Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Turystyka i rekreacja - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod NOZ_TUR_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek studiów Turystyka i rekreacja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 90
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 2D

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin

Tel. 81-537-68-20

Godziny: 9:00 - 14:00


Turystyka jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki światowej i jak pokazują doświadczenia podnosi się bardzo szybko po wszelkich kryzysach. Studia na kierunku Turystyka i rekreacja pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o tym czym jest turystyka w życiu człowieka, jak ją należy organizować i udostępniać oraz co robić, aby przynosiła oczekiwane efekty, tak dla turysty, jak i jej twórców oraz miejsc, w których się odbywa. Studia te kształtują umiejętności przygotowywania oferty turystycznej i jej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klientów, w tym pilotażu i przewodnictwa oraz animacji czasu wolnego. Pokazują jak funkcjonuje rynek turystyczny i jak działają firmy, które organizują turystykę lub pośredniczą w sprzedaży produktów. Uczą przedsiębiorczego myślenia i biznesowego podejścia do turystyki. Są to jednocześnie studia niezwykle pasjonujące, które pozwalają poznać świat, odkryć wiele nieznanych miejsc i zgłębić ich walory. Rozwijają wielostronnie i przygotowują do pracy na rynku krajowym i międzynarodowym. Wśród kadry prowadzącej zajęcia znajdują się doświadczeni praktycy, menedżerowie i właściciele światowych przedsiębiorstw turystycznych.
 
W programie studiów, wśród przedmiotów obowiązkowych znajdują się m.in. przedmioty takie jak:
• organizacja i ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego
• ekonomia, marketing i zarządzanie w turystyce i rekreacji
• komunikacja społeczna i techniki negocjacji
• prawo i ubezpieczenia w turystyce i rekreacji
• obszary kulturowe współczesnego świata
• zasoby kulturowe miast i obszarów wiejskich
• problemy ochrony środowiska w turystyce i rekreacji
• obsługa klienta w biurze podróży
 
Oprócz przedmiotów obligatoryjnych w programie studiów znajduje się 5 specjalności do wyboru oraz przedmioty fakultatywne: geoparki świata, turystyka filmowa, imprezy biegowe w turystyce i rekreacji, turystyka kajakowa, zarządzanie stresem.  
 
Specjalności 
 
Na tym kierunku student może wybrać jadną z pięciu specjalności:
 
 e-marketing usług turystycznych
  • turystyka dzieci i młodzieży
  • planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
  • turystyka zdrowotna
  • zarządzanie w hotelarstwie
Podział na specjalności jest dokonywany przed rozpoczęciem III semestru.
 
Sylwetka absolwenta
 
Po ukończeniu studiów absolwent:
• zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania branży turystycznej,
• potrafi obsługiwać najnowsze systemy rezerwacji komputerowej,
• projektuje atrakcyjną ofertę turystyczną i rekreacyjną,
• jest przygotowany do organizacji eventów turystycznych i rekreacyjnych  w kraju i za granicą,
• zna zasady i metody obsługi klienta, w tym z uwzględnieniem user experience,
• wykazuje kreatywność i inicjatywę w realizacji zadań związanych z organizacją turystyki i rekreacji.
 
Co po studiach?
 
Absolwent tego kierunku, jako specjalista do spraw turystyki, będzie mógł podejmować pracę m.in. w:
• biurach podróży i centrach informacji turystycznej,
• agencjach eventowych i kulturalnych,
• hotelach i innych obiektach świadczących usługi noclegowe,
• centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
• urzędach i instytucjach działających na rzecz rozwoju ruchu turystycznego,
• administracji państwowej i samorządowej,
• wydawnictwach, mediach i serwisach branży turystycznej,
• liniach i portach lotniczych,
• we własnych przedsiębiorstwach turystycznych i hotelowych.
 
Możliwości rozwoju
 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego:
• udział w krajowych lub międzynarodowych targach turystycznych
• działalność w  samorządzie studentów
• działalność w  kołach naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji,  Geoinformatyków, Planistów)
• wykonanie prac  dyplomowych na potrzeby  podmiotów zewnętrznych.
• uczestnictwo w projektach edukacyjnych potwierdzonych certyfikatami.
• praca w zespole programowym ds. kierunku turystyka i rekreacja oraz w zespole ds. jakości kształcenia.
• udział w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich oraz w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie.
• organizacja  wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne.
 
Dlaczego warto studiować turystykę i rekreację na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?
 
• Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami.
• Udział w wyjazdach zagranicznych (Cypr, Kretę, Sardynię, Bałkany, Tajlandię).
• Udział w certyfikowanych szkoleniach i projektach wspomagających rozwój osobowy.
• Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia
• z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
• Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w branży turystycznej i uczymy obsługi powszechnie używanych systemów rezerwacyjnych. 
• Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy, które są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz  doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
• Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
• Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.
 
Szczegółowy opis studiów:
 
 
Więcej informacji: www.wnozigp.umcs.lublin.pl
 
 
Film promocyjny:

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie;
- język obcy nowożytny.