Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo narodowe - zaoczne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod POL_BEN_Z1
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 19.09.2023 12:00)

 

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

sala A.2.04

godziny: 9:00-14:00

tel. +48 81 537 60 25, wkr.pd@mail.umcs.pl 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór).

Lista wymaganych dokumentów

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

 

 


Lubisz stać na straży bezpieczeństwa własnego i innych. Wiesz, jak postąpić w każdej sytuacji zagrożenia, niebezpieczeństwa lub zwykłej paniki. Przy Tobie każdy czuje się pewnie i bezpiecznie. Chcesz to wykorzystać dla ogólnego pożytku i w służbie publicznej. Na tym kierunku poznasz działanie instytucji chroniących życie, zdrowie i mienie obywateli, ale też nasze „dobro wspólne”, czyli majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa. Dowiesz się, skąd biorą się najczęstsze zagrożenia, jak im zapobiegać, ale też jak je zwalczać. Poznasz lepiej wyzwania, przed jakimi stoją współczesne systemy bezpieczeństwa, takie jak terroryzm, ataki w cyberprzestrzeni czy przestępczość zorganizowana. Z taką wiedzą uczynisz świat bezpieczniejszym miejscem. 
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:
• zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym,
• zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym. 
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe zna istotę państwa, władzy, polityki, prawa i administracji publicznej w Polsce i na świecie, złożone zależności zachodzące pomiędzy strukturami społecznymi a ich otoczeniem. Zna również historyczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego i relacje zachodzące pomiędzy nimi, a także mechanizmy zarządzania w instytucjach bezpieczeństwa narodowego, interesy i miejsce Polski w systemach bezpieczeństwa międzynarodowego oraz koncepcje i działania na rzecz bezpieczeństwa. Absolwent wie, jakie są podstawowe metody i teorie wyjaśniające bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Zna dynamikę i specyfikę zagrożeń bezpieczeństwa w XXI wieku stanowiących fundamentalne wyzwania współczesnej cywilizacji oraz podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty pracy w służbach mundurowych i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikacji i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z bezpieczeństwem narodowym w tym przyczynami i skutkami zagrożeń oraz środkami zapobiegawczymi. Umie gromadzić i dokonywać selekcji informacji na temat zmian rzeczywistości międzynarodowej i ich skutków dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, dobierać i stosować właściwe metody i techniki badawcze w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne do analizy zjawisk i problemów z zakresu bezpieczeństwa. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi planować i organizować pracę własną oraz współpracować w grupie w celu realizacji zadań i rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Jest przygotowany do wypełniania obowiązków obywatelskich związanych z bezpieczeństwem narodowym (obrona cywilna, pierwsza pomoc) inicjowania działań w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.
 
Co po studiach?
 
Po zakończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia, zarówno stacjonarnych, jak i zaocznych. Jeśli jednak zechcesz, możesz od razu szukać pracy. Znajdziesz ją w administracji państwowej i takich instytucjach jak np. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także w administracji samorządowej. Poza tym Twoja wiedza przyda się w służbach cywilnych, mundurowych (wojsku, policji, straży, a nawet służbach specjalnych) oraz w sektorze prywatnym (w agencjach ochrony osób i mienia czy detektywistycznych). Możesz też pracować w różnych ośrodkach doradczych (jak partie i gabinety polityczne czy zespoły doradcze) oraz wszelkich organizacjach pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach) działających dla dobra publicznego. 
 
Możliwości w trakcie studiów:
• zajęcia z naukowcami z całego świata (visiting professors),
• survival, wyjazdy studyjne do instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych, redakcji czasopism,
• praktyczne zajęcia, m.in. z podstaw strzelectwa, produkcji telewizyjnej i radiowej, fotografii,
• możliwość dołączenia do Legii Akademickiej,
• działalność w mediach studenckich (m.in. w czasopismach „Polformance”i „Consensus” oraz TV UMCS i Akademickie Radio Centrum),
• spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi polityki, mediów i kultury, 
• atrakcyjne praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne,
• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
• działalność Samorządzie Studenckim,
• szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• rozwijanie swoich pomysłów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości,
• programy wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST).

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.