Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie w politykach publicznych - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIS_ZPP_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Socjologii
Kierunek studiów Zarządzanie w politykach publicznych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 234, w godzinach 9:00-14:00.

telefon (czynny w godzinach pracy Komisji): 81 537-28-83


Zarządzanie w politykach publicznych (ang. Public Policies) to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów w wielu uznanych ośrodkach akademickich na świecie, wychodzący naprzeciw potrzebie profesjonalizacji procesów planowania, implementacji oraz oceny rezultatów polityk i programów publicznych realizowanych na różnych szczeblach administracji – od międzynarodowego (np. w ramach UE) po regionalny i lokalny. Instytut Socjologii UMCS jest jedną z pierwszych w Polsce jednostek naukowych, oferujących kształcenia na tym uznanym m.in. na europejskich i amerykańskich uniwersytetach kierunku.

Popularność kierunku wynika z tego, że złożoność i dynamika współczesnych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych wymaga od managerów i pracowników sektora publicznego doskonałych umiejętności gromadzenia i analizy dużych ilości różnego typu danych, które wykorzystywane są m.in. w celu identyfikowania trendów i wyzwań, określania priorytetów, dostarczania dowodów na trafność i skuteczność przygotowywanych strategii i wdrażanych programów publicznych.

Podczas kształcenia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych kładziemy nacisk na praktyczne kompetencje naukowo-badawcze oraz zarządcze. W związku z tym wiedza i kompetencje absolwentów naszego kierunku są pożądane nie tylko w sektorze publicznym, ale także w pozarządowym (NGO) oraz w biznesie. Umiejętność wykorzystywania najnowocześniejszej wiedzy i narzędzi badawczych w celu budowania optymalnych strategii i podejmowania trafnych decyzji jest obecnie kluczowa na rynku pracy, niezależnie od branży.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie w Politykach Publicznych?

Kształcenia na kierunku ma przede wszystkim charakter praktyczny. Student poznaje najnowszą wiedzę, metody i narzędzia naukowe, a dzięki ścisłej współpracy z przedstawicielami instytucji życia publicznego uczy się ich zastosowania w rozwiązywaniu konkretnych problemów i osiąganiu zaplanowanych celów.

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi odbywa się nie tylko poprzez odbywanie interesujących praktyk zawodowych, ale także poprzez realizację wspólnych projektów badawczych realizowanych przez pracowników Instytutu Socjologii UMCS, w których mogą brać udział nasi studenci (są to różnego typu diagnozy, ewaluacje itp.). W ramach zajęć organizowane są wizyt studyjne w różnych instytucjach życia publicznego, a tym, co w szczególności wyróżnia nasz kierunek jest możliwość przygotowania prac dyplomowych na zamówienie i we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

Dzięki temu student zdobywa aktualną wiedzę, doskonali praktyczne umiejętności oraz rozwija kompetencje interpersonalne. Ponadto kontakt z podmiotami zewnętrznymi stwarza możliwość nawiązywania cennych kontaktów, które mogą okazać się przydatne podczas poszukiwania zatrudnienia.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Możesz również zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej kierunku zarządzanie w politykach publicznych.

Specjalności

Specjalność naukowa kadry Instytutu Socjologii UMCS umożliwia studentom wyspecjalizowanie się w zakresie szczegółowych polityk publicznych, takich jak:

 • polityka zdrowotna
 • polityka kulturalna i edukacyjna
 • polityka gospodarcza
 • polityka rozwoju regionalnego i lokalnego
 • polityka migracyjna
 • polityka rynku pracy

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • aplikacja metod badawczych w polityka publicznych
 • gromadzenie i przetwarzanie danych
 • badania ewaluacyjne
 • diagnozy problemów społecznych
 • projekt społeczny
 • zarządzanie strategiczne
 • programowanie polityki regionalnej i lokalnej
 • finanse publiczne
 • prawo i ekonomia w politykach publicznych
 • specjalistyczne przedmioty fakultatywne (do wyboru)

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku posiada zaawansowane zdolności wykorzystywania wiedzy naukowej, nowoczesnych narzędzi badawczych i analitycznych w celu wspomagania procesów decyzyjnych, planowaniu strategicznym oraz programowaniu polityk publicznych na różnych szczeblach administracyjnych.

