Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geoinformatyka - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie

Szczegóły
Kod NOZ_GIN_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek studiów Geoinformatyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 55
Czas trwania 3,5 roku
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 2D

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin

 

Tel. 81-537-68-20

 

Godziny: 9:00 - 14:00


Funkcjonowanie w świecie nowoczesnych urządzeń mobilnych, geolokalizacja, innowacyjne zarządzanie przemysłem energetycznym, transportem, marketingiem, produkcją rolniczą czy planowanie lokalizacji inwestycji nie byłyby możliwe bez geoinformatyki. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin nauki i praktyki, znajdująca zastosowania w każdej dziedzinie gospodarki oraz w codziennym życiu każdego człowieka. Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów do użytkowania i projektowania dedykowanych temu systemów (geo)informatycznych oraz zarządzania nimi. Uczą  posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowszego sprzętu, w tym dronów, pod okiem doświadczonych ekspertów. Student poznaje najnowsze metody pozyskiwania, analizowania, modelowania, interpretacji, wizualizacji i wykorzystywania danych geoprzestrzennych oraz tworzenia aplikacji do tego służących. Ma możliwość samodzielnego wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia i decydowania o własnym profilu kształcenia.
 
Zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu geoinformatyki stale wzrasta i tym samym stwarza perspektywy wysokich zarobków. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Naukę może kontynuować na studiach II stopnia.
 
Studia prowadzone są przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Dużą część zajęć realizują pracownicy uznanych firm z branży geoinformatycznej, z dużym doświadczeniem praktycznym. 
 
W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:
• podstawy programowania i algorytmizacji
• analizy przestrzenne z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej (GIS)
• przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie
• grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych
• bazy danych i zarządzanie informacją
• technologie sieciowe
• kursy programowania w językach Python, Java, JavaScript, C++, HTML, CSS, SQL
• globalne systemy pozycjonowania
• GIS mobilny i GPS w terenie
• tworzenie i zarządzanie internetowymi serwisami mapowymi
• praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie branżowym
 
Student realizuje blok zajęć obligatoryjnych, a następnie poprzez wybór przedmiotów z bogatego zestawu zajęć fakultatywnych samodzielnie projektuje swoją ścieżkę kształcenia. Może ukierunkować swoja edukację na umiejętności programistyczne lub związane z analizami przestrzennymi.
 
Sylwetka absolwenta
 
Po ukończeniu studiów absolwent:
• wykonuje różnorodne usługi analityczne z wykorzystaniem narzędzi GIS,
• projektuje bazy danych,
• tworzy innowacyjne produkty geoinformatyczne (dane i mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, serwisy mapowe),
• wytwarza oprogramowanie użyteczne w różnych sektorach gospodarki i administracji oraz dedykowane indywidualnym zastosowaniom,
• posiada umiejętności zarządzania systemami geoinformatycznymi na poziomie instytucji i przedsiębiorstw,
• obsługuje nowoczesne systemy planowania przestrzennego oraz pozyskiwania danych przestrzennych.
 
Co po studiach?
 
Absolwent tego kierunku może pracować jako adminnistrator, operator lub programista  nowoczesnych systemów informacji przestrzennej w:
• firmach branżowych (w kraju i za granicą) zajmujących się rozwojem i dystrybucją programów komputerowych z dziedziny GIS i dziedzin pokrewnych,
• podmiotach gospodarczych (w kraju i za granicą) świadczących wyspecjalizowane usługi bazujące na zaawansowanych rozwiązaniach geoinformatycznych,
• w firmach IT (w kraju i za granicą), których funkcjonowanie opiera się na systemach geoinformatycznych,
• instytucjach państwowych związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
• organach administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności w wydziałach realizujących zadania w oparciu o systemy geoinformatyczne i dane przestrzenne,
• wojsku, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych,
• instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
 
Możliwości rozwoju
 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego:
• działalność w  samorządzie studentów,
• działalność w  kołach naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji,  Geoinformatyków, Planistów),
• wykonanie prac  dyplomowych na potrzeby  podmiotów zewnętrznych,
• uczestnictwo w projektach edukacyjnych potwierdzonych certyfikatami,
• praca w zespole programowym ds. kierunku geoinformatyka oraz w zespole ds. jakości kształcenia,
• udział w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich oraz w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie,
• organizacja  wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne.
 
Dlaczego warto studiować geoinformatykę na wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?
 
• Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami.
• Udział w wymianie międzynarodowej i krajowej w ramach programu MOST i ERASMUS+.
• Udział w certyfikowanych szkoleniach i projektach wspomagających rozwój osobowy oraz programach badawczych i edukacyjnych.
• Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
• Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w różnych branżach gospodarki.
• Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz  doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
• Organizujemy praktyki zawodowe u liczących się pracodawców.
• Umożliwiamy udział w debatach i forach z uczestnictwem przedstawicieli społeczności lokalnych władz miasta i ekspertów.
• Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
• Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.
 
Szczegółowy program studiów:
 
 
Więcej informacjiwww.wnozigp.umcs.lublin.pl
 
 
Film promocyjny:

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny (jednym z wybranych przedmiotów musi być matematyka albo geografia).