Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Stosunki międzynarodowe - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod POL_STO_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45, Lublin, sala A.2.04 w godz. 10:00-15:00.

Telefon: (81) 537 60 25


Współczesny świat zmienia się coraz szybciej, jest coraz bardziej złożony i nieprzewidywalny. Jego cechą jest występowanie przeciwstawnych procesów, tendencji, zjawisk. Z jednej strony, pandemia Covid-19, a następnie agresja Rosji na Ukrainę przyspieszyły zmianę przestrzeni geopolitycznej globu, wyłaniania się ładu międzynarodowego w trudnym do przewidzenia kierunku. Z drugiej strony, procesy globalizacji sprawiają, że odległości geograficzne nie mają znaczenia dla wielu zjawisk międzynarodowych. W przeciwieństwie do minionych epok dystans i czas przestały być barierą kontaktów społecznych. Potwierdza to w szczególności specyficzna przestrzeń życia społecznego zwana cyberprzestrzenią.  W tym zmieniającym się świecie, narastających zmianach klimatu, państwa i społeczeństwa stają się coraz bardziej współzależne, warunkując wzajemnie swoje funkcjonowanie, a to co globalne bezpośredni łączy się z tym co lokalne, wpływając nie tylko na „wielką politykę” ale i indywidualne losy każdego z nas. Rozumienie” świata, wiedza o nim i umiejętność zachowania w nim jest dzisiaj niezbędna dla funkcjonowania państw, regionów, społeczności lokalnych i każdego z nas.

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe na UMCS dostarczają wiedzy i umiejętności „rozumienia” świata, relacji pomiędzy państwami, organizacjami międzynarodowymi, aktorami pozapaństwowymi, a także fundamentalnych procesów zachodzących na arenie międzynarodowej. Kształceniu na tym kierunku nadajemy unikalną, wyróżniającą nas w Polsce tożsamość z koncentracja na jakościowych zmianach we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Umiędzynarodowiamy kształcenie, angażując wykładowców zagranicznych, dajemy możliwość wyboru licznych przedmiotów fakultatywnych także w językach obcych. Jesteśmy dumni z tego, że kierunek ten jako jedyny w Polsce wśród uczelni publicznych ma ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Gwarantuje to zdobycie najlepszego wykształcenia.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym na kierunku możesz wybrać jedną z czterech specjalności: 

      bezpieczeństwo międzynarodowe,

      integracja europejska,

      studia regionu Pacyfiku,

      stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe zna mechanizmy polityczne, ekonomiczne i społeczne funkcjonujące w sferze stosunków międzynarodowych, a także istotę, specyfikę i ewolucję instytucji funkcjonujących na poszczególnych płaszczyznach stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, kulturalnej i militarnej. Zna działania państwowych, międzypaństwowych i transnarodowych uczestników stosunków międzynarodowych oraz procesy współpracy, integracji i rywalizacji w środowisku międzynarodowym. Wykazuje się również znajomością systemów normatywnych w stosunkach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego publicznego. Zna podstawowe uwarunkowania działalności zawodowej jako pracownika instytucji związanych ze stosunkami międzynarodowymi, podstawowe zasady kreowania transgranicznych form przedsiębiorczości oraz funkcjonowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do wykonywania złożonych i nietypowych zadań z zakresu stosunków międzynarodowych i transnarodowych wymagających uwzględnienia nieprzewidywalnych warunków otoczenia. Umie wyszukiwać i dokonywać selekcji informacji na temat procesów wewnątrzpaństwowych, międzynarodowych i transnarodowych do ich oceny, krytycznej analizy i syntezy, a także dobrać i zastosować właściwe metody i narzędzia (w tym zaawansowane narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych - TIK) do badania zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych. Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole w celu rozwiązywania problemów i wykonywania zadań praktycznych w zakresie stosunków międzynarodowych, komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych, w tym brać udział w debacie, oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent jest przygotowany do odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych poprzez udział w działalności na rzecz środowiska społecznego, w tym na rzecz społeczności międzynarodowej, a także inicjowania i organizowania działań na rzecz interesu publicznego, w tym na rzecz edukacji obywatelskiej z zakresu problematyki międzynarodowej, na rzecz organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Co po studiach? 

Zdobytą na tym kierunku wiedzę możesz wykorzystać w dyplomacji, na wszystkich szczeblach administracji państwowej, w różnych organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, ale także w mediach, szkolnictwie wyższym czy biznesie. Nasi absolwenci pracują m.in. w MSZ oraz innych ministerstwach, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawicielstwach dyplomatycznych RP, NATO, OBWE, Komisji Europejskiej, służbach mundurowych i specjalnych czy placówkach naukowo-badawczych. Wielu z nich znajduje też zatrudnienie w mediach, administracji lokalnej i regionalnej,  organizacjach pozarządowych lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Po ukończeniu tego kierunku możesz też kontynuować naukę na studiach II stopnia lub zdobyć nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Możliwości w trakcie studiów:

      zajęcia z naukowcami z całego świata (visiting professors),

      programy wymiany studenckiej (Erasmus+,)

       wyjazdy studyjne do instytucji państwowych zajmujących się polityką zagraniczną, organizacji międzynarodowych,

      spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi polityki, mediów i kultury, 

      atrakcyjne praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne,

      rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,

      debaty oxfordzkie

      działalność  w samorządzie studenckim,

      szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,

      rozwijanie swoich pomysłów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości,


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.