Studia pozwalają zrozumieć, proces tworzenia polityk publicznych od ich programowania, przez wdrażanie, aż po ewaluację osiągniętych rezultatów. Zdobyte kompetencje umożliwiają absolwentom wspieranie tego procesu na każdym z etapów. Potrafią oni diagnozować problemy, potencjały i potrzeby społeczne, formułują rekomendacje i na ich podstawie budują szczegółowe strategie działania. Zdobyte kompetencje umożliwiają również monitorowanie procesu wdrażania i oraz ocenę uzyskanych rezultatów. Jest to możliwe dzięki zdobytym zdolnościom analitycznym i badawczym, gdyż studenci uczą się projektowania i realizacji badań, pozyskiwania i analizy danych (statystycznych oraz jakościowych), potrafią opracowywać raporty analityczne, formułować w nich wnioski i rekomendacje, wizualizować i prezentować wyniki przeprowadzonych badań oraz analiz i wykorzystywać je w procesie programowania i wdrażania polityk publicznych.

Ponadto absolwent zna i rozumie lokalny oraz globalny kontekst realizacji polityk publicznych. Rozumie zachodzące zmiany cywilizacyjne, zna społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania procesu planowania i wdrażania polityk publicznych. Zna nowoczesne modele i trendy w zakresie zarządzania publicznego, planowania strategicznego oraz rozumie zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa w ich wymiarze instytucjonalnym oraz obywatelskim. Rozumie potrzebę wzmacniania partycypacji społecznej oraz ideę współzarządzania publicznego.

Absolwent dzięki pracy w zespołach oraz zaangażowaniu w projekty badawcze realizowane wraz z partnerami spoza uniwersytetu posiada odpowiednie kompetencje interpersonalne, jak skuteczne i sprawne komunikowanie złożonych problemów, umiejętność pracy zespołowej, organizacja i planowanie pracy własnej. Absolwent zna i wykorzystuje specjalistyczną terminologię i potrafi ją wyjaśniać i stosować w debacie. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent rozumie potrzebę realizacji polityk opartych na dowodach, zna i stosuje w tym celu wysokie standardy metodologiczne oraz etyczne. Osoby kończące studia dostrzegają także potrzebę angażowania się w inicjatywy społeczne, posiadają wysoką wrażliwość dotyczącą problemów dotykających różne grupy społeczne oraz wykazują duże zaangażowanie obywatelskie.

Co po studiach?

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w takich podmiotach, jak:

 • jednostki analityczne i doradcze administracji rządowej i samorządowej (przede wszystkim działy planowania strategicznego, biura analiz, monitoringu oraz ewaluacji),
 • agencje, firmy badawcze, think tanki zajmujące się badaniem opinii, przygotowywaniem diagnoz społeczno-ekonomicznych i ekspertyz, budowaniem strategii rozwoju oraz ewaluacji m.in. programów publicznych.
 • organizacje sektora pozarządowego – m.in. organizacje konsultingowe, instytucje obywatelskie realizujące zadania publiczne, laboratoria innowacji społecznych, stowarzyszenia eksperckie.
 • instytucje publiczne działające w obszarach specjalności naukowej Instytutu Socjologii UMCS, takie jak: instytucje edukacyjne, instytucje kultury, ochrony zdrowia, instytucje realizujące zadania w zakresie polityki migracyjnej, planowania rozwoju regionalnego i lokalnego.
 • przedsiębiorstwa i instytucje posiadające wewnętrzne systemy ewaluacji działań i zarządzania jakością (m.in. banki, uczelnie, szkoły).

Studia przygotowują także do dalszego rozwoju m.in. na studiach drugiego stopnia, w dziedzinach związanych z badaniami społecznymi (istnieje możliwość kontynuacji studiów na kierunku Socjologia II stopnia na UMCS), marketingowymi oraz zarządzaniem.

Możliwości w trakcie studiów:

 • programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+), 
 • atrakcyjne praktyki w instytucjach kultury, organizacjach samorządowych i rządowych oraz NGO,
 • gromadzenie doświadczenia zawodowego w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach, 
 • możliwość pisania zamawianych przez instytucje samorządowe prac dyplomowych
 • treningi z doświadczonymi trenerami oraz coachami,
 • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych (m.in. Tańczących Filozofów, Estetyków, „Doradztwo i komunikacji w biznesie”, Badania Religii, Kognitywistyki czy KreaTyVni), 
 • udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”),
 • praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów,
 • spotkania z przedstawicielami biznesu, 
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych, 
 • warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne,
 • wydarzenia organizowane przez ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubator Medialny,
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry czy Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”).

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski).