Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geografia - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NOZ_GEO_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek studiów Geografia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 18.09.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

  • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 22 września, do godz. 12:00 - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
  • 21-22 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 2D

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin

Tel. 81-537-68-20

Godziny: 9:00 - 14:00


Studia II stopnia poszerzają wcześniej zdobytą wiedzę geograficzną i dają studentom możliwość zdobycia specjalistycznego wykształcenia w wybranych dziedzinach geografii, zwłaszcza tych, które znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu problemów z jakimi zderza się współczesny świat. Studenci, w zależności od wybranej specjalności poznają w sposób pogłębiony min. mechanizmy kształtowania klimatu, pogody i stosunków wodnych na Ziemi, naturę i uwarunkowania ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, sposoby zarządzania zasobami środowiska oraz dowiedzą się jak funkcjonują poszczególne systemy społeczne i ekonomiczne, jak się rozwijają i jak radzą sobie z różnymi wyzwaniami, takimi jak migracje, choroby, czy kurczenie się zasobów surowcowych. Uczą się ich przetwarzaniu i wizualizacji, a zwłaszcza programów GIS. Po ukończeniu studiów dysponują szeroką gamą umiejętności specjalistycznych oraz uniwersalnych, które dają im możliwość zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z zarządzaniem przestrzenią i jej zasobami.
 
W programie studiów znajduje się kilka przedmiotów obowiązkowych i 4 specjalności do wyboru. W celu zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku pracy każdy student w trakcie trwania cyklu kształcenia może realizować dwie z nich. Pracę magisterską wykonuje ze specjalności, którą wskazuje jako główną.
 
Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php
 
Specjalności
 
• Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map
Specjalność przygotowuje do sporządzania map i innych opracowań o charakterze kartograficznym, w oparciu o nowoczesne metody i techniki geoinformatyczne. Po uzupełnieniu tej specjalności i odbyciu rocznego stażu, absolwent może ubiegać się o uprawnienia redaktora map.
 
• Klimatologia i gospodarka wodna
Specjalność przygotowuje do pomiarów i analiz poszczególnych składowych systemu klimatycznego i hydrologicznego Ziemi pod kątem oceny zasobów wodnych i meteorologicznych, a także prognozowania zjawisk z nimi związanych.
 
• Zarzadzanie środowiskiem
Celem specjalności jest poznanie instrumentów zarządzania środowiskiem, a w szczególności poznanie typów geozagrożeń, nabycie umiejętności oceny  i wyceny środowiska, wykorzystanie technik GIS w zarządzaniu środowiskiem, a także praktycznych aspektów całościowego podejścia do zarządzania środowiskiem.
 
• Zarządzanie rozwojem gospodarczym
Studiowanie specjalności pozwala zrozumieć mechanizmy społeczne i gospodarcze współczesnego świata. Studenci poznają narzędzia inicjowania rozwojem regionów w różnych skalach przestrzennych.
 
Ponadto student ma możliwość otrzymania uprawnień do nauczania geografii na różnych poziomach edukacyjnych (przy dodatkowym wyborze bloku zajęć pedagogicznych).
 
Podział na specjalności jest dokonywany przed rozpoczęciem I semestru.
 
Sylwetka absolwenta
 
Studenci geografii zdobywają szereg kompetencji niezwykle cennych z punktu widzenia odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem. Absolwent studiów geograficznych II stopnia ma wszechstronną wiedzę na temat tego jak funkcjonuje system przyrodniczy i jego poszczególne składowe, jakie możliwości stwarza człowiekowi oraz jakie są konsekwencje określonych działań i procesów, zarówno dla przyrody jak i losów człowieka. Osoba kończąca studia w szczególności:
interpretuje mechanizmy funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz działalności społeczno-gospodarczej i kulturowej człowieka w różnych skalach czasowych i przestrzennych.
zna zasady kształtowania środowiska życia ludzi zgodnie z ich potrzebami, uwzględniając ład przestrzenny oraz wymagania zrównoważonego rozwoju.
dokonuje oceny postrzeganych zjawisk i procesów, formułuje wnioski uogólniające, prawa i prawidłowości na temat ich stanu, uwarunkowań, tendencji zmian i znaczenia dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego.
dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych przestrzennych przy użyciu klasycznych metod kartograficznych oraz programów komputerowych, w tym specjalistycznych narzędzi GIS.
posiada umiejętność samodzielnej pracy terenowej.
 
