Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geowizualizacja historyczna i archeologiczna - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod HIA_GHA_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Historii i Archeologii
Kierunek studiów Geowizualizacja historyczna i archeologiczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 38
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Historii i Archeologii, Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, sala 1, w godzinach 10:00-14:00


Kierunek Geowizualizacja historyczna i archeologiczna ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w sektorze administracji państwowej, samorządowej oraz w instytucjach kultury i firmach, działających w sferach przestrzeni nasyconej substancją kulturowo – historyczną. W firmach zajmujących się przetwarzaniem i udostępnianiem danych o przestrzeni historycznej i zaistniałych w niej skomplikowanych procesach, w formie wizualnej. Absolwent kierunku będzie posiadał szeroką, interdyscyplinarną wiedzą łączącą kompetencje archeologa, geografa i historyka oraz umiejętności aplikacji tej wiedzy w wybranych, specjalistycznych programach komputerowych (graficznych i innych). Absolwent kierunku będzie potrafił pozyskiwać dane historyczne i geograficzne w celu sporządzania w sposób nowoczesny specjalistycznych map, wykonywać wizualizacje trójwymiarowe, animacje w kartografii, mapy w środowisku GIS, a także przygotowywać projekty promujące dziedzictwo kulturowe w sposób odpowiadający potrzebom współczesnego społeczeństwa.

Mocne strony

Bardzo mocną stroną kierunku Geowizualizacja historyczna i archeologiczna jest połączenie w programie studiów przedmiotów dających wiedzę i umiejętności z zakresu historii i archeologii z przedmiotami technicznymi, przygotowującymi do posługiwania się najnowszą techniką, również kartograficzną. Dużą wartością proponowanego kierunku studiów jest też merytoryczne i praktyczne przygotowanie jego Absolwentów do pracy, jako specjaliści zajmujący się sferą bardzo zaniedbaną w naszym kraju, a mianowicie zagadnieniami na styku przeszłości i nowoczesności. Dojrzewające świadomościowo i bogacące się społeczeństwo dostrzega coraz bardziej potrzebę połączenia wymogów jak najszybszego rozwoju z potrzebą korzystania z materialnego, autentycznego dziedzictwa swojej przeszłości, również w jego komercyjnym wykorzystaniu. Nie znamy przypadków istnienia na uczelniach polskich kierunku studiów podobnego do proponowanego w naszej ofercie.

Co po studiach?

Absolwent kierunku będzie posiadał kompetencje dające możliwość kontynuowania nauki na II stopniu studiów, w szczególności na: historii, geografii i archeologii. Posiadane kwalifikacje umożliwią Absolwentowi podjęcie pracy w gospodarce i administracji publicznej, na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzeni, odtwarzaniem krajobrazu historycznego, promocją dziedzictwa. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w wydawnictwach historycznych, edukacyjnych, oraz w instytucjach kultury udostępniających wiedzę o przeszłości. Dodatkowo Absolwent uzyska kompetencje miękkie, tj. przygotowanie do pracy w zespole, opracowywania projektów grupowych, umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Ponadto, odpowiednio duży zasób wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozyskanych w trakcie studiów daje Absolwentowi podstawę do prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, geografia.