Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjologia - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIS_SOC_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Socjologii
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 56
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia- rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca- zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca- ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca- dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 234, w godzinach 9:00-15:00.

telefon (czynny w godzinach pracy Komisji): 81 537-28-83


Jak Internet zmienia warunki życia i pracy? Czy rodzina, państwo narodowe lub demokracja zanikają? Skąd u niektórych ludzi się bierze brak zaufania do szczepionek? Dlaczego trudności w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych to bardziej problem społeczny niż technologiczny? Jeśli ciekawią Cię odpowiedzi na takie pytania, socjologia jest kierunkiem dla Ciebie!

Poznawanie dorobku socjologii daje przyjemne poczucie lepszego rozumienia świata. Bez socjologii trudno zrozumieć współczesną gospodarkę, kulturę, politykę, edukację, media czy rozwój technologii.

Studiowanie socjologii to jednak również zajęcia praktyczne, podczas których nauczysz się projektować i prowadzić własne badania społeczne - a to kompetencja ceniona na współczesnym rynku pracy.

W Instytucie Socjologii UMCS nie obawiamy się stawiać trudnych pytań. Ponieważ otaczająca nas rzeczywistość staje się coraz większym wyzwaniem, my nie stoimy w miejscu i ciągle zmieniamy się by móc ją rozumieć. Z nami poznasz procesy i zjawiska społeczne zachodzące zarówno w małych społecznościach, jak i w globalizującym się świecie.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Więcej informacji o programie studiów, naszych wykładowcach oraz wydarzeniach naukowych i kulturalnych organizowanych przez pracowników i studentów Instytutu Socjologii znajdziesz na stronie: https://www.umcs.pl/pl/socjologia.htm

 

Specjalności

  Na tym kierunku student nie wybiera specjalności. W zamian w programie znajduje się rozbudowany blok przedmiotów do wyboru.

Możliwości w trakcie studiów

  • programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+),
  • atrakcyjne praktyki w instytucjach kultury, organizacjach samorządowych i rządowych oraz III sektora,
  • treningi z doświadczonymi trenerami oraz coachami,
  • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych
  • udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”),
  • praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów,
  • udział studentów w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach,
  • spotkania z przedstawicielami biznesu,
  • szeroka oferta zajęć fakultatywnych,
  • warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne,
  • wydarzenia organizowane przez ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubator Medialny,
  • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, czy Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”).
  • możliwość przygotowywania pracy dyplomowej we współpracy z firmami i instytucjami zewnętrznymi

Mocne strony

  • Doświadczanie a nie słuchanie. Większość zajęć dydaktycznych to prowadzone w małych grupach, aktywizujące studentów, laboratoria i konwersatoria. Klasyczne wykłady stanowią mniej niż 30% zajęć.
  • Nabywanie poszukiwanych na rynku pracy umiejętności konstruowania narzędzi badawczych i przeprowadzania badań społecznych. Podczas kursów metodologicznych poznasz metody ilościowych i jakościowych badań społecznych. Nauczysz się korzystać ze specjalistycznych programów do statystycznej analizy danych!
  • Nabywanie umiejętności aplikowania o środki na realizację projektów społecznych oraz zarządzania, rozliczania i ewaluacji ich efektów. Są to ważne kompetencje dla organizacji i instytucji pozyskujących środki zewnętrzne.
  • Zdobywanie ważnych w życiu zawodowym i prywatnym tzw. kompetencji miękkich. Uczęszczając na zajęcia z bloku “Trening kompetencji miękkich” rozwiniesz takie umiejętności osobiste i interpersonalne jak: komunikatywność i umiejętność pracy w grupie, kreatywność i innowacyjność, dobra organizacja pracy, podejście projektowe, myślenie i działania włączające i prospołeczne, umiejętność wystąpień publicznych, dbałość o dobrą atmosferę i komunikację w zespole, pozytywne nastawienie do ludzi, asertywność, argumentowanie i zdolności perswazyjne.
  • Socjologia da Ci szerokie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Zapoznasz się z socjologią kultury, mobilności i migracji, narodu i grup etnicznych, rynku pracy, zdrowia i medycyny i innymi obszarami życia społecznego.
  • Na socjologii możesz pogłębiać swoje zainteresowania lub odnaleźć nowe. Ponad 40% zajęć stanowią przedmioty do wyboru! Twój plan zajęć będziesz mógł dostosować do swoich potrzeb i zainteresowań.
  • Pomożemy Ci zdobyć doświadczenie zawodowe. Podczas studiów masz możliwość odbywania praktyk w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych wykonujących pożyteczne projekty społeczne i firmach zajmujących się między innymi badaniami społecznymi.
  • Dużo zależy od Ciebie. Jako student socjologii możesz rozwijać się w studenckich organizacjach i kołach naukowych, współdecydować w sprawach akademickich w samorządzie studenckim, wizytować z wykładowcami instytucje i firmy, uczestniczyć w imprezach i projektach o charakterze naukowym, integracyjnym i społecznym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku socjologia rozumie zjawiska i procesy społeczne, zależności pomiędzy nimi oraz całe mechanizmy, którym podlegają. Na bazie podbudowanej teoretycznie wiedzy socjologicznej obejmującej kluczowe zagadnienia socjologiczne potrafi dostrzegać i analizować fakty, obiekty i zjawiska społeczne. Zna również metody społecznych badań ilościowych i jakościowych, jak również uwarunkowania prawne i etyczne związane z prowadzeniem działalności badawczej. Dostrzega trendy rozwojowe w socjologii i wie jakie jest znaczenie wiedzy socjologicznej i właściwych jej metod w wyjaśnianiu i prognozowaniu zjawisk i procesów społecznych. Potrafi interpretować rzeczywistość społeczną, identyfikować złożone problemy społeczne, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki, prognozować zjawiska społeczne. Wie, jak korzystać z odpowiedniej literatury socjologicznej, danych zastanych i danych wytworzonych. Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu socjologii ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 oraz na wyższym poziomie w zakresie terminologii socjologicznej. Potrafi realizować zadania indywidualnie i zespołowe. Jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania i kierowania działalnością na rzecz środowiska społecznego, a także inicjowania działania na rzecz interesu publicznego i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych.

Co po studiach?

  • Absolwent socjologii jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w:
  • ośrodkach badania opinii publicznej i firmach badania rynku lub może założyć własną firmę badawczą
  • administracji rządowej i samorządowej (oraz w jej instytucjach)
  • korporacjach biznesowych i medialnych
  • firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, badaniami marketingowymi, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources)
  • dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym (fundacje, stowarzyszenia)
  • instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski).