Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja i zarządzanie publiczne - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod POL_AZP_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Administracja i zarządzanie publiczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 29
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45, Lublin, sala A.2.04 w godz. 10:00-15:00.

Telefon:  (81) 537 60 25


Studia na kierunku Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia skierowane są do osób pragnących zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze administracji zarówno publicznej, jak i prywatnej, rządowej i samorządowej oraz współpracujących z nimi instytucji otoczenia gospodarczego i społecznego.

Harmonogram zajęć ma gwarantować przyszłym absolwentom proponowanego kierunku wiedzę i umiejętności pozwalające na znalezienie pracy w szeroko pojętej administracji publicznej i prywatnej. Studenci i studentki w toku swojej edukacji będą zdobywać wiedzę z dyscypliny nauki o polityce i administracji, w tym z zakresu reguł demokratycznego państwa prawnego, w ramach których administracja funkcjonuje, a także z zakresu procesu podejmowania decyzji politycznych, w tym administracyjnych, prowadzenia indywidualnej sprawy administracyjnej, jak również reguł funkcjonowania nowoczesnej, inteligentnej i sprawnej administracji publicznej, wykorzystującej technologie komunikacyjne i informacyjne do komunikowania się z otoczeniem gospodarczym i społecznym.

Proponowany kierunek Administracja studia I stopnia doskonale wpisuje się także w ideę podnoszenia atrakcyjności uniwersyteckiej oferty dydaktycznej. Za jego utworzenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Wydział Politologii i Dziennikarstwa, na którym zatrudnieni są nie tylko absolwenci nauk politycznych, ale także prawa, ekonomii, socjologii czy dziennikarstwa. Nauczyciele akademiccy posiadają wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami administracji publicznej w Polsce i innych państwach europejskich, a także międzynarodowymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi. Profesjonalna i zróżnicowana kadra nauczycieli akademickich stanowi bardzo dobre zaplecze merytoryczne i organizacyjne dla kierunku. Dodatkowo w ramach procesu kształcenia na nowym kierunku Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia kadra akademicka będzie wspierana przez ekspertów i praktyków w obszarze różnych dyscyplin naukowych, na co dzień zatrudnionych w instytucjach publicznych, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych. Ich doświadczenie i zaangażowanie będzie stanowiło gwarancję zapewnienia i utrzymania odpowiedniej jakości procesu kształcenia. Ponadto współpraca z ekspertami i praktykami wspierającymi zajęcia dydaktyczne szczególnie w ich praktycznym wymiarze umożliwi stałą ewaluację procesu kształcenia oraz dokonywanie koniecznych korekt w toku kształcenia w zależności od pojawiających się potrzeb
i oczekiwań.

Specjalności:

 • Administracja lokalna i regionalna,
 • Administracja rządowa

Sylwetka absolwenta

Kierunek studiów Administracja i zarządzanie publiczne należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk o polityce i administracji. Realizowany program nauczania ma na celu dostosowanie kompetencji absolwentów do wymagań rynku pracy i przygotowanie nowoczesnej kadry specjalistów do służby publicznej w urzędach centralnych, regionalnych i lokalnych. Absolwenci studiów I stopnia będą posiadali wiedzę oraz umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, pozwalające na podjęcie pracy w administracji zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym oraz w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych o zróżnicowanym charakterze. Będą oni dysponowali szczegółową wiedzą z zakresu nauk
o polityce i administracji oraz ogólną wiedzą prawniczą i ekonomiczną. Będą rozumieli rolę administracji publicznej w organizacji państwa i społeczeństwa oraz potrafili aktywnie i efektywnie uczestniczyć w pracy zespołowej oraz komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim, przy jednoczesnym respektowaniu praw człowieka oraz zachowaniu zasad etycznych i prawnych. Będą także przygotowani do samodzielnego przetwarzania informacji, uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności w warunkach zmieniającego się prawa krajowego i unijnego oraz posiadali wiedzę i umiejętności pozwalające na kierowanie niewielkim zespołem pracowników oraz podjęcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Absolwenci będą posiadali umiejętności pozwalające pozyskać dofinansowanie z funduszy i programów Unii Europejskiej. Ponadto, absolwent po ukończeniu studiów będzie znał dobre praktyki, techniki i metody zabezpieczania posiadanych i przetwarzanych danych oraz potrafił wykorzystywać technologie informacyjne i telekomunikacyjne w administracji publicznej. Praktyki w instytucjach administracji publicznej będą gwarantem podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania technik biurowych w pracy urzędnika.

Studia licencjackie na kierunku Administracja i zarządzanie publiczne przygotują m.in. do pracy w:

 • urzędach gmin
 • starostwach powiatowych
 • urzędach marszałkowskich
 • urzędach wojewódzkich
 • urzędach pracy
 • instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych
 • placówkach kultury
 • działach administracyjnych podmiotów gospodarczych
 • organach partii politycznych
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną
 • przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych
 • firmach doradczych i konsultingowych

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.