Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geoarcheologia - stacjonarne jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod HIA_GAR_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Historii i Archeologii
Kierunek studiów Geoarcheologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 28
Czas trwania 5 lat
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Historii i Archeologii, Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, sala 1 (Nowa Humanistyka), w godzinach 9:00-14:00


Geoarcheologia to interdyscyplinarne studia dające możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim, w kontekście ówczesnego środowiska przyrodniczo-społecznego i wzajemnych oddziaływań czlowiek-środowisko. W programie studiów, oprócz standardowych przedmiotów archeologicznych, dużą część stanowią zajęcia z zakresu geologii, geografii fizycznej, geomorfologii, hydrografii, klimatologii,  geograficznych systemów informacyjnych, a także nauk przyrodniczych (np. antropologii fizycznej, archeozoologii, archeobotaniki). Szczególny nacisk położony jest na nabycie przez studentów różnych umiejętności praktycznych w trakcie wyjazdów terenowych: program studiów obejmuje bardzo dużą ilość ćwiczeń wykopaliskowych oraz geoarcheologicznych.

Możliwości w trakcie studiów

 • rozwój zainteresowań w tematycznych kolach naukowych dzialajacych na Wydziale Historii i Archeologii oraz Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej;
 • dzialalność w Samorządzie Studentów,
 • udział w licznych wyjazdach terenowych rozwijających umiejętności praktyczne;
 • studenckie konferencje naukowe isympozja,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),
 • poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
 • udział w projektach naukowych kierowanych przez pracowników Instytutu Archeologii oraz Instytutu Nauk o Ziemi, a także edukacyjnych, realizowanych we współpracy ze szkołami i ośrodkami partnerskimi,
 • dostęp do bogato wyposażonych bibliotek wydziałowych,
 • nowoczesna infrastruktura badawcza i laboratoryjna, m.in. pracownie językowe, laboratorium tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu i Centrum Badań Gier Wideo, a także bogate zaplecze laboratoryjne Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Mocne strony

 • Unikatowość: geoarcheoiogia na UMCS to jedyny tego typu kierunek humanistyczna-przyrodniczy w Polsce, a przy tym jedyne studia o profilu archeologicznym, realizowane w ramach jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich;
 • Interdyscyplinarność: charakter studiów umożliwia zdobycie rozległej wiedzy i kompetencji zawodowych zarówno z zakresu archeologii, jak również geologii, geomorfologii, hydrografii, klimatologii i gleboznawstwa, a także geograficznych systemów informacyjnych, oraz najnowszych technik i technologii badawczo- poszukiwawczych.
 • Zajęcia są realizowane przez specjalistów z Wydziału Historii i Archeologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS posiadających wieloletnie i bardzo bogate doświadczenia w zakresie badań geoarcheologicznych i paleośrodowiskowych

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na kierunku geoarcheologia jest przygotowanie i wyposażenie absolwentów w podstawową oraz zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu dyscypliny archeologia oraz nauk o Ziemi, ścisłych i przyrodniczych, co zapewni im poszerzone kwalifikacje do wykonywania zawodu archeologa (w myśl Ustawy o Ochronie zabytków i apiece nad zabytkami), uzupełnione o rozległą wiedzę z zakresu m.in. geologii, geomorfologii, mineralogii i petrografii, gleboznawstwa, GiS, wykorzystania zasobów środowiskowych, a także podstawy paleobotaniki i paleozoologii oraz analityki laboratoryjnej. Szczególnie duży nacisk w procesie kształcenia położony zostanie więc na analizę i interpretację źródeł archeologicznych w kontekście interakcji człowiek-środowisko, oraz na poszerzone i wieloaspektowe możłiwości interpretacyjne wynikające ze współpracy z różnymi dziedzinami nauk.

Absolwent wyposażony w wiedzę z ww. zakresów będzie umiał połączyć teoretyczne rozwiązania z praktycznymi umiejętnościami zdobytymi w trakcie procesu kształcenia. Uzyska kompetencje do samodzielnego prowadzenia badań archeologicznych oraz analizy ich wyników, a także opanuje metodykę pozyskiwania, dokumentowania i analizy źródeł archeologicznych oraz środowiskowych, przy zastosowaniu różnych, interdyscyplinarnych technikDane kontaktowe badawczych, w tym również geodezyjnych, cyfrowych oraz informatycznych. Będzie też w stanie samodzielnie przetwarzać i analizować dane przestrzenne, a także interpretować dane paleośrodowiskowe.

Absolwent uzyska również kompetencje miękkie, obejmujące m.in. przygotowanie do pracy w grupie i zarządzanie zespołami ludzkimi, a także umiejętności kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz działania pod presją czasu.

Co po studiach?

Umiejętności i kompetencje absolwentów tego kierunku pozwalają im na podjęcie pracy m.in. w placówkach muzealnych, w państwowych instytucjach i prywatnych firmach związanych z ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także w krajowych i zagranicznych instytucjach naukowo-badawczych oraz dydaktycznych. Rozległe interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne i praktyczne umożliwiają im również dalszy rozwój naukowy w szkołach doktorskich o profilu zarówno humanistycznym, jak również przyrodniczym.


Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników z egzaminów maturalnych. Należy wybrać jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy nowożytny.