle kreatywnym lub personalny. Twoja wiedza przyda się również np. w pracy infobrokera czy agenta reklamy. Swoją wiedzę możesz wykorzystać w działalności społecznej czy kulturalnej. Z dyplomem studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na innych studiach II stopnia lub podyplomowych.

Możliwości w trakcie studiów:

 • programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+), 
 • atrakcyjne praktyki w instytucjach kultury, organizacjach samorządowych i rządowych oraz III sektora,
 • treningi z doświadczonymi trenerami oraz coachami,
 • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych (m.in. Tańczących Filozofów, Estetyków, „Doradztwo i komunikacji w biznesie”, Badania Religii, Kognitywistyki czy KreaTyVni), 
 • udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”),
 • praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów,
 • udział studentów w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach, 
 • spotkania z przedstawicielami biznesu, 
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych, 
 • warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne,
 • wydarzenia organizowane przez ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubator Medialny,
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry czy Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”).

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- język polski,
- dwa przedmioty spośród: język obcy nowożytny, matematyka, historia, biologia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna.