Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod HIA_ANW_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Historii i Archeologii
Kierunek studiów Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 19
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 22.09.2023 12:00)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Historii i Archeologii, Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, sala 1, w godzinach 10:00-14:00


Naucz się zarządzać informacją elektroniczną i tradycyjną w nowoczesnej organizacji. Postępowanie z dokumentami, bazami danych, komunikacja elektroniczna, praca zdalna stanowią znaczną cześć obowiązków współczesnego pracownika biurowego. Dokumenty są niezbędnym elementem każdego rodzaju zarządzania, jak również ważnym instrumentem wykonywania władzy. Choć może to zabrzmieć zaskakująco to jednak w pewnym sensie zapisy informacji rządzą współczesnym światem.

Kiedyś dokumenty miały postać papierową, dziś coraz częściej elektroniczną. Tak naprawdę powstają w rezultacie działania każdej instytucji i służą zabezpieczaniu jej interesów prawnych, finansowych czy wizerunkowych. Do nawet dość dawnych zapisów sięgają historycy, ale też prawnicy prowadzący sprawy administracyjne i sądowe (np. majątkowe, w tym spadkowe), dziennikarze, nauczyciele, twórcy kultury czy pochodzące z całego świata osoby poszukujące swych rodzinnych korzeni. Tworzenie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentów do tak różnorodnych celów wymaga posiadania odpowiednich kompetencji.

Takie profesjonalne przygotowanie pozwalają zdobyć nasze studia, których unikatowy w skali kraju program ma charakter interdyscyplinarny. Archiwistyka to dyscyplina naukowa oraz działalność praktyczna związana z powstawaniem, gromadzeniem, długotrwałym przechowywaniem oraz opracowywaniem i udostępnianiem dokumentów. Związane z tym treści uzupełniają przedmioty historyczne oraz wprowadzające elementy prawne i administracyjne, zarządzania wiedzą i informacją czy informatyki. Niektóre zajęcia przybliżają pracę z dokumentami papierowymi, inne wprowadzają w świat dokumentu elektronicznego, digitalizacji, e-government, baz danych, Big Data oraz sztucznej inteligencji.

Profil ogólnoakademicki naszych studiów oznacza, że przygotowują one nie tylko do podjęcia pracy w zawodach związanych z archiwami i zarządzaniem dokumentacją, ale także do prowadzenia badań naukowych nad tą problematyką. Przewidziano praktyki w wymiarze jednego miesiąca, które można odbywać w najróżniejszych miejscach (np. instytucje Unii Europejskiej, urzędy administracji, sądy, archiwa, firmy świadczące usługi archiwalne). Pozwala to zdobyć istotne doświadczenie praktyczne oraz nawiązać pożyteczne kontakty zawodowe.

Dbamy o zapewnienie słuchaczom bliskiego kontaktu z prowadzącymi zajęcia, pozwalającego na bardziej indywidualne podejście do potrzeb i zainteresowań studentów. Podtrzymujemy relacje z naszymi absolwentami rozwijającymi swe kariery w Polsce i zagranicą. Nasz zespół tworzą uznani specjaliści, posiadający kontakty międzynarodowe oraz własne doświadczenia praktyczne. Część zajęć prowadzą pracownicy Instytutu Informatyki oraz osoby zatrudnione w urzędach, archiwach i firmach.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://archiwistykainowoczesnezarzadzanie.wordpress.com

Specjalności

Nasi studenci mają do wyboru trzy specjalności, które dają możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach:

 • Zarządzanie dokumentacją współczesną. Ta specjalność przygotowuje głównie do zawodu records managera, czyli specjalisty ds. zarządzania wszelkimi zapisami informacyjnymi. Wyposaża absolwenta w zespół wiedzy i umiejętności pozwalających na pracę przy projektowaniu, tworzeniu, obsługiwaniu systemów Records Management, które mogą obejmować zarówno dokumenty elektroniczne, jak i papierowe. Odpowiada wymaganiom normy ISO 15489, która od 2006 r. obowiązuje także w Polsce.
 • Specjalność informatyka biurowa. Specjalność przygotowuje do pracy z najnowszymi programami i systemami informatycznymi stosowanymi w pracy biurowej, kancelaryjnej i działalności archiwalnej. Program specjalności został opracowany we współpracy z Instytutem Informatyki UMCS, którego pracownicy prowadzą zajęcia w pracowniach komputerowych. Pośród przedmiotów tej specjalności znajdują się m.in. Bazy danych, e-kancelaria i e-archiwum, Oprogramowanie Enterprise Content Management (ECM) oraz Eksploracja danych.
 • Specjalność archiwistyka historyczna. Absolwent naszego kierunku po tej specjalności zyskuje przygotowanie do pracy we wszelkiego rodzaju archiwach: zakładowych, depozytowych, prywatnych, państwowych w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania archiwaliów. Wiąże się to także z nabyciem kwalifikacji specjalisty w zakresie zarządzania dokumentacją – tworzenia, przyjmowania, sterowania obiegiem, przechowywania i stosowania dokumentów w urzędach, firmach i innych organizacjach – w charakterze urzędnika i menedżera.

Co po studiach?

Absolwent studiów magisterskich może kontynuować naukę w szkole doktorskiej lub uzupełniać swe kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Nasz absolwent będzie mógł wykonywać zawód, m.in:

 • specjalisty ds. zarządzania dokumentacją i informacją (records managera) w podmiotach publicznych i prywatnych;
 • archiwisty, biorącego udział w gromadzeniu, przechowywaniu, opracowaniu i udostępnianiu wszelkich rodzajów dokumentacji, a także w prowadzeniu działalności informacyjnej i popularyzatorskiej z nią związanej;
 • koordynatora czynności kancelaryjnych (stanowisko obowiązkowe w strukturze niektórych urzędów administracji);
 • operatora systemów komputerowych i baz danych w tym systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w administracji publicznej;
 • pracy związanej z dostępem do danych osobowych, informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • pracownika urzędów administracji państwowej i samorządowej;
 • osoby prowadzącej szkolenia w zakresie postępowania z dokumentacją i archiwaliami;
 • i wielu innych, dla których nasze studia oferują niezbędną formację humanistyczną.

Absolwent naszego kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy m.in. w:

 • archiwach państwowych i wyodrębnionych (wojskowych, służb specjalnych, najwyższych organów państwa);
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w wymiarze sprawiedliwości
 • archiwach wszelkiego rodzaju instytucji, np. banków, sądów, instytucji publicznych;
 • firmach zajmujących się porządkowaniem i przechowywaniem dokumentacji;
 • instytucjach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, stowarzyszeniach i fundacjach;
 • wszelkiego rodzaju kancelariach, sekretariatach i biurach (posiadają je wszystkie współczesne organizacje).

Możliwości w czasie studiów

 • dostęp do bogato wyposażonych bibliotek uniwersytetu;
 • działalność w studenckich kołach naukowych, Samorządzie Studentów i innych organizacjach uczelnianych, która pozwala rozwijać własne zainteresowania oraz rozbudowywać umiejętności pracy zespołowej;
 • udział w studenckich konferencjach naukowych i warsztatach, także z udziałem studentów zagranicznych;
 • krajowe i międzynarodowe programy wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST), umożliwiające odbycie części studiów na innych uczelniach, także zagranicznych;
 • możliwość nabycia dodatkowych doświadczeń praktycznych podczas wolontariatu i staży w różnych instytucjach, w tym podczas działań popularyzujących instytucje archiwalne i dokumentacyjne;
 • poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzone przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.