Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Politologia - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod POL_POL_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Politologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 19
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45, Lublin, sala A.2.04 w godz. 10:00-15:00.

Telefon: (81) 537 60 25


Interesujesz się polityką. Nie tylko jako bierny obserwator – sam chętnie także angażujesz się w działania ugrupowań, które popierasz, lub innych organizacji i inicjatyw społecznych, których postulaty są Ci bliskie. Aktywnie spełniasz obywatelskie obowiązki i korzystasz z praw, jakie daje Ci demokracja. Chcesz pójść krok dalej i zdobyć wiedzę, która pozwoli Ci nie tylko brać udział w życiu politycznym, ale też je analizować czy profesjonalnie się nim zajmować. Na politologii zagłębisz się m.in. w historie doktryn politycznych i prawnych, nauki polityczne czy zagadnienia z marketingu politycznego. Dzięki temu będziesz w pełni przygotowany do aktywnego zaangażowania się lub analizowania tej strefy życia publicznego, jaką jest polityka. 
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z trzech specjalności: 
 • marketing polityczny;
 • zarządzanie rozwojem.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku politologia w zaawansowanym stopniu zna terminologię, teorię i metodologię badań w zakresie nauk o polityce i administracji oraz kierunki badań politologicznych i ich korelacje z badaniami w innych naukach społecznych. W podstawowym zna zakresie najnowszą historię powszechną oraz najnowszą historię Polski ze szczególnym uwzględnieniem przemian o charakterze społecznym i politycznym, także zagadnienia dotyczące demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, kultury politycznej, filozofii politycznej. Zapoznał się z zagadnieniami dotyczącymi państwa, władzy, polityki i jej nurtów, partii politycznych, instytucji, ekonomii, organizacji społecznych, prawa i administracji publicznej w Polsce oraz we współczesnym świecie. Absolwent zna złożone zależności między instytucjami politycznymi i społecznymi na poziomie krajowym oraz międzynarodowym, procesy zmian struktur i instytucji politycznych w dobie globalizacji, a także warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach, zagadnienia dotyczące norm moralnych, prawnych i politycznych, a także o wspólnot regionalnych, lokalnych i ich organizacji. Zna również relacje zachodzące pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w procesach komunikowania politycznego, szczególnie w systemie politycznym RP. Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, metody i techniki badawcze właściwe dla nauk o polityce i administracji do formułowania krytycznej analizy i oceny zjawisk politycznych, mechanizmów funkcjonowania władzy publicznej. Umie wykorzystywać posiadaną wiedzę do wyjaśniania roli podstawowych struktur politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie. Potrafi także wykorzystywać wskazania systemów aksjologicznych, reguł, norm społeczno-politycznych do poznania i oceny rzeczywistości politycznej oraz dostrzegać oddziaływanie różnych nurtów w myśli politycznej i ekonomicznej na praktykę polityczną. Absolwent komunikuje się z zastosowaniem pojęć politologicznych, w tym także w języku obcym nowożytnym na poziomie B2 (ESOKJ). Aktywnie i świadomie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym oraz w dyskursie publicznym. Potrafi dobrać i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu nauk o polityce i administracji. Umie formułować i rozwiązywać złożone problemy z zakresu wiedzy politologicznej i wykonywać zadania w warunkach zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości politycznej. Jest przygotowany do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i kreowania różnych form aktywności obywatelskiej, wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego. Absolwent jest również gotowy do wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych w pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w administracji publicznej, partiach politycznych, organizacjach – krajowych i międzynarodowych.
 
Co po studiach? 
 
Jako absolwent politologii możesz pracować m.in. w administracji publicznej, organach samorządowych, różnych podmiotach i instytucjach społeczno-gospodarczych, ale też w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Twoja wiedza przyda się także w strukturach różnych partii politycznych i organizacji pozarządowych, środkach masowego przekazu, instytucjach bezpieczeństwa publicznego czy nawet agencjach reklamowych i public relations. Możesz też oczywiście dalej poszerzać swoją wiedzę i kontynuować naukę na studiach II stopnia, zarówno politologicznych, jak i na pokrewnych kierunkach lub studiach podyplomowych.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• zajęcia z naukowcami z całego świata (visiting professors),
• survival, wyjazdy studyjne do instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych, redakcji czasopism,
• praktyczne zajęcia, m.in. z podstaw strzelectwa, produkcji telewizyjnej i radiowej, fotografii,
• możliwość dołączenia do Legii Akademickiej,
• działalność w mediach studenckich (m.in. w czasopismach „Polformance”i „Consensus” oraz TV UMCS i Akademickie Radio Centrum),
• spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi polityki, mediów i kultury, 
• atrakcyjne praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne,
• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
• działalność Samorządzie Studenckim,
• szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• rozwijanie swoich pomysłów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości,
• programy wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST).

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.