Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Politologia - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod POL_POL_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Politologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 21.09.2023 12:00)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 17 - 21 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 26 - 28 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób 
 • 14 - 15 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 19 - 21 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 21 września, godz. 12:00 - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

sala A.2.04

godziny: 9:00-14:00

tel. +48 81 537 60 25, wkr.pd@mail.umcs.pl

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór).

Lista wymaganych dokumentów

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

Interesujesz się polityką. Nie tylko jako bierny obserwator – sam chętnie także angażujesz się w działania ugrupowań, które popierasz, lub innych organizacji i inicjatyw społecznych, których postulaty są Ci bliskie. Aktywnie spełniasz obywatelskie obowiązki i korzystasz z praw, jakie daje Ci demokracja. Chcesz pójść krok dalej i zdobyć wiedzę, która pozwoli Ci nie tylko brać udział w życiu politycznym, ale też je analizować czy profesjonalnie się nim zajmować. Na politologii zagłębisz się m.in. w historie doktryn politycznych i prawnych, nauki polityczne, zagadnienia z marketingu politycznego bezpieczeństwa publicznego. Dzięki temu będziesz w pełni przygotowany do aktywnego zaangażowania się lub analizowania tej strefy życia publicznego, jaką jest polityka. 
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z trzech specjalności: 
 • analityka i doradztwo polityczne;
 • strategie i rywalizacje polityczne.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku politologia (II stopnia) w pogłębionym stopniu zna kluczowe zagadnienia z zakresu nauk o polityce i administracji, rozumie ich zależności z innymi naukami społecznymi, rolę pogłębionej analizy politologicznej w wyjaśnianiu zjawisk życia publicznego. Zna także wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące państwa, władzy, mechanizmów rządzenia oraz implementacji decyzji politycznej, polityki i jej nurtów oraz w pogłębionym stopniu działalność ruchów społecznych i politycznych, zależności między myślą polityczną, doktrynami politycznymi, partiami i systemami politycznymi. W rozszerzonym zakresie zna historię instytucji politycznych oraz etykę ich funkcjonowania oraz fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie przemian politycznych. Wie, jakie są relacje między instytucjami politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi na poziomie krajowym oraz współpracy międzynarodowej w perspektywie historycznej i współczesnej, a także ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania procesów politycznych. Absolwent potrafi samodzielnie wykorzystać właściwe dla nauk o polityce i administracji metody oraz techniki badawcze do analizy i oceny zjawisk politycznych, mechanizmów funkcjonowania władzy publicznej, treści przekazu medialnego.
Jest w stanie właściwie dobierać i stosować zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT), przystosowywać istniejące już metody do badania procesów politycznych lub opracowywać nowe narzędzia, formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu nauk o polityce i administracji, a także w sposób pogłębiony wyjaśnić rolę struktur politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie oraz oceniać proces rządzenia i dostrzegać jego implikacje.
Potrafi dostrzec relacje między polityką a zjawiskami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi, kulturowymi i ideologicznymi, a także dostrzec, ocenić i prognozować zjawisk na poziomie ogólnym, społeczne oczekiwania dotyczące roli instytucji oraz zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego, politycznego. Umie formułować i rozwiązywać złożone problemy z zakresu wiedzy politologicznej i wykonywać zadania w warunkach zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości politycznej. Stosuje specjalistyczną terminologię politologiczną, a także komunikuje się w języku obcym nowożytnym na poziomie B2 (ESOKJ). Potrafi kierować pracą zespołu i współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą role w zespołach. Absolwent jest przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych i kreowania różnych form aktywności obywatelskiej, organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, a także odpowiedniego pełnienia ról zawodowych w instytucjach i organizacjach społeczno-politycznych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 
Co po studiach? 
 
Jako absolwent politologii możesz pracować m.in. w administracji publicznej, organach samorządowych, różnych podmiotach i instytucjach społeczno-gospodarczych, ale też w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Twoja wiedza przyda się także w strukturach różnych partii politycznych i organizacji pozarządowych, środkach masowego przekazu, instytucjach bezpieczeństwa publicznego (np. służbach mundurowych), ale też agencjach reklamowych i public relations. Możesz też oczywiście dalej poszerzać swoją wiedzę i kontynuować naukę w szkole doktorskiej lub na studiach podyplomowych. 
 
Możliwości w trakcie studiów:
• zajęcia z naukowcami z całego świata (visiting professors),
• survival, wyjazdy studyjne do instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych, redakcji czasopism,
• praktyczne zajęcia, m.in. z podstaw strzelectwa, produkcji telewizyjnej i radiowej, fotografii,
• możliwość dołączenia do Legii Akademickiej,
• działalność w mediach studenckich (m.in. w czasopismach „Polformance”i „Consensus” oraz TV UMCS i Akademickie Radio Centrum),
• spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi polityki, mediów i kultury, 
• atrakcyjne praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne,
• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
• działalność Samorządzie Studenckim,
• szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• rozwijanie swoich pomysłów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości,
• programy wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST).

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.