Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo narodowe - zaoczne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod POL_BEN_Z2
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 21.09.2023 12:00)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

sala A.2.04

godziny: 9:00-14:00

tel. +48 81 537 60 25, wkr.pd@mail.umcs.pl

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór).

Lista wymaganych dokumentów

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

 


Lubisz stać na straży bezpieczeństwa własnego i innych. Wiesz, jak postąpić w każdej sytuacji zagrożenia, niebezpieczeństwa lub zwykłej paniki. Przy Tobie każdy czuje się pewnie i bezpiecznie. Chcesz to wykorzystać dla ogólnego pożytku i w służbie publicznej i pogłębić swoją wiedzę, żeby jeszcze skuteczniej walczyć z wszelkimi zagrożeniami, jakie czekają państwo i jego obywateli. Na studiach II stopnia jeszcze lepiej poznasz działanie instytucji chroniących życie, zdrowie i mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa. Przyjrzysz się dokładniej najczęstszym zagrożeniom i wyzwaniom, przed jakimi stoją współczesne systemy bezpieczeństwa. Dowiesz się, jak skutecznie wykrywać i zwalczać terroryzm, zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni czy przestępczość zorganizowaną.
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z czterech specjalności: 
• cyberbezpieczeństwo, 
• bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej, 
• bezpieczeństwo wewnętrzne RP,
• zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. 
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe (II stopnia) zna rolę państwa i innych form organizacji życia społecznego jako podmiotów zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz jego zapewniania, działania podmiotów stosunków międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe systemy normatywne regulujące bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Zna poglądy i programy na temat wybranych organów stojących na straży bezpieczeństwa państwa i globalne systemy bezpieczeństwa międzynarodowego i zasady ich funkcjonowania. Wie, jakie są interesy uczestników stosunków międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Zna strategie i koncepcje bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, a także szkoły i podejścia teoretyczne oraz rozwój badań bezpieczeństwa na gruncie nauk o polityce i administracji. Wie, jakie są tendencje zmiany środowiska międzynarodowego oraz związane z nimi zagrożenia bezpieczeństwa o charakterze fundamentalnych wyzwań cywilizacyjnych (ekologiczne, kulturowe, informacyjne, cybernetyczne), a także ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania pracy w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na szczeblu narodowym i międzynarodowym. Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikacji i rozwiązywania złożonych problemów bezpieczeństwa w warunkach niepewności, dobierać źródła i informacje na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa i sposobów jego zapewnienia poprzez weryfikację i krytyczną ocenę, a także dobierać, przystosowywać oraz opracowywać nowe metody i narzędzia do badania złożonych problemów bezpieczeństwa w tym stosować zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne. Posługuje się językiem obcym na poziomi B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi kierować pracą zespołów oraz współdziałać w grupie w celu identyfikacji i rozwiązywania złożonych problemów i praktycznych zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego, samodzielnie planować i realizować proces kształcenia ustawicznego w zakresie problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz promować i realizować zadania w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Absolwent jest przygotowany do angażowania się w działania związane z wypełnianiem zobowiązań społecznych na rzecz bezpieczeństwa państwa, inicjowania działań związanych z upowszechnianiem wiedzy i postaw związanych z obroną i ochroną narodową oraz przedsiębiorczego funkcjonowania w instytucjach zapewniania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
 
Co po studiach?
 
Pracę znajdziesz zarówno w administracji państwowej i takich instytucjach, jak np. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i administracji samorządowej. Poza tym Twoja wiedza przyda się w służbach cywilnych, mundurowych (wojsku, policji, straży, a nawet służbach specjalnych), ale także w sektorze prywatnym (w agencjach ochrony osób i mienia czy detektywistycznych). Możesz też pracować w różnych ośrodkach doradczych (jak partie i gabinety polityczne czy zespoły doradcze) oraz wszelkich organizacjach pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach) działających dla dobra publicznego.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• zajęcia z naukowcami z całego świata (visiting professors),
• survival, wyjazdy studyjne do instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych, redakcji czasopism,
• praktyczne zajęcia, m.in. z podstaw strzelectwa, produkcji telewizyjnej i radiowej, fotografii,
• możliwość dołączenia do Legii Akademickiej,
• działalność w mediach studenckich (m.in. w czasopismach „Polformance”i „Consensus” oraz TV UMCS i Akademickie Radio Centrum),
• spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi polityki, mediów i kultury, 
• atrakcyjne praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne,
• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
• działalność Samorządzie Studenckim,
• szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• rozwijanie swoich pomysłów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości,
• programy wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST).

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.