Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika resocjalizacyjna - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod PIP_PRE_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Pedagogika resocjalizacyjna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 39
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki, ul. Głęboka 43, parter, w godzinach 9:00-13:00

Telefon: 81 537 63 08 - czynny w godzinach dyżurów

 


Pragniesz nieść pomoc innym ludziom. Uważasz, że każdy zasługuje na drugą szansę. Chcesz we właściwy sposób zapewniać wsparcie dzieciom oraz młodym ludziom zmagającym się z trudnościami. Na studiach na kierunku pedagogika resocjalizacyjna rozwiniesz kompetencje pozwalające na efektywną pracę wychowawczą i resocjalizacyjną z uczniem/wychowankiem, grupą wychowawczą i rodzicami ucznia. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych, terapii zaburzeń w zachowaniu i oddziaływań profilaktycznych, socjoterapii, arteterapii, komunikacji interpersonalnej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i profilaktycznej. To wszystko pozwoli Ci potem skutecznie pomagać innym.

Specjalności:

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

· pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)

· pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)

Co po studiach?

Studia przygotowują Cię do pracy w instytucjach pozarządowych działających w obszarze profilaktyki społecznej i udzielających pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym oraz ich rodzinom. Możesz zostać wychowawcą/opiekunem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (placówki socjalizacyjne, interwencyjne, specjalistyczno-terapeutyczne), oświatowych (bursy, internaty, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii) oraz instytucjonalnego systemu resocjalizacji nieletnich (schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych). Możesz także znaleźć zatrudnienie w instytucjach wymiaru sprawiedliwości jako: sądowy kurator społeczny, pracownik ośrodka kuratorskiego, funkcjonariusz w jednostkach penitencjarnych, w aresztach śledczych i zakładach karnych. 

Możliwości w trakcie studiów: 

· możliwość realizacji własnych projektów naukowych i przedsięwzięć kulturalnych,

· rozwój kompetencji interpersonalnych, m.in. w zakresie skutecznej komunikacji, asertywności, twórczego myślenia,

· dodatkowe szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe,

· praktyki w instytucjach sektora publicznego i prywatnego,

· udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych wydziału,

· rozwijanie swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i artystycznych,

· działalność w Samorządzie Studentów,

· krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (MOST, Erasmus+),

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów „Sensum” oraz Akademickie Centrum Wsparcia.


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- język polski;
- język obcy nowożytny.