Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie

Szczegóły
Kod NOZ_GWK_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek studiów Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 52
Czas trwania 3,5 roku
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 2D

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin

 

Tel. 81-537-68-20

 

Godziny: 9:00 - 14:00


Pierwsze tego typu studia w kraju i drugie w Europie. Ich ukończenie daje tytuł zawodowy inżyniera. Są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy, głównie służb mundurowych i cywilnych, sztabów reagowania kryzysowego oraz administracji państwowej i lokalnej, na specjalistów od zarządzania zasobami środowiska w celach obronnych oraz w sytuacjach kryzysowych. Żeby właściwie reagować, trzeba wiedzieć co się dzieje i co należy robić – studia geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe tego uczą!
Program łączy interdyscyplinarną  wiedzę i praktykę z zakresu geografii, geologii, zarządzania kryzysowego, zarządzania zasobami ludzkimi, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), zagadnień dotyczących obronności, psychologii oraz prawa. Kluczowymi elementami programu studiów są przedmioty ukierunkowane na analizy środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, na prognozowanie geozagrożeń i zagrożeń militarnych oraz projektowanie działań zapewniających bezpieczeństwo. Zarówno w laboratorium jak i podczas licznych ćwiczeń terenowych student uczy się pozyskiwać dane o przestrzeni oraz wykorzystywać je dla celów obronności i właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas studiów prezentowana jest również wiedza niezbędna do skutecznego komunikowania się oraz zarządzania informacją. 
Pod okiem specjalistów student uczy się pilotowania dronów, obsługi skanerów laserowych 3D, a także sztuk walki i podstaw strzelectwa. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników akademickich oraz ekspertów z otoczenia zewnętrznego. 
 
Partnerami kierunku są: Wojsko Polskie i Legia Akademicka.
 
Specjalności do wyboru:
· geograficzne uwarunkowania obronności,
· zarządzanie ryzykiem środowiskowym.
 
Przykładowe przedmioty: analizy przestrzenne GIS, funkcjonowanie geosystemów,  surowce strategiczne, katastrofy ekologiczne, podstawy geowizualizacji, monitorowanie i prognozowanie geozagrożeń, systemy ostrzegania ludności, psychospołeczne aspekty zarządzania kryzysowego, astronawigacja, podstawy toksykologii środowiskowej, hydrologiczne bezpieczeństwo kraju, meteorologia i klimatologia polowa, prawne aspekty zarządzania kryzysowego.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent łączy zdobytą wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami, w szczególności: 
· pozyskuje, przetwarza i analizuje  dane przestrzenne
· przygotowuje analizy środowiskowe
· rozpoznaje i identyfikuje geozagrożenia
· wykorzystuje nowoczesne systemy monitorowania różnych elementów środowiska
· wykorzystuje w praktyce instrumenty pomiarowe, techniki geodezyjne i materiały kartograficzne
· ocenia zjawiska społeczno-ekonomiczne istotne dla obronności, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
· projektuje wykorzystywanie surowców strategicznych;
· przygotowuje rozwiązania zapobiegające zagrożeniom i zapewniające bezpieczeństwo.
 
Co po studiach?
 
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do dalszego kształcenia na studiach II stopnia będących kontynuacją kierunku lub  na kierunkach pokrewnych, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach uzupełniających.
 
Absolwenci przygotowani są do pracy w charakterze specjalistów od środowiska i zarządzania sytuacjami kryzysowymi w: 
· służbach mundurowych i cywilnych, takich jak Wojsko Polskie, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska,
· jednostkach zarządzania kryzysowego w ramach struktur administracji państwowej i samorządowej
· w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego,
· w stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
· w Służbie Ochrony Państwa,
· w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
· w laboratoriach
· i wielu innych miejscach
 
Możliwości rozwoju
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego:
• działalność w  Samorządzie Studentów,
• działalność w  kołach naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji,  Geoinformatyków, Planistów),
• wykonanie prac  dyplomowych na potrzeby podmiotów zewnętrznych,
• uczestnictwo w projektach edukacyjnych potwierdzonych certyfikatami,
• praca w zespole programowym ds. kierunku oraz w zespole ds. jakości kształcenia,
• udział w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich oraz w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie,
• organizacja  wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne.
 
Ponadto zapewniamy udział w:
· certyfikowanych szkoleniach
· programach edukacyjnych i badawczych
· projektach wspomagających rozwój osobowy
· praktykach u liczących się pracodawców
· wyjazdach zagranicznych 
· debatach i forach z uczestnictwem przedstawicieli społeczności lokalnych władz miasta i ekspertów
· wymianie międzynarodowej i krajowej w ramach programu MOST i ERASMUS+
 
Dlaczego Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?
 
· Studenci otrzymują wsparcie w realizacji każdej inicjatywy, która przynosi korzyści im samym albo szerszej społeczności wydziałowej lub środowisku zewnętrznemu.
· Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami Daje to możliwość wdrażania studenckich projektów i nawiązania relacji z przyszłymi pracodawcami.
· Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
· Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w różnych branżach gospodarki. Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz  doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
· Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
· Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności
 
Więcej informacji: www.wnozigp.umcs.lublin.pl 
 
 
Plan studiów: 
 
Film promocyjny:

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny (jednym z wybranych przedmiotów musi być geografia albo matematyka).