Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika resocjalizacyjna - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod PIP_PRE_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Pedagogika resocjalizacyjna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 10.09.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 12 września - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 14-16 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki, ul. Głęboka 43, parter, godz. 9:00-13:00.


Chcesz wpierać innych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy doświadczają wiele trudności, są zdemoralizowani, dokonali przestępstw lub są ich ofiarami?

Na studiach na kierunku pedagogika resocjalizacyjna będziesz mieć okazję do doskonalenia swoich kompetencji niezbędnych w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z młodzieżą niedostosowaną społecznie, zagrożoną niedostosowaniem społecznym i jej rodzicami oraz z osobami skazanymi, uzależnionymi czy wykazującymi zaburzenia w zachowaniu. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania profesjonalnej pomocy innym ludziom między innymi dzięki uczestnictwie w zajęciach z zakresu psychologii sądowej i penitencjarnej, profilaktyki społecznej, metodyki resocjalizacyjnej oraz metodyki pracy z osobami uzależnionymi. Zadbasz także o siebie biorąc udział w zajęciach z superwizji, treningu empatii, zajęciach służących wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego, rozwijaniu kompetencji społecznych czy przygotowywaniu projektów. To wszystko pozwoli Ci skutecznie pomagać innym w dobrej kondycji psychicznej.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności: 

 • resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)
 • readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nienauczycielska)

Co po studiach? 
W zależności od ukończonej specjalności uzyskasz odpowiednie przygotowanie do pracy.

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna o specjalności resocjalizacja penitencjarna z probacją będziesz przygotowany do pracy jako wychowawca w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz pracownik w instytucjach realizujących orzeczenia sądów w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich, np. jako kurator sądowy.

Jeśli ukończyłeś studia I stopnia, realizowane zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, po ukończeniu specjalności resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska), uzyskasz pełne kwalifikacje do pracy jako wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz wychowawca w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna o specjalności readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną będziesz przygotowany do pracy w  organizacjach pozarządowych (non-government organization - NGO) działających w obszarze profilaktyki społecznej i pomocy postpenitencjarnej, których celem jest wsparcie, integracja społeczna i włączanie do społeczeństwa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Możliwości w trakcie studiów: 

 • możliwość realizacji  własnych projektów  naukowych i przedsięwzięć  kulturalnych,
 • rozwój kompetencji  interpersonalnych, m.in.  w zakresie skutecznej  komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów,
 • dodatkowe szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe,
 • praktyki w instytucjach sektora publicznego i prywatnego,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału,
 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych i artystycznych,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • krajowe  i międzynarodowe  wymiany studenckie (MOST, Erasmus+),
 • Punkt Wsparcia  i Psychoedukacji dla Studentów „Sensum” oraz  Akademickie Centrum  Wsparcia

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe realizowane zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej ze zm. oraz zrealizowali 150 godzin praktyki zawodowej w instytucjach oświatowych (dotyczy specjalności nauczycielskiej) lub absolwenci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów w zakresie resocjalizacji, pedagogiki, pedagogiki specjalnej i pracy socjalnej (dotyczy specjalności nienauczycielskiej).