Co po studiach?
 
Absolwent kierunku geografia, ze względu na szeroki zakres kompetencji związanych z zarządzaniem środowiskiem i umiejętności całościowego patrzenia na system przyrodniczy oraz dokonywania specjalistycznych analiz jego różnych elementów, będzie mógł podejmować pracę w szeregu instytucji, jako specjalista ds. zarządzania przestrzenią, specjalista ds. środowiska, analityk, meteorolog, hydrolog, kartograf, m.in. w:
• instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystaniem zasobów naturalnych, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego oraz osłoną hydrometeorologiczną;
• instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym
• jednostkach rozwoju regionalnego na różnych poziomach podziału administracyjnego;
• przedsiębiorstwach kartograficznych, w wydziałach geodezji i kartografii jednostek administracji samorządowej różnych szczebli, w wydawnictwach i firmach turystycznych oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych;
• wielu instytucjach publicznych – państwowych i samorządowych jak, np. urzędy wojewódzkie, urzędy szczebla centralnego, urzędy gminne, powiatowe i marszałkowskie, urzędy statystyczne i inne.
• edukacji.
 
Możliwości rozwoju
 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego.
• Prężnie działa tu samorząd studentów, skupiający młodzież wszystkich kierunków studiów. Podejmuje wiele inicjatyw na rzecz własnego rozwoju ale również środowiska zewnętrznego.
• Funkcjonuje pięć różnych kół naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji,  Geoinformatyków, Planistów), które pod okiem opiekunów naukowych realizują własne projekty badawcze i edukacyjnie.
• Prace dyplomowe studentów dotyczą istotnych problemów środowiskowych lub społeczno-gospodarczych i często wykonywane są na potrzeby  podmiotów zewnętrznych.
• Studenci poza realizacją programu studiów, mają możliwość uczestnictwa w projektach edukacyjnych, które umożliwiają zdobywanie dodatkowych kompetencji zawodowych, potwierdzonych certyfikatami.
• Studenci aktywnie pracują w zespole programowym ds. kierunku geografia oraz w zespole ds. jakości kształcenia. Mają realny wpływ na charakter programu studiów oraz sposób realizacji zajęć.
• Dość często studenci włączani są w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich. Uczestniczą w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie.
• Znakomite okoliczności rozwoju stwarza organizacja  wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne. Studenci uczestniczą w ich przygotowywaniu i prowadzeniu, realizują własne pomysły dydaktyczne, przygotowują materiały promocyjne, nawiązują kontakt z podmiotami zewnętrznymi.
• Studenci kierunku otrzymują wsparcie w realizacji każdej inicjatywy, która przynosi korzyści im samym albo szerszej społeczności wydziałowej lub środowisku zewnętrznemu.
Dlaczego warto studiować geografię na wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?
• Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami Daje to możliwość wdrażania studenckich projektów i nawiązania relacji z przyszłymi pracodawcami.
• Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
• Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w różnych branżach gospodarki. Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz  doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
• Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
• Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.
 
Ponadto zapewniamy udział w:
• certyfikowanych szkoleniach,
• programach edukacyjnych i badawczych,
• projektach wspomagających rozwój osobowy,
• praktykach u liczących się pracodawców,
• wyjazdach zagranicznych (do tej pory nasi studenci odwiedzili: Cypr, Kretę, Sardynię, Bałkany, Tajlandię),
• debatach i forach z uczestnictwem przedstawicieli społeczności lokalnych władz miasta i ekspertów,
• wymianie międzynarodowej i krajowej w ramach programu MOST i ERASMUS+.
 
Więcej informacjiwww.wnozigp.umcs.lublin.pl
 
 
Plan studiów: 

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.