Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kryminologia - zaoczne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod PRA_KRY_Z1
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Kryminologia
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 20.07.2023 12:00)

Dane kontaktowe:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

sala nr 2 (parter)

tel. 815377776 (czynny w godzinach obsługi kandydatów)

wkr.pad@mail.umcs.pl


Zastanawiasz się, dlaczego ludzie dokonują przestępstw i co można zrobić, aby temu zapobiegać? Pragniesz skutecznie wspierać osoby pokrzywdzone, a także działać w celu poprawy społecznego bezpieczeństwa? Kryminologia to studia dla Ciebie! To interdyscyplinarna nauka łącząca zagadnienia nie tylko z zakresu prawa, ale również psychologii i socjologii. Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, które wpływają na przestępczość. Dowiesz się, jaka jest geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, jakie są rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Studia wyposażą Cię także w wiedzę o prawie karnym (materialnym, procesowym i wykonawczym), prawie policyjnym, służbach mundurowych, mechanizmach zachowań ludzkich, kryminalistyce, wiktymologii, psychologii, socjologii, metodach pomiaru i analizy zjawisk przestępczych. Umożliwi Ci to badanie motywacji przestępców, zrozumienie, jakie czynniki społeczne oraz indywidualne doprowadziły ich do dokonania zbrodni oraz jakie są jej skutki. Dzięki temu będzie w stanie opracowywać skuteczne sposoby wykrywania, zwalczania i zapobiegania przestępczości, a także prowadzić skuteczne działania profilaktyczne i resocjalizacyjne.
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku student nie wybiera specjalności. 
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku kryminologia w zaawansowanym stopniu zna krajowe i ponadnarodowe źródła prawa oraz treść przepisów stanowiących podstawę działalności kryminologa w organach ścigania i ochrony porządku prawnego, a także różnorodne metody interpretacji przepisów prawa oraz teorie wykładni. Posiada również wiedzę o  genezie, strukturze organizacyjnej, kompetencjach oraz perspektywach rozwoju organów ścigania i ochrony porządku prawnego oraz wymiaru sprawiedliwości, na rzecz których świadczy usługi kryminolog. Absolwent jest świadomy podstawowych ekonomicznych uwarunkowań działalności kryminologia oraz zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. Ukończenie studiów na kierunku kryminologia pozwoli absolwentowi analizować i prawidłowo rozwiązywać pojawiające się w pracy kryminologa w organach ścigania i ochrony porządku prawnego problemy, dobierać źródła prawa i pozyskiwać treść przepisów, analizować przepisy, stosując różne wnioskowania prawnicze, odpowiednio dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia pracy kryminologa w organach ścigania i ochrony porządku prawnego, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne. Absolwent zaznajomiony jest z językiem prawniczym oraz specjalistyczną terminologią. Potrafi również planować i organizować własną pracę jako jednostki i członka zespołu oraz wykonywać zadania indywidualnie i we współpracy z innymi członkami zespołu. Posługuje się także wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co umożliwia mu ewentualne poszukiwanie pracy za granicą. Absolwent przygotowany jest do wypełniania społecznych zadań kryminologa w organach ścigania i ochrony porządku prawnego; w szczególności przez inicjowanie działań służących zapobieganiu i przeciwdziałaniu przestępczości oraz współorganizowanie działalności na rzecz stabilnego funkcjonowania środowiska społecznego.
 
Co po studiach?
 
Po kryminologii znajdziesz zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości (sądy, jednostki prokuratury), służbach mundurowych (w szczególności Policja i Służba Więzienna), organizacjach pozarządowych, które zajmują się działalnością resocjalizacyjną i wychowawczą, laboratoriach kryminalnych, a także organy administracji publicznej.
Wiedza pozyskana w trakcie studiów umożliwi Ci również prowadzenie działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej (szczególnie w zawodzie kuratora sądowego), sporządzanie analiz i ekspertyz kryminologicznych na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych, a także ułatwi prowadzenie działalności mediacyjnej i negocjacyjnej. Możesz także kontynuować naukę na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych.
 
Możliwości w trakcie studiów:
 
• rozwijanie zainteresowań w licznych studenckich kołach naukowych (m.in. Prawników, Doktryn Politycznych i Prawnych, Prawa Gospodarczego, Mediacji i Negocjacji, Prawa Parlamentarnego czy Prawa Podatkowego), 
• działalność w organizacjach studenckich, np. Samorządzie Studentów czy Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa – ELSA Lublin, 
• uczestnictwo w programach wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST),
• wyjazdy studyjne do Sejmu, Senatu, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i innych instytucji,
• bogata oferta praktyk i staży studenckich w instytucjach publicznych,
• możliwość korzystania z doradztwa edukacyjnego i zawodowego Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.