Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Produkcja medialna - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod POL_PRM_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Produkcja medialna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 83
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45, Lublin, sala A.2.04 w godz. 10:00-15:00.

Telefon: (81) 537 60 25


Swoją przyszłość widzisz w mediach. Na razie intensywnie produkujesz własny content w mediach społecznościowych: kreatywne teksty, przemyślane ujęcia, ciekawie zmontowane wideo i wciągające stories. Na produkcji medialnej zdobędziesz umiejętności i wiedzę, które pozwolą Ci profesjonalnie organizować pracę w produkcji różnych mediów. Zarówno tych tradycyjnych: prasa, radio czy telewizja, jak i nowych: Internet, media społecznościowe i interaktywne. Jeśli marzy Ci się praca przy tworzeniu kreatywnych produkcji telewizyjnych, wideoklipów czy spotów reklamowych, jest to kierunek dla Ciebie. Dowiesz się nie tylko, jak je planować, pisać scenariusze, ale też realizować i umiejętnie prowadzić kampanie z ich wykorzystaniem. Dzięki zajęciom w świetnie wyposażonej pracowni radiowo-telewizyjnej oraz w studio telewizyjnym i radiowym nauczysz się też praktycznej obsługi sprzętu i programów graficznych, co jest w branży medialnej niezbędne. 
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Kierunek produkcja medialna na UMCS został wyróżniony certyfikatem „Studia z Przyszłością”, co gwarantuje Ci zdobycie najlepszego wykształcenia.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:
• multimedia,
• organizacja produkcji medialnej.
 
Sylwetka absolwenta 
 
Absolwent kierunku produkcja medialna zna istotę i specyfikę nauk o komunikacji społecznej i mediach i ich miejsca w strukturze nauk społecznych, mechanizmy społeczne, polityczne, ekonomiczne, etyczne i kulturalne funkcjonujące w środowisku medialnym, istotę, specyfikę i ewolucję instytucji medialnych. Wie, jakie są podstawowe metody i techniki badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach. Zna rolę mediów w prawidłowym funkcjonowaniu demokracji oraz w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, główne historyczne i współczesne naukowe poglądy na temat społecznych uwarunkowań i skutków działania mediów. Zna podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z produkcją medialną, style w sztuce i związane z nimi tradycje twórcze i odtwórcze oraz tendencje rozwojowe w zakresie produkcji medialnej, powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami produkcji medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem walorów estetycznych. Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikacji i rozwiązywania problemów i zadań wynikających z dynamiki i zmienności środowiska medialnego. Umie dokonać właściwego doboru źródeł oraz informacji z nich pochodzących do oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dobrać i zastosować właściwe metody i narzędzia do badania problemów z zakresu komunikacji społecznej i mediów. Absolwent potrafi używać zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do pozyskiwania, przetwarzania informacji oraz do prezentowania wyników własnych badań, a także planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole w celu rozwiązywania problemów i wykonywania zadań praktycznych w zakresie produkcji medialnej. Komunikuje się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu produkcji medialnej oraz posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w obszarze produkcji medialnej oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia. Jest przygotowany do twórczego myślenia oraz samodzielnego podejmowania niezależnych prac w obszarze produkcji medialnej, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji oraz formułowania krytycznej argumentacji.
 
Co po studiach?
 
Będziesz przygotowany do produkcji i edycji programów na różnych platformach komunikacyjnych, zwłaszcza z wykorzystaniem potencjału nowoczesnych technologii i kanałów (serwisy internetowe, urządzenia mobilne, media społecznościowe). Kierunek ten kształci też kadrę zarządzającą (kierowników produkcji, producentów) przedsięwzięć związanych z produkcją interaktywnych mediów cyfrowych obejmujących Internet, telewizję cyfrową, gry komputerowe, prezentacje multimedialne, a nawet cyfrowe efekty specjalne na potrzeby filmu i telewizji. Swoją wiedzę i umiejętności praktyczne możesz rozwijać też na studiach II stopnia. 
 
Możliwości w trakcie studiów:
• zajęcia z naukowcami z całego świata (visiting professors),
• survival, wyjazdy studyjne do instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych, redakcji czasopism,
• praktyczne zajęcia, m.in. z fotografii oraz produkcji telewizyjnej i radiowej w nowo otwartym studio radiowo-telewizyjnym wydziału;
• możliwość dołączenia do Legii Akademickiej,
• działalność w mediach studenckich (m.in. w czasopismach „Polformance”i „Consensus” oraz TV UMCS i Akademickie Radio Centrum),
• spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi polityki, mediów i kultury, 
• atrakcyjne praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne,
• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
• działalność Samorządzie Studenckim,
• szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• rozwijanie swoich pomysłów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości,
• programy wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST).

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.