Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Public relations i zarządzanie informacją - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod POL_PRZ_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Public relations i zarządzanie informacją
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 29
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45, Lublin, sala A.2.04 w godz. 10:00-15:00.

Telefon: (81) 537 60 25


Interesujesz się mediami, marketingiem oraz komunikacją społeczną? Intryguje Cię wizerunek, jego kreacja oraz promocja? Chcesz poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania mediami społecznościowymi? Kierunek public relations i zarządzanie informacją to idealne studia dla Ciebie!
W programie studiów przygotowaliśmy zajęcia o charakterze praktycznym, nakierowane na rozpoznanie specyfiki branży public relations i nabycie niezbędnych na rynku pracy kompetencji związanych z projektowaniem i realizacją kampanii public relations (komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej), budowania i podtrzymywania relacji z mediami, tworzenia różnorodnych tekstów medialnych, informacyjnych i wizerunkowych.
Zapoznasz się z zasadami i specyfiką public relations i zarządzania informacją, a także ich uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi, prawnymi, etycznymi i kulturowymi. Zgłębisz teorię i historię komunikacji społecznej. Odkryjesz mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalne źródła informacji oraz zasady i sposoby skutecznego poszukiwania i organizowania zasobów informacji. Przygotujemy Cię do projektowania i realizowania kampanii public relations, rozwiązywania kryzysów wizerunkowych oraz skutecznego kreowania wizerunkiem, a następnie właściwym jego  zarządzaniem. Podczas zajęć warsztatowych dla specjalności nauczysz się m.in. edycji i montażu materiałów audiowizualnych, fotoedycji, analizy danych, wizualizacji danych, storytellingu, brandingu, technik negocjacji.

Nasz program studiów jest konkurencyjny i unikalny w skali regionu oraz stanowi odpowiedź zarówno na oczekiwania studentów, jak i rynku pracy.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:
 • zarządzanie wizerunkiem,
 • zarządzanie mediami społecznościowymi.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku public relations i zarządzanie informacją zna istotę i specyfikę nauk o komunikacji społecznej i mediach i ich miejsca w strukturze nauk społecznych, teorie i szkoły badawcze nauk społecznych, w tym nauk o komunikacji społecznej i mediach. W podstawowym zakresie zna najnowszą historię ze szczególnym uwzględnieniem przemian o charakterze społecznym, politycznym i medialnym, siatkę pojęciową z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności z zakresu public relations i zarządzania informacją. Wie, jakie są podstawowe metody i techniki badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach, uwarunkowania i znaczenie społeczne, polityczne, kulturowe, i technologiczne funkcjonowania środowiska medialnego oraz jego otoczenia. Zna prawne i etyczne aspekty public relations i zarządzania informacją, rolę mediów w prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa i demokracji oraz w kształtowaniu sfery publicznej, a także podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie public relations i zarządzania informacją i ich uwarunkowania. Wie, jaka jest rola człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne i sferę publiczną. Zna formy przekazu społecznego oraz narzędzia public relations. Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikacji, rozwiązywania problemów i zadań wynikających z charakteru sfery publicznej. Umie dokonać właściwego doboru źródeł oraz informacji z nich pochodzących i oceny, krytycznej analizy i syntezy tych danych, dobrać i zastosować właściwe metody i narzędzia do badania i rozwiązywania problemów. Potrafi również dobrać i używać zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do pozyskiwania, przetwarzania informacji i prezentowania wyników własnych badań.
Absolwent umie prowadzić działalność w obszarze public relations i zarządzania informacją, tworzyć oraz właściwie dystrybuować przekazy public relations, odnosić regulacje prawne do określonych aspektów pracy specjalisty z zakresu public relations i zarządzania informacją. Potrafi również komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu public relations i zarządzania informacją  oraz prezentować na forum publicznym własne stanowisko, dyskutować, merytorycznie i krytycznie odnosić się do innych opinii. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent jest przygotowany do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i kreowania różnych form aktywności obywatelskiej.
 
Co po studiach?
 

Jako absolwent kierunku public relations i zarządzanie informacją odnajdziesz się na rynku pracy na różnorodnych stanowiskach wymagających projektowania i prowadzenia sprawnych kampanii wizerunkowych, medialnych i komunikacyjnych, a w szczególności jako doradca wizerunkowy różnych podmiotów: organizacji, instytucji, przedsiębiorstw, doradca w zakresie komunikacji w firmach i w instytucjach, specjalista w zakresie kreowania wizerunku osób publicznych (polityków, sportowców, aktorów). Zatrudnienie znajdziesz także jako pracownik agencji marketingowych, reklamowych, public relations, działów marketingowych i PR różnych organizacji i firm lub z powodzeniem wykreujesz własną markę. Możesz być również trenerem kreowania wizerunku, skutecznej komunikacji i zarządzania social mediami, rzecznikiem prasowym organizacji, instytucji lub firm, organizatorem wydarzeń specjalnych czy copywriterem. Możesz pracować jako specjalista z zakresu komunikacji z klientami i interesariuszami, specjalista z zakresu zarządzania wizerunkiem, specjalista zarządzania mediami społecznościowymi czy specjalista zarządzania informacją. Po studiach możesz także kontynuować naukę na studiach II stopnia np. na jednym z naszych kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz produkcja medialna.

Możliwości w trakcie studiów:

 • zajęcia ze specjalistami posiadającymi doświadczenie zawodowe w obszarze kreowania wizerunku;
 • praktyczne zajęcia, m.in. z fotografii oraz produkcji telewizyjnej i radiowej w nowo otwartym studio radiowo-telewizyjnym wydziału;
 • działalność w mediach studenckich (m.in. w czasopismach „Polformance” i „Consensus” oraz TV UMCS i Akademickie Radio Centrum);
 • spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi polityki, mediów i kultury;
 • atrakcyjne praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne;
 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych, w tym Kole Naukowym Public Relations;
 • działalność w Samorządzie Studenckim;
 • szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS;
 • rozwijanie swoich pomysłów w Akademickim Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka;
 • programy wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST).

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.